همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و نیز بررسی رابطه بین ترجیح انصاف و رفتار جامعه‌پسند پنر بود. روش پژوهش توصیفی بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بر روی 300 کارمند مشغول به کار در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1394 انجام شد. شرکت‌کنندگان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان مشتمل بر 16 گویه و پرسشنامه رفتار جامعه‌پسند پنر مشتمل بر 30 گویه استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه ترجیح انصاف با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش واریماکس برای پرسشنامه ترجیح انصاف بیانگر سه عامل کشف‌شده برای ترجیح انصاف بود. تحلیل عاملی تأییدی با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس برای پرسشنامه ترجیح انصاف سه عامل را تأیید کرد. در مورد بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ نتایج به‌دست آمده در مورد همسانی کل مقیاس و عوامل سه‌گانه حاکی از پایایی بالای مقیاس بود. با توجه به میزان قابل قبول روایی و پایایی هر دو پرسشنامه رفتار جامعه‌پسند پنر و ترجیح انصاف سائولی و بدیان، این دو ابزار برای پژوهش در ارتباط با رفتار جامعه‌پسند و ترجیح انصاف توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Psychometric Properties of Sauley & Bedeian Equity Preference Questionnaire and Its Relationship with Prosocial Behaviors

نویسندگان [English]

  • M. Saffarinia 1
  • F. Sidi 2
  • F. Adabdoost 3

چکیده [English]

The aim of current research was to investigate psychometric properties of Sauley and Bedeian Equity Preference Questionnaire and its relationship with Penner prosocial behaviors. The research method was descriptive using explanatory and confirmatory factor analyses, Chronbach Alpha and correlation analysis. Participants include 300 employees of Tehran education organization who were selected by random sampling method. Data were collected by Sauley and Bedeian Equity Preference Questionnaire and Penner Prosocial behaviors Questionnaire. Explanatory factor analysis with varimax rotation showed that Sauley and Bedeian Equity Preference Questionnaire consisted of three factors. Results obtained from rotated factors confirmed three factors model. Confirmatory factor analysis showed that fit indices of three factors questionnaire are acceptable, contrary to original form of the scale that was unifactorial. Results of Pearson correlation coefficients between equity preference and prosocial behaviors showed a significant correlation between them. Finally, according to these findings it can be concluded that Sauley and Bedeian Equity Preference Questionnaire was valid and reliable in Tehran education organization employees. According to acceptable measures of validity and reliability for Sauley and Bedeian Equity Preference Questionnaire and its significant correlation with prosocial behaviors, using this questionnaire is recommended to researchers and specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equity preference questionnaire
  • penner prosocial behavior questionnaire
  • explanatory factor analysis
  • confirmatory factor analysis
فارسی
براتی، هاجر؛ عریضی سامانی، سیدحمیرضا؛ و نوری، ابوالقاسم (1388). رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب‌آهن اصفهان. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی (چشم‌انداز مدیریت (پیام مدیریت))، 9(33)، 28-9.
بشیری، مژگان؛ علیزاده، حمید؛ و کرمی، ابولفضل (1386). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی پرسشنامة شیوه زندگی (BASIS-A) بر روی جوانان 18 تا 40 سال. تازه‌ها و
پژوهش‌های مشاوره، 6
(21)، 92-69.
سپهوند، رضا؛ رحیمی اقدم، صمد، عارف‌نژاد، محسن (1393). نقش میانجیگری انصاف ادراک شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان. مدیریت دولتی، 6(1)، 150-131.
شکری، امید؛ فراهانی، محمدنقی؛ فرزاد، ولی‌اله؛ صفایی، پریوش؛ سنگری، علی‌اکبر؛ و دانشورپور زهره (1387). روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی فهرست استرس دوران دانشجویی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 2(1)، 27-17.
صفاری‌نیا، مجید؛ تدریس تبریزی، معصومه؛ محتشمی، طیبه؛ و حسن‌زاده، پرستو (1393). تأثیر مؤلفه‌های شخصیت جامعه‌پسند و خودشیفتگی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، 15(57)، 36-45.
صفاری‌نیا، مجید، عباسپور، پرستو؛ و دهستانی، مهدی (1394). مقایسه‌ی هوش اجتماعی و شخصیت جامعه‌پسند در دانشجویان علوم پزشکی با و بدون اعتیاد به اینترنت. مجله اصول بهداشت روانی، 17(5)، 233-229.
فرامرزی، سحر (1388). نقش ادراک انصاف در کیفیت زناشویی در کارکنان متأهل شهر اهواز. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی). دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
قراملکی، احدفرامرز؛ نهال‌پروری، فرید؛ و داج‌خوش، سید صادق (1392). بررسی نقش سه عنصر بخشودن، انصاف و وفای به عهد کارکنان در محیط کار بر اخلاقی بودن سازمان از نگاه آنان (مطالعه موردی در صنعت نیرو). فصلنامهمطالعاترفتارسازمانی 45-32.
گل‌پرور، محسن و نادی، محمدعلی (1392). رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(23)، 22-1.
همایونی میمندی، سمانه؛ رفاهی، ژاله؛ حسن‌زاده، زهره؛ و بخشانی، نورمحمد (1393). اثر هوش هیجانی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجیگری ادراک انصاف. فصلنامه زن و جامعه، 5(3)، 35-19.
هومن، حیدرعلی (1382). اندازه‌گیری‌های روانی‌تربیتی (فن تهیه تست و پرسشنامه). تهران: نشر پارسا.
 
لاتین
Ali, F., Amorim, I. S., & Chamorro-Premuzic, T. (2009). Empathy deficits
and trait emotional intelligence in psychopathy and machiavellianism. Personality and Individual Differences, 47(7),758-762.
Allen, M. J., & Yen, W. M. (2002). Introduction to measurement theory. Long Grove, IL: Waveland Press.
Cerny, B. A., & Kaiser, H. F. (1977). A study of a measure of sampling adequacy for factor-analytic correlation matrices. Multivariate Behavioral Research, 12(1), 43-47.
Kawamura, S., & Brown ,S. L. (2010). Mattering and wives perceived fairness of the division of household labor. SocialScienceResearch, 39(6), 967-986.
Kim, M. S., & Leung, K. (2007). Equity sensitivity theory: Exploring gender differences in a collectivistic culture. (Doctoral dissertation). Capella University, United States of America.
Li-Ping Tang, R., Luna-Arocas, H., & Whiteside, D. (2003). Money ethic endorsement, self‐reported income, and life satisfaction: university faculty in the US and Spain. Personnel Review, 32(6), 756-773.
Miller, B. K. (2009). Confirmatory factor analysis of the equity preference questionnaire. Journal of Managerial Psychology, 24(4), 328-347.
Reise, S. P., & Henson, M. (2003). A Discussion of modern versus traditional psychometrics as applied to personality assessment scales. Journal of Personality Assessment, 81(2), 93-103.
Sauley, K. S., & Bedeian, A. G. (2000). Equity sensitivity: Construction of a measure and examination of its psychometric properties. Journal of Management, 26(5), 885-910.
Shore, T., & Strauss, J. (2008). Measurement of equity sensitivity: A comparison of the equity sensitivity instrument and equity preference questionnaire. Psychological Reports, 102(1), 64-78.
Sullivan, K. T., Pasch, L. A., Johnson, M. D., & Bradbury, T. N. (2010). Social support, problem solving, and the longitudinal course of newlywed marriage. Journal of Personality and Social Psychology, 98(4), 631-644.
Woodley, H. J. R. (2012). The effects of equity sensitivity and teamwork self-efficacy on team reward preference. (Doctoral dissertation). The University of Western Ontario.