همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در بین کارکنان شاغل در بیمارستان بود. نمونه شامل 100 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بخش‌های مختلف درمانی و اداری بیمارستان شهید باهنر تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل و اهمال‌کاری سازمانی بود. نتایج حاکی از آن است که عامل‌های N، Q2 و Q4 (01/0>p) از ویژگی‌های شخصیتی با خرده‌مقیاس ناکارآمدی از اهمال‌کاری، عامل‌های N
و Q4 (01/0>p) با خرده‌مقیاس‌های بیزاری از تکلیف و تشویش ذهنی و عامل Q1 (05/0>p) با خرده‌مقیاس تشویش ذهنی همبستگی مثبت معنی‌دار دارند. همچنین یافته‌های تحلیل آماری رگرسیون نشان می‌دهد عامل‌های N، Q2 و Q3 برای خرده‌مقیاس ناکارآمدی و عامل‌های N، Q1، Q2 و Q4 برای خرده‌مقیاس تشویش ذهنی و عوامل N و Q4 برای خرده‌مقیاس بیزاری از تکلیف (05/0>p) پیش‌بینی‌کننده مناسبی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Personality Traits and Organizational Procrastination in Hospital Employees

نویسندگان [English]

  • Alireza Aghayousefi 1
  • Lily Siahjani 2
  • Hamed Yazdkhasti 2

1 Associate Professor in Psychology at Payame Noor University of Tehran

چکیده [English]

