همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست در رابطه بین انگیزش اجتماع‌یار و عملکرد شغلی است.اعضای نمونه پژوهش حاضر شامل 360 نفر (260 مرد و 100 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منطقه اهواز بودند که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش به پرسشنامه انگیزش اجتماع‌یار، مقیاس عملکرد تکلیفی مقیاس انگیزش درونی، مقیاس هویت تکلیف ادراک شده و مقیاس صداقت در پرسشنامه قابلیت اعتماد پاسخ دادند و جهت تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که انگیزش اجتماع‌یار رابطه مثبت و معنی‌داری با عملکرد شغلی دارد و انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست تعدیل‌کننده این رابطه هستند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که انگیزش اجتماع‌یار عامل مهمی در ارتقای سطح عملکرد شغلی کارکنان است و هم‌چنین این رابطه زمانی قوی‌تر می‌شود که افراد از سطح بالاتر انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست برخوردار باشند. بنابراین با ارتقای سطح این متغیرها در کارکنان می‌توان به میزان بیشتری از آثار مثبت انگیزش اجتماع‌یار کارکنان در سازمان‌ها بهره‌مند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prosocial Motivation and Job Performance: The Moderating Role of Intrinsic Motivation, Perceived Task Significance and Supervisor Trustworthiness

نویسنده [English]

  • Salehe Piryaei

Ph.D. Student of Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the moderating role of intrinsic motivation, perceived task significance and manager trustworthiness in relationship between prosocial motivation and job performance. Prosocial Motivation Scale, Task Performance Subscale, Blais Work Motivation Inventory, Perceived Task Significance Scale and Integrity Subscale of Manager Trustworthiness Scale were administered to 360 employees of NISOC who were selected by stratified random sampling method. Data were analyzed by hierarchical regression analysis. Results indicated that prosocial motivation was positively related to job performance. Intrinsic motivation, perceived task significance and supervisor trustworthiness moderated this relationship. Present study showed that prosocial motivation is an important factor in promoting job performance and also this relationship will be stronger when employees have high levels of intrinsic motivation, perceived task significance and supervisor trustworthiness. So, promoting employee’s intrinsic motivation, perceived task significance and manager trustworthiness lead to more positive effects of prosocial motivation in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prosocial motivation
  • job performance
  • intrinsic motivation
  • perceived task significance
  • supervisor trustworthiness
فارسی
ارشدی، نسرین و پیریایی، صالحه (1391). اعتمادپذیری کارکن، قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بین فردی به‌عنوان پیشآیندهای رفتارهای انحرافی محیط کار. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 13، 100-83.
 
لاتین
Arshadi, N. (2010). Basic need satisfaction, work motivation, and job performance in an industrial company in Iran. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1267-1272.
Bolino, M. C. & Turnley, W. H. (2005). The personal costs of citizenship behavior: The relationship between individual initiative and role overload, job stress, and work-family conflict. Journal of Applied Psychology, 90, 740-748.
Cha, S. E. & Edmondson, A. C. (2006). When values back fire: Leadership, attribution, and disenchantment in a values-driven organization. Leadership Quarterly, 17, 57-78.
De Dreu, C. K. W., & Nauta, A. (2009). Self-interest and other orientation in organizational behavior: Implications for job performance, prosocial behavior, and personal initiative. Journal of Applied Psychology, 94, 913-926.
Deci, E. L. & Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-determinationin human behavior. New York: Plenum Press.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The ‘‘what” and ‘‘why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life’s domains. Canadian Psychology, 49, 14-23.
Gagne, M. & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 331-362.
Grant, A. M. (2007). Relational job design and the motivation to make a prosocial difference. Academy of Management Review, 32, 393-417.
Grant, A. M. (2008a). The significance of task significance: Job performance effects, relational mechanisms, and boundary conditions. Journal of Applied Psychology, 93, 108-124.
Grant, A. M. (2008b). Does intrinsic motivation fuel the prosocial fire? Motivational synergy in predicting persistence, performance, and productivity. Journal of Applied Psychology, 93, 48-58.
Grant, A. M. (2008a). Designing jobs to do good: Dimensions and psychological consequences of prosocial job characteristics. Journal of Positive Psychology, 3, 19-39.
Grant, A. M. & Berg, J. M. (2010). Prosocial motivation at work: How making a difference makes a difference. Forthcoming in K. Cameron and G. Spreitzer (Eds.), Handbook of Positive Organizational Scholarship. Oxford University Press.
Grant, A. M. & Sumanth, J. J. (2009). Mission possible? The performance of prosocially motivated employees depends on manager trustworthiness. Journal of Applied Psychology, 94, 927-944.
Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.
Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.
Korsgaard, M. A., Meglino, B. M., & Lester, S. W. (1997). Beyond helping: Do other-oriented values have broader implications in organizations? Journal of Applied Psychology, 82, 160-177.
Marcus, B., Lee, K., & Ashton, M. C. (2007). Personality dimensions explaining relationships between integrity tests and counterproductive behavior: Big five, or one in addition? Personnel Psychology, 60, 1-34.
Mayer, R. C. & Davis, J. H. (1999). The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasi-experiment. Journal of Applied Psychology, 84, 123-136.
Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20, 709-734.
Morgeson, F. P. & Humphrey, S. E. (2006). The work design questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of Applied Psychology, 91, 1321-1339.
Motowidlo, S. J. (2003). Job performance. In W. C. Borman, D. R. Ilgen, & R. J. Klimoski (Eds.). Hand book of psychology: Industrial andOrganizational psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 12, 39-53.
Muethel, M., Hoegl, M., & Parboteeah, K. P. (2011). National business ideology and employees’ Prosocial values. Journal of International Business Studies, 42, 183-201.
Rioux, S. M. & Penner, L. A. (2001). The causes of organizational citizenship behavior: A motivational analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 1306-1314.
Ryan, R. M. & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 749-761.
Salancik, G. R. & Pfeffer, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design. Administrative Science Quarterly, 23, 224-253.
Sheldon, K. M., Arndt, J., & Houser-Marko, L. (2003). In search of the organism valuing process: The human tendency to move towards beneficial goal choices. Journal of Personality, 71, 835-869.
Turner, A. N. & Lawrence, P. R. (1965). Industrial jobs and the worker. Boston: Harvard University Press.
Walker, W. A. (2002). A partial test of the vallerand hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Doctoral Dissertation. University of Houston.
Williams, L. J. & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 601-617.