همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی-اجتماعی بر بخشایش‌گری بین‌فردی و اضطراب اجتماعی

محسن شکوهی یکتا؛ نگین معتمدیگانه؛ آمنه شاکری

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 151-168

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.41590.1299

چکیده
  یافته‌های اولیه مبنی بر این که رانندگان اتوبوس شهری در نتیجه سطوح بالای استرس شغلی ممکن است در حوزه سلامت روان مشکل داشته­ باشند، امروزه نیز صادق است. پژوهش­ها نیاز به تمرکز بر مداخلات عملی دارند که به‌طور نظام­دار برای بهبود سلامت روان رانندگان اتوبوس اجرا و ارزشیابی ‌شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی اجرای دوره­ آموزشی ...  بیشتر

اثر ترومای سازمانی بر سلامت روان کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی

محمد مهدی؛ حسن غفاری؛ عالیه مهدی نژاد؛ گل بهار پورانجنار

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 503-521

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38466.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ترومای سازمانی بر سلامت روان پرستاران با توجه به نقش تعدیل‌گری سرسختی روان‌شناختی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل پرستاران برخی از بیمارستان‌های منتخب آجا است که تعداد 162 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. برای ...  بیشتر

رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور

عبداله طهماسبی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.31641.1161

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور بود. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شاغل در بخش ستاد و عملیات شرکت گاز خوزستان- اهواز بود (320N = ). بر همین اساس، تمامی اعضای جامعه به  عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان

سید محمد علی موسوی؛ هادی فرهادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31322.1149

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، ...  بیشتر

بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان و قصد ترک شغل: نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده

نکو عادلی‌نسب؛ سید اسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 73-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده است. نمونه این پژوهش 231 نفر از کارکنان شرکت فولادین ذوب آمل (فذا) بودند که به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. پرسشنامه‏های اشتیاق کاری و بهزیستی عاطفی، عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان، قصد ترک ...  بیشتر