همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر کار شایسته بر تعهد عاطفی: نقش میانجی‌گر ایمنی روان‌شناختی

عاطفه محمدحسینی؛ صبا قیصری

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44807.1379

چکیده
  کار بخش اساسی از زندگی انسان است و کار شایسته نیازهای انسانی برای بقا، ارتباط اجتماعی و خودتعیینی را برآورده می­کند. سازمان بین‌المللی کار، کاری را که در آن فرصت‌هایی برای کار مولد با درآمد منصفانه، وجود امنیت در محیط کار و حمایت اجتماعی برای خانواده‌ها، وجود چشم‌انداز بهتر برای توسعه فردی و یکپارچگی اجتماعی، آزادی برای افراد ...  بیشتر

رابطه رفتارهای توانمندساز مدیران با میل ماندن در شغل در کارکنان: یک الگوی چند میانجی‌گر

سحر احمدی چگنی؛ مصطفی بهارلو؛ مریم محمودی‌کیا

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11295

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین رفتارهای توانمندساز مدیران با میل ماندن در شغل در کارکنان با توجه به نقش واسطه‌ای توانمندسازی روا‌ن‌شناختی، خشنودی شغلی و تعهد عاطفی انجام شد. به این منظور 150 نفر از تمامی کارکنان یک شرکت صنعتی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه‌های رفتارهای توانمندساز ...  بیشتر