همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

مقالات زیر برای چاپ در شماره های آینده این مجله، در مراحل آماده ساز نهایی می باشند.
بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد خشنودی شغلی و تعهد سازمانی

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11289

چکیده
  خشنودی شغلی حالت عاطفی مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خود دارند و تعهد سازمانی از احساس مثبت آنان نسبت به سازمان ناشی می‌شود. در پژوهش حاضر رابطه بین این دو متغیر و الگوی مسیر ابعاد این متغیرها بررسی شد. نمونه شامل 404 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بود که به روش تصادفی ساده اتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که دو پرسشنامه تعهد سازمانی و ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ضد خدمت کارکنان

اصغر آقایی؛ داریوش جلالی؛ هوشنگ طالبی؛ محمدعلی مظاهری

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-26

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد خدمت کارکنان به مرحله‌ی اجرا درآمد. در یک طرح پژوهشی شبه آزمایشی تعداد36 نفر از کارکنان شرکت‌های خدمات‌رسان آب و فاضلاب، برق و مخابرات در گستره استان چهارمحال و بختیاری به صورت طبقه‌ای نسبتی تصادفی انتخاب ...  بیشتر

اختلالات اسکلتی-عضلانی و نشانگان فرسودگی شغلی در کارکنان اتاق‌های عمل عمومی‌ بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر تهران

نوئل سرکیسیان؛ شهناز طباطبایی؛ امیر کاوسی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12444

چکیده
  اختلالات اسکلتی- عضلانی در بروز نشانگان فرسودگی شغلی نقش اساسی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین این دو متغیر در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر تهران پرداخته شد. از کل 136 بیمارستان، تعداد 25 بیمارستان (15 دولتی و 10 خصوصی) به‌طور تصادفی انتخاب شدند، سپس گروه نمونه شامل 234 نفر از کارکنان اتاق‌های عمل عمومی ‌از هر دو نوع بیمارستان ...  بیشتر

بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی سازمانی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف

محسن گل پرور؛ محسن طالب؛ فهیمه عبدلی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.15570.1004

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان دولتی در شهر زنجان تشکیل دادند که از بین آن‌ها 212 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهل‌الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای مدنی اجباری، پرسشنامه رفتارهای ...  بیشتر

اثربخشی آموزش روان‌نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری

مهناز زارعی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.21783.1048

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روان‌نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ همسران کارکنان اقماری شرکت فلات قاره ساکن شهر اصفهان می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع ...  بیشتر

اثر سیاست سازمانی ادراک‌شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی‌گر بدبینی نسبت به سازمان

خدامراد مومنی؛ غزاله حیاوی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24893.1074

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثر سیاست سازمانی ادراک‌شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری بدبینی به سازمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شهرداری شهر ویس در استان خوزستان به تعداد 256 نفر در سال 1393 بودند که از میان آنان، 185 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه سیاست سازمانی ادراک‌شده، پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی

مجید صفاری نیا

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23881.1065

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان شهر تهران بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 470 نفر از این جامعه بودند که  که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی لیپمن و همکاران، پاسخ دادند. برای بررسی پایایی این ...  بیشتر

رابطه بین کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی: نقش واسطه‌ای اعتیاد به کار

رضا عبدی؛ نقی شعبانی؛ سمیه جاویدفر؛ راضیه پاک

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.26587.1092

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی با واسطه‌گری اعتیاد به کار در بین کارکنان بانک بود. بدین منظور 300 نفر از کارکنان پنج بانک بزرگ در شهر تبریز به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلچ‌، کمال‌گرایی هیل و اعتیاد به کار بود. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون ...  بیشتر

نقش تعدیل‌گر سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده در رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت شغلی و بهزیستی شغلی

نوری کعب عمیر؛ ابوالفضل صفری؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29880.1131

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت و بهزیستی شغلی پرستاران با نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل پرستاران در بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز بود. از این جامعه 200 نفر به روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های تعارض کار-خانواده کارلسون ...  بیشتر

سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل

محسن گل پرور؛ علی فتحی؛ مریم کاظمی؛ افسانه رحمتی آذرمنابادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29993.1135

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی بر رفتارهای مدنی سازمانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش در سه مطالعه مستقل، سه سازمان (یک سازمان دولتی، یک سازمان خدماتی و معلمان زن) در شهرهای اصفهان و اهواز بودند که به‌ترتیب از بین آن‌ها 279 نفر،267 نفر و 351 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش در هر سه مطالعه شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

نقش عواطف مثبت در طول زندگی کاری در تعیین خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی-انگیزشی: یک مطالعه طولی

حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33960.1191

چکیده
  خشنودی شغلی شامل احساس‌ها و نگرش‌های مثبت و منفی است که هر شاغلی نسبت به شغل خود دارد. به نظر می‌رسد که این سازه با  تغییرعواطف فرد در طول زمان، ناشی از عوامل شناختی و انگیزشی دستخوش تغییر می‌شود. بنابراین این پژوهش با یک طرح طولی به دنبال بررسی تأثیر عاطفه مثبت در ایجاد خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی (ادراک توازن تلاش- ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی

راضیه عابدینی ولامدهی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37472.1225

چکیده
  با توجه به این‌که کارکنان به دنبال مشاغلی هستند که در آن امکانات اولیه مرتبط با زمینه شغلی را دارا باشد و حق انتخاب و استقلال داشته باشند، هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی دافی و همکاران در کارکنان بیمارستان مشهد بود تا این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور نمونه­ای شامل 180 نفر از کارکنان به ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر خودکارآمدی مسیر شغلی

