دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات زیر برای چاپ در شماره های آینده این مجله، در مراحل آماده ساز نهایی می باشند.
1. رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی با نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1398

10.22055/jiops.2019.31620.1155

منتهی موسوی؛ نوری کعب عمیر