همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در دهه اخیر مدیران منابع انسانی بر تناسب شغل با ویژگی‌های شخصیتی شاغل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان و افزایش تعهد و عملکرد شغلی تأکید نموده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت تناسب شخصیت–شغل در شرکت فولاد خوزستان و نیز بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی با میانجی‌گری تعهد سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش کلیة کارکنان شرکت فولاد خوزستان می‌باشند. از این جامعه تعداد 384 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های تیپ‌های شخصیتی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی بود. نتایج نشان داد کارکنان شرکت فولاد خوزستان از نظر تناسب شخصیت-شغل در موقعیت مناسبی (بالاتر از میانگین) قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل نشان داد که بین تناسب شخصیت–شغل با عملکرد شغلی کارکنان مستقیم و غیرمستقیم با میانجی‌گری تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Personality-Job Fit and Its Relationship with Job Performance: The Mediating Role of Organizational Commitment in Employees of Khuzestan Steel Company

نویسندگان [English]

  • Jeiran Mohammadi 1
  • Farajollah Rahimi 2
  • Eslam Fakher 3
  • Ghasem Shoeibi 4

3 Management

4 Management

چکیده [English]

In the last decade, human resource managers have emphasized the personality-job fit as one of the most important factors in attaining organizational goals and increasing organizational commitment and job performance. The aim of this study was to investigate the current state of personality-job fit as well as its relationship with job performance through organizational commitment. The statistical population of the research is all employees of Khuzestan Steel Company. From this population 384 employees were selected by simple random sampling method. Instrument included personality types, organizational commitment and job performance questionnaires. Analysis of the collected data through valid and reliable questionnaires showed that employees of Khuzestan Steel Company are in a suitable state (above average) in terms of the personality-job fitness. Also, results of structural equation modeling using Liserel software showed the positive and significant relationship between personality-job fit and job performance directly and indirectly through the organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • personality-job fit
  • job performance
فارسی
ابطحی، سیدحسین (1389). مدیریت منابع انسانی (چاپ هفتم). تهران: انتشارات موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت.
ارشــدی، نســرین (1386). طراحــی و آزمــودن الگــویی از پیشــآیندها و پیامــدهای مهــم انگیــزش شــغلی در کارکنــان شــرکت ملــی منــاطق نفــت‌خیــز جنــوب منطقــه اهــواز. (رساله دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی). دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
ارشدی، نسرین؛ نیسی، عبدالکاظم؛ و دادرس، مهسا (1391). اثر مستقیم و غیرمستقیم خودارزشیابی‌های محوری بر خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی. روان‌شناسی معاصر، 7(1)، 48-35.
اژه‌ای، جواد؛ خداپناهی، محمدکریم؛ فتحی آشتیانی، علی؛ ثابتی، آزاد؛ قنبری، سعید؛ و سیدموسوی، پریسا (1388). تعامل بین شخصیت و سبک‌های فرا انگیزشی با عملکرد شغلی. مجله علوم رفتاری، 3(4)، 301-310.
امامی، مصطفی؛ قلی‌پور، رحمت‌الله؛ پورابراهیم، سهراب؛ و دلاوری جواد (1389). بررسی و سنجش تناسب شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(10)، 169- 149.
بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ سرداری، احمد؛ و عاشوری‌زاده، علیرضا (1392). رابطه ارزش‌های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان: شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17(2)، 41-19.
تابع بردبار، فریبا؛ کاظمی، سلطانعلی؛ و رنجبران، جبار (1389). رابطه سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی معلمان در راستای پیشنهاد یک مدل علی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 1(2)، 23-13.
خنیفر، حسین؛ امامی، مصطفی؛ و پورابراهیم سهراب (1389). بررسی و سنجش تناسب شغلی کارکنان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(11)، 58-41.
رابینز، پی استیفن (1995). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، 1395 تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی.
ساعتچی، محمود (1395). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی (چاپ نهم). تهران: نشر ویرایش.
ساعتچی، محمود (1386). روان‌شناسی بهره‌وری (ویرایش دوم، چاپ ششم). تهران: نشر ویرایش.
فردوسی، محمدحسن؛ مرعشیان، فاطمه؛ و طالب‌پور، مهدی (1391). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
خوزستان. مطالعات مدیریت ورزشی، 15، 173-188.
کریمی داوود (1388). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی نیروهای پلیس. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6(24)، 41-25.
مشبکی، اصغر و دوستار، محمد (1386). تبیین مدل تاثیرگذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبک‌های رهبری. مدرس علوم انسانی، 9(11)، 234-211.
معمارزاده، غلامرضا و مهرنیا، احمد (1389). بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی پر خطر، جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی. پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، 14(3)، 250-227.
هالند ال. جان (1970). حرفة مناسب شما چیست؟. ترجمه سیمین حسینیان و سیده منور یزدی (1373). تهران: ناشر مترجمین.
هومن، حیدرعلی (1391). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (چاپ پنجم). تهران: انتشارات سمت.
 
لاتین
 
Acorn, S., Ratner, P. A., Crawford, M. (1997). Decentralization as determinant of autonomy, job satisfaction, and organizational commitment among nurse manager. Nurse Research, 46(1), 52-58.
Barrick, M. R., Stewart, G. L., Piotrowski, M. (2002). Personality and job performance: Test of the mediating effects of motivation among sales representatives. Journal of Applied Psychology, 87(1), 43-51.
Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personal Psychology, 44, 1-26.
Hoffman, B. J., & David, W. J. (2006). A quantitative review of the relationship between person-organization fit and outcome. Journal of Vocational Behavior, 68(3), 389-399.
Holland J. L. (2004). The career key and career choice Holland's personality types. http://www.careerkey.org.
Hosaka, T. (2008). Assessing person-organization fit to reduce turnover. Presented to 24th annual IMPAAC Conference on Personnel Assessment.
Mayer, K. C., & Schoorman, F. D. (1998). Differentiating antecedents of organizational commitment: A test of March & Simons model. Journal of organizational Behavior, 19, 15-28.
McKenna, S. (2005). Organizational commitment in the small entrepreneurial business in Singapore. Cross Cultural Management, 12(2), 16-37.
Meyer J. P., & Herscovitch L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human Resource Management Review, 11(3), 299-326.
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
Meyer, J. P., & Parfyonova, N. M. (2010). Normative commitment in the workplace: A theoretical analysis and reconceptualization. Human Resource Management Review, 20(4), 283-294.
Motowidlo, S. J. (2003). Handbook of psychology: job performance. John Wiley & Sons, Inc.
Paterson D. G. (1992). The Scott Company graphic rating scale. The Journal of Personnel Research, 1, 361-376.
Pinder, C. C. (2008). Work motivation in organizational behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Porter, L., Steers, R., Nowday, R., & Bulian, P. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 76, 603-609.
Roberts, B. W., Chernyshenko, O. S., Stark, S., & Goldberg, L. R. (2005). The structure of conscientiousness: An empirical investigation based on seven major personality questionnaires. Personnel Psychology, 58(1), 103-139.
Spector, P. E. (2012). Industrial organizational psychology. 6th ed. John Wiley & Sons, Inc.
Zhang, D. D., & Bruning, E. (2011). Personal characteristic and
strategic orientation entreprenures in Canadian manufacturing companies. International Journal of Interprenurial Behavior & Research, 17(1), 82-103.