همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
تأثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی و خودکارآمدی با کنترل روان‌رنجورخویی

محدثه نژادباقری پور؛ نوری کعب عمیر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 177-190

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44562.1369

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی و خودکارآمدی با کنترل روان‌رنجورخویی کارکنان مرکز تماس شرکت ایرانسل در سال 1402 انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان مرکز تماس شرکت ایرانسل شهر مشهد در سال 1402 بودند که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر به ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی، تنظیم هیجان و فشار خون اولیه معلمان

سید مجتبی عقیلی؛ محدثه امیری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 463-480

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42908.1330

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی و تنظیم هیجان معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال 1401 انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و انگیزش شغلی

سید مجتبی عقیلی؛ آزاده سیف حسینی؛ آرزو اصغری؛ میترا نمازی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 427-444

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.37928.1230

چکیده
  امروزه موضوع سلامت کارکنان بسیار مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفته است. انگیزش یک حالت درونی است که رفتار انسان را انرژی بخشیده، فعال ساخته، به حرکت درآورده و به سوی اهداف معینی هدایت می کند. هم‌چنین خودکارآمدی، قضاوت شخصی فرد از توانایی‌های خود برای سازماندهی و انجام یک فعالیت می‌باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ...  بیشتر

رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی

لیلی وکیلیان؛ جواد خلعتبری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30087.1137

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانه شیشه قزوین به تعداد 800 نفر بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 120 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های کمال‌گرایی، ...  بیشتر

رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی

علیرضا سوادکوهی؛ الهام معتمدی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.26493.1091

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نظامی شرکت‌کننده در دوره آموزشی عالی رسته‌ای تشکیل دادند که تعداد 76 نفر از آن‌ها به‌طور تصادفی ساده به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ...  بیشتر