The aim of the present research was to study the relationship between personality traits and organizational procrastination in hospital employees. The sample consisted 100 employees selected by convenient sampling from different official and clinical parts of Shahid Bahonar hospital of Tehran. Data were collected by sixteen Personality Factor Questionnaire (16FP) and Organizational Procrastination Questionnaire. The results show that N, Q2 and Q4 factors of personality traits have significant positive correlations (p<0.01) with Inefficiency subscale of organizational procrastination, N and Q4 factors with mental restlessness and hatred of duty subctacles (p<0.01) and Q1 factor have significant positive correlation with mental restlessness (p<0.05). Also, results of regression show that N, Q2 and Q3 factors predicted Inefficiency, N, Q1, Q2 and Q4 predicted mental restlessness and N and Q4 factors predicted hatred of duty, significantly (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • organizational procrastination
  • hospital staff
فارسی
ارونسون، الیوت (1973). روانشناسی اجتماعی. ترجمه حسین شکرکن (1389). تهران: انتشارات رشد.
اسکالتز، دوین‌پی و اسکالتز ، سیدنی‌الن (1976). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1388). تهران: نشر ویرایش.
بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف؛ و کرمی، ذبیح‌اله (1393). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته‌های مأموریتی ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 9(37)، 28-9.
برزگر، مجید (1375). هنجاریابی پرسشنامۀ 16 عاملی کتل در دانش­آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی-روانسنجی). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بریری، ماهرخ (1384). بررسی رابطه صفات شخصیت و رضایت شغلی در کارکنان پلیس کلانتری. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن.
تمنائی‌فر، محمدرضا و منصوری‌بیک، اعظم (1392). تبیین اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس صفات شخصیتی،کمال‌گرایی و رضایت از زندگی دانشجویان. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران5(4)، 185-165.
حسین‌زاده، محسن (1393). بررسی رابطه شخصیت با اهمال‌کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
خدابخشی، مهدی؛ سپهوندی، محمدعلی؛ شیخ الاسلامی، علی؛ و حبیبی، الهام (1394). پیش بینی اهمال کاری سازمانی و رضایت از زندگی بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت. مجله طب نظامی، 17(4)، 213-207.
خسروی، علی‌اکبر (1388). بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمال‌کاری آنان در بخش آموزش سازمان توسعه تجارت ایران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3(2)، 141-125.
دانش، سالم؛ نورمحمدیان، مژده؛ و عبدالهی، ایوب (1395). بررسی رابطه تیپ شخصیتی با فرسودگی و اهمال‌کاری شغلی مدیران مدارس منطقه لاشار. اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی و مطالعات اجتماعی ایران، دبیرخانه دائمی کنفرانس قم.
رضائی، بهروز؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ و محمودزاده اردکانی، حسین (1395). بررسی شیوع اهمال‌کاری سازمانی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن، در کارکنان پرستاری و مامایی. فصلنامه مدیریت پرستاری، 5(1)، 28-17.
رضوی، فریبا (1389). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه مدیریت زمان برای دانش‌آموزان دبیرستانی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه پیام نور، تهران.
ساعتچی، محمود (1386). روان‌شناسی کار (کاربرد روان‌شناسی در کار، سازمان و مدیریت). (چاپ چهاردهم). تهران: نشر ویرایش.
ستایش، سیمین و توزنده‌جانی، حسن (1395). بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی با سبک‌های مدیریتی و اهمال‌کاری شغلی مدیران. چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان.
شریفی، سمانه؛ سلیمی، قربانعلی؛ و احمدی، سیداحمد (1389). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان خوانسار. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1(4)، 106-81.
صفاری‌نیا، مجید (1394). آزمون‌های روانشناختی اجتماعی و شخصیت. تهران: انتشارات ارجمند.
صفاری‌نیا، مجید و امیرخانی رازلیقی، زهرا (1391). تحلیل مسیر ارتباط اهمال‌کاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان اداره‌های دولتی استان تهرات. مجله پژوهش‌های مدیریت علوم انسانی، 2(4)، 131-111.
عبادی، غلامحسین؛ دلاور، علی؛ و نجاریان، بهمن (1382). بررسی ساختار عاملی پرسشنامه 16 عاملی کتل فرم E (16PF-E)در شهراهواز. مجله علوم تربیتی و روا‌ن‌شناسی، 3(2-1)، 100-83..
فاتحی، یونس؛ عبدخدایی، محمدسعید؛ و پورغلامی، فرزاد (1391). بررسی رابطه کمال‌گرایی و خودکارآمدی با اهمال‌کاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبند. مجله
پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 2
(6)، 58-49.
فتحی آشتیانی، علی (1393). آزمون‌های روان‌شناسی، ارزشیابی خصیت و سلامت روانی. تهران: انتشارات بعثت.
فیاضی، مرجان و کاوه، منیژه (1388). تعلل: سندروم فردا. ماهنامه تدبیر، 20(205)، 28-26.
قاسمی، نعمت؛ علی‌مدد، زهرا؛ کرم‌خانی، جواد و علی‌مدد، آرزو (1391). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه استان ایلام. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج.
کاظمی، محبوبه (1394). رابطه اهمال‌کاری سازمانی با کمال‌گرایی و عملکرد شغلی معلمان ناحیه یک شهر شیراز. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت.
کریمی، زهرا و اندام، رضا (1395). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهمال‌کاری (مطالعه موردی: هیئت‌های ورزشی شهر همدان). مجله مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(2)،110-99.
کوشکی، شیرین؛ هومن، حیدرعلی؛ و زاهدی، سیمین (1388). رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عوامل رضایت شغلی دبیران. مجله تحقیقات روانشناختی، 1(4)، 26-8.
محمدی، نسرین (1395). رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی با اهمال‌کاری سازمانی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
ملیانی، مهدیه؛ طاولی، آزاده؛ خدابخش، روشنک؛ و بختیاری، مریم (۱۳۸۸). مقایسه نتایج آزمون 16 عاملی کتل در مورد داوطلبین آزاد و متقاضیان استخدام. فصلنامه تازه‌های روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، 1(1)، 45-39.
میرزایی، مصلح؛ غرایی، بنفشه؛ و بیرشک، بهروز (1392). نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظم بخشی هیجانی در پیش‌بینی اهمال‌کاری رفتاری و تصمیم‌گیری. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 19(3)، 240-230.
نصری، صادق؛ دماوندی، مجید ابراهیم؛ و عاشوری، اکرم (1393). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویت و تعهد. فصلنامه شخصیت و تفاوت‌های فردی، 3(4)، 17-1.
 
