همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای 100 نفر از آنان به عنوان شرکت‌کددگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو مقیاس اهمال‌کاری سازمانی و فرسودگی شغلی بودند. تحلیل داده‌‌‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین اهمال‌کاری سازمانی (و ابعاد آن) با فرسودگی شغلی (و ابعاد آن) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Procrastination and Burnout in Employees of Public Organizations in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Majid Saffarinia 1
  • Zahra Amirkhani 2

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the relationship between organizational procrastination and job burnout. The statistical population was all employees of public organizations in Tehran province. From this population 100 employees were selected by multistage random sampling method. Instrument included organizational procrastination and job burnout scales. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed the significant relationships between organizational procrastination (and its components) and job burnout (and its components).

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational procrastination
  • job burnout
فارسی
اویسی، شهلا (1388). فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن. ماهنامه داخلی بانک تجارت، شماره 155. www.iranpress.ir
بلس، ادوانس (2001). روش جدید گام به گام در کاهش تأخیرها: روانشناسی تنبلی. ترجمه مهـدی قراچه داغی (1384). تهران: انتشارات دایره.
خسروی، علی‌اکبر (1388). بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمال‌کاری آنان در بخش آموزش سازمان توسعه تجارت ایران. رهبری و مدیریت آموزشی، 3(2)، 141-125.
صادقی، فرشته (1389). فرسودگی شغلی کارکنان، علل و عوامل به وجودآورنده و راه‌های مقابله با آن. ماهنامه صنعت برق، 159، 42-38.
صفاری‌نیا و امیرخانی رازلیقی (1391). تحلیل مسیر ارتباط اهمال‌کاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی استان تهران. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 2(4)، 131-111.
علوی، سید سلمان؛جنتی‌فرد، فرشته؛ و داوودی، علی (1388). بررسی و مقایسه سلامت روانی و فرسودگی شغلی در کارکنان و کارگران شرکت سایپا. ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 1(6): 25-21.
فیاضی، مرجان و کاوه، منیژه (1390). تعلل: سندروم فردا. مجله پیام بانک، 506، 37-34.
ملک آرا، بهمن (1388). بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی در سال مالی 1386. پژوهشنامه مالیات، 17(4)، 98-81.
منصوری، علی؛ صفری، سعید؛ عباسی، داود؛ و صالحی مهدی (1387). کاربرد مدل تحلیل مسیر در تبیین عوامل موثر بر رضایت شعلی کارکنان (مطالعه موردی: گمرگ جمهوری اسلامی ایران). مدیریت فرهنگ سازمانی، 6(17)، 110-89.
نینان، مایکل و درایدن، ونیدی (2002). اندیشه های زندگی‌ساز. ترجمه ناصر عظیمی و طلا میرهادی‌زاده (1385). تهران: فرهنگ تارا.
هومن، حیدرعلی (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
لاتین
Alarcon, Gene, M. (2011). A meta-analysis of burnout with job demands, resources, and attitudes, Journal of Vocational Behavior, 79(2), 549-562.
Ariely, D., & Wertenbroch, K. (2002). Procrastination, deadlines, and performance: Self-control by precommitment. Psychological Science, 13(3), 219-224.
Coote Weymann, E. (1987). Procrastination in the workplace: A study of the dispositional and situational determinants of delay behavior at work. Tulane University Publisher.
Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993). A Review and an integration of research on job burnout. Academy of Management Review, 18(4), 621-625.
Ellis, A., & Knaus, W. J. (1977). Overcoming procrastination. NewYork: Institute for Rational Living.
Ferrari, J. R., & Tice, D. M. (2000). Procrastination as a self-handicap for men and women: A task-avoidance strategy in a laboratory setting. Journal of Research in Personality, 34(1), 73-83.
Ferrari, J. R., Harriott, J. S., & Zimmerman, M. (1999). The social support networks of procrastinators: Friends or family in times of trouble? Personality and Individual Differences, 26(2), 321-331.
Freudenberger, J. J. (1975). The staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 59-165.
Galue, A. J. (1990). Perceived job ambiguity, predisposition to procrastinate, work--related information and experience: An investigation of procrastination behavior at work. Tulane University Publisher.
Kahill, S. (1988). Symptoms of professional burnout: A review of the empirical evidence. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 29(3), 284-297.
Lambert, E. G., Hogan, N. L., Jiang, Sh., Elechi, O., Benjamin, B., Morris, A., Laux, J. M., & Dupuy, P. (2010). The relationship among distributive and procedural justice and correctional life satisfaction, burnout, and turnover intent: An exploratory study, Journal of Criminal Justice, 38(1), 7-16.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2(2), 99-113.
Maslach, C., Schaufeli W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job bu rnout. Annual Review of Psychology. 52, 397-422.
Milgram, N., Mey-Tal, G., & Levision, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Personality and Individual Differences, 25(2), 297-316.
Moneta, G. B. (2011). Need for achievement, burnout, and intention to leave: Testing an occupational model in educational settings. Personality and Individual Differences, 50(2), 274-278.
Owens, S. G., Bowman, C. G., & Dill, C. A. (2008). Overcoming procrastination: The effect of implementation intentions. Journal of Applied Social Psychology, 38(2), 366-384.
Schraw, G., Wadkins, T., & Olafson, L. (2007). Doing the things we do: A grounded theory of academic procrastination. Journal of Educational Psychology, 99(1), 12-25.
Simpson, W. K., & Pychyla, T. A. (2009). In search of the arousal procrastinator: Investigating the relation between procrastination, arousal-based personality traits and beliefs about procrastination motivations. Personality and Individual Differences, 47(8), 906-911.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.
Spada, M., Hiou, K., & Nikcevic, A. (2006). Metacognitions, emotions, and procrastination. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 20(3), 319-326.
Stead, R., Shanahan, M. J., & Neufeld, R. W. J. (2010). I’ll go to therapy, eventually: Procrastination, stress and mental health. Personality and Individual Differences, 49(3), 175-180.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A Meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.
Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist?. Personality and Individual Differences, 48(8), 926-934.
Tracy, B. (2007). 21 Great ways to stop procrastinating and get more done in les time. Benett: Koohler Publisher.
Um, M. Y., & Harrison, D. F. (1998). Role stressors, burnout, mediators, and job satisfaction: A stress-strain-outcome model and an empirical test. Social Work Research, 22(2), 100-115.