همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران

3 کارشناس روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران

4 دانشجوی کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان)، خوراسگان، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین متغیرهای رهبری اخلاق‌مدار، شادی در کار و احساس انرژی با رفتار شهروندی سازمانی در پرستاران شهر اصفهان بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 254 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های شادی در کار، رهبری اخلاقی، رفتارهای شهروندی سازمانی بودند. طرح پژوهش همبستگی بود و داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه‌ تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان دادند بین رهبر‌ی اخلاقی، شادی در کار و احساس انرژی با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا که بالا بودن رهبری اخلاقی در مدیران، شادی در کار و احساس انرژی با رفتارهای شهروندی سازمانی همراه است. با توجه به رابطه معنادار متغیر احساس انرژی و شادی در کار به عنوان متغیرهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی به خصوص در فضای پر استرس شغل پرستاری انجام اقداماتی در ایجاد جوی شاد و پرانرژی و هم‌چنین کارگاه‌های آموزش روان‌شناسی شادی و شادی در کار پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Ethical Leadership, Happiness at Work and Sense of Energy with Organizational Citizenship Behaviors

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadeghi 1
  • Mohammad Reza Daee jafari 2
  • Marzieh Rashidi 3
  • M. Ali Ghasemi 4

1 Assistant Professor, Department of Consultation, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 M.A. Student of Public Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Khorasgan, Iran

3 Industrial and Organizational Psychology, Islamic Azad University, Isfahan, Khorasgan, Khorasgan, Iran

4 M.A. Student of Industrial and Organizational Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship of ethical leadership, work happiness and a sense of energy with organizational citizenship behavior. The participants consisted of 254 nurses of Isfahan hospitals that were selected by random cluster sampling method. Instruments included work happiness, ethical leadership, and organizational citizenship behaviors questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results showed that there is a significant positive relationship of ethical leadership, work happiness and sense of energy with organizational citizenship behaviors. Therefore, creating a happy and energetic climate, as well as happiness at work workshops are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational citizenship behavior
  • Ethical leadership
  • Happiness at work
  • sense of energy
فارسی
پاداش، فریبا و گلپرور، محسن (1389). رابطه رهبری اخلاق‌مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خلاقیت کارکنان. فصلنامه‌ها اخلاق در علوم و فناوری، شماره‌های 1، 2، 103-110.
پرایز، جرج (2010). شادی در محیط کار. ترجمه علی مهداد (1393). آماده برای چاپ.
قربانی‌زاده، وجهاله و کریمیان، مریم. (1388). عوامل سازمانی مؤثر بر اخلاق کارکنان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1، ۴، ۶۵-۴۷.
گلپرور، محسن و رفیع‌زاده، پروین‌دخت (1388). الگو ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق نگرش‌های شغلی، رشد حرف‌های، حمایت رهبری و توانمندسازی. فصلنامه بصیرت، 16(44)، 46-27.
گلپرور، محسن؛ پاداش، فریبا؛ و آتش‌پور، حمید (1389). مدل تقویت احساس انرژی، توانمندی و خلاقیت کارکنان از طریق رهبری اخلاقی. فصلنامه سلامت کار در ایران، 7، 3، 11-4.
لیبومیرسکی، سونجا (2014). چگونه شاد باشیم (گام به گام تا شادمانی). ترجمه مهسار مشتاق و عوض لطیفی (1393). تهران: انتشارات ابوعطاء.
مصاحبی، محمدرضا؛ دایی جعفری، محمدرضا؛ و رشیدی‌راد، مرضیه (1392). رابطه بین شادی در کار با احساس انرژی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بین پرستاران اصفهان. چکیده مقالات همایش ملی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان.
مصاحبی، محمدرضا؛ علی قاسمی، مجید؛ دایی جعفری، محمدرضا؛ و رشیدی‌راد، مرضیه (1393). نقش رهبری اخلاق‌مدار بر احساس انرژی و شادی در کار. چکیده مقالات پنجمین کنگره ملی انجمن روان‌شناسی ایران، تهران.
مهداد، علی (1389). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، تهران: انتشارات جنگل.
نیری، شیرین؛ مهداد، علی؛ و گلپرور، محسن (1389). نقش ارزش‌های اخلاقی و رهبری اخلاق‌مدار بر کاهش تنش شغلی کارکنان. فصلنامه علمی- پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، 5، 3-4.
 
لاتین
Akker, L. V. D., Heres, L., Lasthuizen, K., & Six, F. (2010). Ethical leadership and trust: It’s all about meeting expectations. International Journal of Leadership Studies, 5, 2.
Alicia, S. M. (2008). Matching ethical work climate to in role and extra role behaviors in a collective work setting. Journal of Business Ethics, 79, 43-55.
Avey, J. B., Palanski, M. E., & Walumbwa, F. O. (2010). When leadership goes unnoticed: The moderating role of follower self-esteem on the relationship between ethical leadership and follower behavior. Journal of Business Ethics, 98, 573-582.
Babakas. E., Yavas. U., & Ashill, N, J. (2009). The role of customer orientation as a moderator of the job demand-burnout-performance relationship: A surface-level trait perspective. Journal of Retailing. 85, 480-492.
Bolino, M. C., Turnley, W. H., & Blood Good, J. M. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organization. Academy of Management Review, 27, 522-525.
Brown, M. E., & Trevino, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17, 595-616.
Brown, M. E., Trevino, L. K, & Harrison, D. (2006). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 134-117.
Garavan, T. N. (2007). A strategic perspective on human resource development. Advances in Developing Human Resources, 9, 1, 11-30.
Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations. Foreign Affairs, 72, 3.
Lee, K. & Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: The role of affect and cognitions. Journal of Applied Psychology, 87, 131-142.
Mehdad, A., & Arifin, H. Z. (2009). Moderating effect of nationality, gender, position and tenure on the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behaviors among Iranian and Malaysian automotive workers. Iranian International Journal of Psychology, 3, 120-145.
Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Beth Pain, J., & Bacharach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26, 513-524.
Quiun, R. W., & Dutton, J. E. (2005). Coordination as energy- inconversation. Academy of Management Review, 30 (1), 36-57.
Rowold, J. (2008). Relationship among transformational, transactional, and moral based leadership: Results from two empirical studies. Kravis Leadership Institute, Leadership Review, 8, 4-17.
Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N. & Peterson , C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60 (5), 410-421.
Spindler, H., Denollet, J., Kruse, C., & Pederson, S. S. (2009). Positive affect and negative affect correlate differently with distress and health-related quality of life in patients with cardiac conditions: Validation of the Danish global mood scale. Journal of Psychosomatic Research, 67 (1), 57-65.
Stouten, J., Baillien, E., Broeck, A. V. D., Camps, J., Witte, H. D., & Euwema, M. (2011). Discouraging bullying: The role of ethical leadership and its effects on the work environment. Journal of Business Ethics, 95, 17-27.
Van Yperen, N. W (2003). The happiness of masteryavoidance goals on performance improvement. European Journal of Social Psychology, 39, 932-943.