همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

مقالات زیر برای چاپ در شماره های آینده این مجله، در مراحل آماده ساز نهایی می باشند.
مقاله پژوهشی
بررسی نقش تعدیلی آموزش طرحواره‌ای و رفتاری در رابطه بین نتایج کانون، ارزیابی خود، همکاران و سرپرستان

فاطمه زمانپور؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ عنایت الله زمانپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/jiops.2024.45730.1394

چکیده
    بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل علّی شادکامی سازمانی بر اساس حمایت سازمانی و اجتماعی ادراک‌شده با نقش میانجی کیفیت زندگی‌کاری معلمان

علی عبدی؛ نعمت اله عزیزی؛ زینب میرزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/jiops.2024.43239.1341

چکیده
    بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش میانجی عواطف شغلی در رابطه میان سرمایه روان شناختی با اشتیاق شغلی، تعهد شغلی و رضایت شغلی در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان

Hassan Jorfi؛ امین حکیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/jiops.2024.46454.1402

چکیده
    بیشتر