لاتین
Alexander, E. S., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences, 42(7), 1301-1310.
Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 44(1), 1-26.
Beck, B. L., Koons, S. R., & Milgrim, D. L. (2000). Correlates and consequences of behavioral procrastination: The effects of academic procrastination, self-consciousness, self-esteem and self-handicapping. Journal of Social Behavior & Personality, 15(5), 3-13.
Beutel, M. E., Klein, E. M., Aufenanger, S., Brahler, E., Dreier, M., Muller, K. W., Quiring, O., Reinecke, L., Schmutzer, G., Stark, B., & Wolfling, K. (2016). Procrastination, distress and life satisfaction across the age range a german representative community study. PLOS One, 11(2), 1-12.
Cattell, R. B. (1975). Personality and motivation structure and measurement.Newyork: Harcourt, Brace and World.
Chu, A. H. C., & Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination, Positive effects of “active” procrastination behaviour on attitudes and performance. Journal of Social Psychology, 145(3), 245-264.
Dewitte, S., & Schouwenburg, H. C. (2002). Procrastination, temptations, and incentives: The struggle between the present and the future in procrastinators and the punctual. European Journal of Personality, 16(6), 469-489.
Diaz-Morales, J. F., Ferrari, J. R., & Cohen, J. R. (2008). Indeci-sion and avoidant procrastination, the role of morn-ingness-eveningness and time perspective in chronic delay lifestyles. The Journal of General Psychology, 13(3), 228-240.
Ellis, A., & Knaus, W. J. (1977). Overcoming procrastination: Howto think and act rationally in spite of life's inevitable hassles. New York: Institute for Rational Living.
Fritzsche, B. A., Young, B. R., & Hickson, K. H. (2003). Individual differences in academic procrastination tendency and writing su. ccess. Personality and Individual Differences, 35(7), 1549-1557.
Hogan, R., Hogan, J., & Roberts, B. W. (1996). Personality measurement and employment decisions: Questions and answers. American Psychologist, 51(5), 469-477.
Howell, A., & Watson, D. C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43(1), 167-178.
Johnson, K., & Nishimura, B. (2013). A study on locus of control, hierarchical position and procrastination. European Journal of Management Sciences, 10(3-4), 2668-3121.
Kanten, P., & Kanten, S. (2016). The Antecedents of Procrastination Behavior: Personality characteristics: Self-esteem and Self-efficacy. Global Business Research, 2(1), 331-341.
Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastina-tion. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 915-931.
Milgram, N., & Tenne, R. (2000). Personality correlates of decisional and task avoidant procrastination. European Journal of Personality, 14(2), 141-156.
Mohammadi, Sh. (2011). Relationship between personality factors and job satisfaction among highschool teachers. International Journal of Psychology, 5(2), 1-14.
Nguyen, B., Steel, P., & Ferrari, J. R. (2013). Procrastination’s impact in the workplace and the workplace’s impact on procrastination. International Journal of Selection and Assessment, 21(4), 388-399.
Ones, D. S., & Viswesvaran, C. (1998). The effects of social desirability and faking on personality and integrity assessment for personnel
selection. Human Performance, 11(2-3), 245-269.
Parsamehr, N., & Dashti, F. (2016). Determining the relationship between organizational commitment and personality trait of nursing managers. (case study: selected hospitals in isfahan province). International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5(5), 114-120.
Rosse, J. G., Stecher, M. D., Miller, J. & Levin, R. A., (1998). The impact of response distortion on preemployment personality testing and hiring decisions. Journal of Applied Psychology, 83(4), 634-644.
Rozental, A. & Carlbring, P. (2014). Understanding and treating procrastination: A review of a common self-regulatory failure. Psychology, 5(13), 1488-1502.
Shafran, R., & Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: A review of research and treatment. Clinical Psychology Review, 21(6), 879-906.
Sirois, F. M., Melia-Gordon, M. L., & Pychyl, T. A. (2003). ‘‘I’ll look after my health, later’’: An investigation of pro-crastination and health. Personality and Individual Differences, 35(5), 1167-1184.
Solomon, L. J., & Rothbloom, E. D. (1984). Academic procrastination frequency and cognitive–behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 504-510.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta–analytic and theoretical review of quintessential self regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94
Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist?. Personality and Individual Differences, 48(8), 1-9.
Tett, R. P., Douglas, N. J., & Rothstein, M. (1991). Personality measures as redictors of job performance: A meta- analytic review. Personnel Psychology, 44(4),703-742.
Tracy, B. (2007). 21 Great ways to stop procrastinating and Get more Done in les time. Oregon, USA: Blackstone Audio Publisher.
Van Eerde, W. (2000). Procrastination, Self-regulation in initiating aversive goals. Applied Psychology: An International Review Special, 49(3), 372-389.