نسیم هاشمی؛ طیبه رحیمی پردنجانی؛ حسین احمد برآبادی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28411.1114

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر افزایش خودکارآمدی مسیر شغلی (اطمینان به مهارت‌ها) دانشجویان بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد بود. نمونه پژوهش 30 نفر از دانشجویان بودند که به‌طور هدفمند انتخاب و سپس به صورت ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان

عبدالامیر گاطع زاده

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30675.1139

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد در سال 1397 بود. با توجه به طرح تحقیق، داده‌ها در دو مرحله پیش و پس از آموزش و با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس میزان فعالیت سیستم‌های سه‌گانه مغزی-رفتاری: یک رویکرد میان رشته‌ای

سمیرا کمالی؛ زهره رافضی؛ رضا وزیری

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 207-224

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33625.1187

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس میزان فعالیت سیستم‌های مغزی- رفتاری انجام شد. طرح پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شاغلین در زمستان 1396 با حداقل یک سال سابقه کار در موقعیت فعلی و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم بود. نمونه‌ای به حجم 321 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. جهت جمع‌آوری ...  بیشتر

تحلیل میانجی، مدل‌سازی ریاضی، شاخص‌های برازش تأییدی، اصلاح مدل ذهنی: یک بازنگری انتقادی

حمیدرضا عریضی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 275-294

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38527.1242

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی ویژگی‌های محوری معادلات است که در هر تبدیلی از معادلات حفظ می‌شود. یکی از این ویژگی‌ها تقارن متغیرها در پژوهش‌های همبستگی کیفی معادلات هم‌ارز است. در این مقاله، نخست پژوهش‌های با دو متغیر شرح داده می‌شود و به تمایز بین مفهوم علیت در پژوهش‌های رابطه‌ای و نیز تمایز علیت در فرضیه‌های رابطه‌ای می‌پردازد.  ...  بیشتر

انگیزش اجتماع‌یار و عملکرد شغلی: نقش تعدیل‌کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک‌شده و قابلیت اعتماد سرپرست

صالحه پیریایی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12448

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست در رابطه بین انگیزش اجتماع‌یار و عملکرد شغلی است.اعضای نمونه پژوهش حاضر شامل 360 نفر (260 مرد و 100 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منطقه اهواز بودند که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش به پرسشنامه ...  بیشتر

تبیین انتقال یادگیری به محیط کار بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

خلیل زندی؛ سیروس قنبری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.25752.1084

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده صورت گرفت. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان‌های دولتی واقع در محوطه اداری شهر سنندج بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ای به حجم 185 نفر از کارکنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

ارزیابی تناسب شخصیت-شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

جیران محمدی؛ فرج الله رحیمی؛ اسلام فاخر؛ قاسم شعیبی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23606.1061

چکیده
  در دهه اخیر مدیران منابع انسانی بر تناسب شغل با ویژگی‌های شخصیتی شاغل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان و افزایش تعهد و عملکرد شغلی تأکید نموده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت تناسب شخصیت–شغل در شرکت فولاد خوزستان و نیز بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی با میانجی‌گری تعهد سازمانی بود. ...  بیشتر

نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری در رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده و قصد ترک شغل

سیده صدف کاظمی شاهاندشتی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 19-42

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.25458.1080

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری در رابطه بین بهزیستی روانشناختی با تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده و قصد ترک شغل بود. نمونه این پژوهش شامل 363 نفر(222 مرد و 141 زن) از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده، ...  بیشتر

رابطه استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گر تعادل کار-خانواده

منیرالسادات ذاکرفرد؛ ابوالقاسم نوری؛ هوشنگ طالبی؛ حسین سماواتیان

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11290

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی‌گری تعادل کار-خانواده در رابطه بین استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی و از نوع رابطه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان بود که در نیمه دوم سال 1392 در این سازمان مشغول به کار بودند. تعداد 150 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه ...  بیشتر

اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه‌ای استرس شغلی

هیفا بریحه بریهی؛ عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24503.1069

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد با میانجی‌گری استرس شغلی بود. نمونه 292 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را کامل کردند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. روابط واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی با ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک‌شده کارکنان

شهلا شیرانی؛ یونس محمدی یوسف نژاد

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27199.1095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک‌شده کارکنان آبفای اصفهان صورت پذیرفت. روش این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان آبفای شهر اصفهان تعداد 30 کارمند به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به‌طور تصادفی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و رابطه آن با رفتارهای جامعه‌پسند

مجید صفاری نیا؛ فریده صیدی؛ فاطمه ادب دوست

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.17796.1019

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و نیز بررسی رابطه بین ترجیح انصاف و رفتار جامعه‌پسند پنر بود. روش پژوهش توصیفی بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بر روی 300 کارمند مشغول به کار در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1394 انجام شد. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

مقایسه سه مدل رابطه تجدید قوا و چهار نوع سنجش هفته‌ای عملکرد (تلاش، رفتار شهروندی سازمانی، کنشمندی و عملکرد وظیفه)

حمیدرضا عریضی؛ مولود امیری

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 27-50

چکیده
  به تازگی اهمیت تجدید قوا و پیامد و تأثیر آن بر رفتار کاری مورد توجه قرار گرفته است. تجدید قوا فرآیندی برای ذخیره منابع از دست رفته می‌باشد. مطالعات قبلی به بررسی رابطه تأثیر فوری تجدید قوا بر عملکرد کارکنان در همان روز پرداخته‌اند. در این پژوهش اطلاعات در سه هفته از 140 کارمند در سه شرکت صنعتی جمع‌آوری شد. پژوهش حاضر رابطه میان میزان ...  بیشتر