نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین رفتارهای توانمندساز مدیران با میل ماندن در شغل در کارکنان با توجه به نقش واسطه‌ای توانمندسازی روا‌ن‌شناختی، خشنودی شغلی و تعهد عاطفی انجام شد. به این منظور 150 نفر از تمامی کارکنان یک شرکت صنعتی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه‌های رفتارهای توانمندساز رهبر، توانمندسازی روان‌شناختی، خشنودی شغلی، تعهد عاطفی و میل ماندن در شغلبودند. داده‌ها از طریق همبستگی ساده، الگوی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل واسطه‌ای تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند، الگوی پیشنهادی در همه شاخص‌های برازندگی دارای برازش نسبتاً خوبی می‌باشد. هم‌چنین ضرایب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم به‌طور کامل معنی‌دار به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of Leadership Empowerment Behaviors with Intention to Stay: A Multi-Mediator Model

نویسندگان [English]

  • Sahar Ahmadi chegeni
  • M. Baharlou
  • M. Mahmoodikia

M.A. in Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between leadership empowerment behaviors (LEB) with intention to stay considering the mediating role of psychological empowerment, job satisfaction and affective commitment. The participants consisted of 150 employees who were selected through simple random sampling method from total employees of an industrial company. The instruments which used in this study include leadership empowerment behaviors (LEB), psychological empowerment, job satisfaction, affective commitment and intention to stay questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient, structural equation modeling (SEM) and mediation analysis. The results showed that the proposed model fit the data properly. Also all direct and indirect effects were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership empowerment behaviors
  • Psychological empowerment
  • Job Satisfaction
  • Affective Commitment
  • intention to stay
فارسی
ارشدی، نسرین (1386). طراحی و آزمودن الگویی از پیشآیندهای و پیامد‌های مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب. رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
رابینز، استیفن (1991). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریهها و کاربردها. ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی (1378). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ریجو، رونالد (1991). زمینه روانشناسی صنعتی سازمانی. ترجمه داوود حسین‌زاده و همکاران (1383). تهران: انتشارات مازیار.
عاسبی، سجاد و کرد، بهرام (1388). شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی استان یزد). پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، شماره سوم، 94-75.
 
لاتین
Allen, D. G., Weeks, K. P., & Moffitt, K. R. (2005). Turnover intention and voluntary turnover: The moderating roles of self monitoring, locus of control, proactive personality, and risk aversion. Journal of Applied Psychology, 90, 980-990.
Arbuckle, J. L. (2009). Amos users’ guide version 18. Chicago, IL: Small Waters by Amos Development Corporation.
Brayfield, A. H., & Rothe, H. F. (1951). An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35, 307-311.
De Cenzo, D. A., & Robbins, S. P. (1996). Human resource management (5th Ed.). New York: Wiley.
Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison Wesley.
Hayes, L. J., O’Brien-Pallasa, L., Duffieldb, C., J., Buchand, J., Hughese, F., Laschingerg, H. K. S., Northf, N., & Stone, P. W. (2006). Nurse turnover: A literature review. International Journal of Nursing Studies, 43, 237-263.
Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2003). The core self-evaluations scale: development of a measure. Personnel Psychology, 56, 303–331.
Judge, T. A. & Bono,J. E. (2000). Five –Factor Model of personality and transformational leadership. Journal of Applied Psychology.85 (5), 751-765.
Lucas, M. D., Atwood, J. R., & Hagaman, R. (1993). Replication and validation of anticipated turnover model for urbanregistered nurses. Nursing Research, 42, 29-35.
Maslach C (1982). Burnout, the cost of caring. Prentice-Hall (Englewood Cliffs, NJ).
McKnight, D. H., Phillips, B., & Hardgrave, B. C. (2009). Whichreduces IT turnover intention the most: Workplace characteristicsor job characteristics? Information & Management, 46, 167-174.
Moore, J. E. (2000(. One road to turnover: an examination of work exhaustion in technologyprofessionals. MIS Quarterly, 24 (1), 141-168.
Raub S, Alvarez L, Khanna R (2006). The different roles of corporate and unit level human resources managers in the hospitality industry.Int. Journal Cont. Hosp. Manage, 18 (2), 135-144.
Razza, N. (1993). Determinants of direct-care staff turnover in group homes for individual with mental retardation. Mental Retardation, 31 (5), 284-291.
Rogelberg, G. S. (2007). Encyclopedia of industrial and organizational psychology (1sted). Londen: New Delhi.
Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: Path analyses basedon meta-analytic findings. PersonnelPsychology, 46, 259-293.