همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی بر رفتارهای مدنی سازمانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش در سه مطالعه مستقل، سه سازمان (یک سازمان دولتی، یک سازمان خدماتی و معلمان زن) در شهرهای اصفهان و اهواز بودند که به‌ترتیب از بین آن‌ها 279 نفر،267 نفر و 351 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش در هر سه مطالعه شامل پرسشنامه‌های سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای رفتارهای مدنی سازمانی بودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون به شیوه ورود تحلیل شد. نتایج مطالعه اول نشان داد که به‌ترتیب امیدواری، خودکارآمدی و تاب‌آوری قادر به پیش‌بینی (معنی‌دار) رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به افراد و امیدواری، تاب‌آوری و خوش‌بینی قادر به پیش‌بینی رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان هستند. نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که خودکارآمدی در حد نه چندان بالا پیش‌بینی‌کننده یاری‌رسانی و خودکارآمدی، امیدواری و خوش‌بینی پیش‌بینی‌کننده فضایل شهروندی هستند. بالاخره نتایج مطالعه سوم نیز نشان داد که در میان معلمان زن از چهار مؤلفه سرمایه روان‌شناختی، فقط خودکارآمدی پیش‌بینی‌کننده رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به افراد است. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در هر ساختار سازمانی معین، برخی از مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی می‌توانند با ابعاد رفتارهای مدنی سازمانی رابطه برقرار کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychological Capital and Organizational Citizenship Behaviors: Comprehensive Evidence from Three Independent Research

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar 1
  • Ali Fathi 2
  • Maryam Kazemi 2
  • Afsaneh Rahmati Azarmonabadi 2

1 Associate Professor, Department of Industrial and Organizational Psychology, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 MA of Industrial and Organizational Psychology, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction
This study aimed to investigate the role of psychological capital in relation to organizational citizenship behaviors.
 
Method
Research statistical population was the employees of three independent organizations (a public sector organization, a service organization and female teachers) in Ahvaz and Isfahan. From this population, 279, 267 and 351 employees were selected by convenience sampling method, respectively. Research instruments in three studies were psychological capital and organizational citizenship behaviors questionnaires. Data were analyzed by regression analysis (enter method).
 
Results
Results of the first study revealed that, only hope, self-efficacy and resiliency predicted organizational citizenship behaviors toward individuals and hope, resiliency and optimism predicted organizational citizenship behaviors toward organization. Results of second study indicated that, self-efficacy is marginal predictor of helping, and self-efficacy, hope and optimism are able to predict civic virtue. The results of third study showed that from the four components of psychological capital, only self-efficacy able to predict organizational citizenship behaviors toward organization.
 
Discussion
In sum, the results of this study showed that in any given organizational structure, some of psychological capital components can be related to the organizational citizenship behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • organizational citizenship behaviors
  • hope
  • resiliency
Ackfeldt, A. L., & Cotte, L. V. (2005). A study of organizational citizenship behaviors in retail setting. Journal of Business Research, 58(2), 151-159.
Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2010). The additive value of psychological capital in predicting workplace attitudes and behaviors. Journal of Management, 38(2), 430-452.
Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of Occupational Health Psychology 15)1), 17-28.
Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 127-152.
Avey, J. M., Luthans, F., & Jensen, S. M. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 48(5), 677-693.
Beal III, L., Stavros, J. M., & Cole, M. L. (2013). Effect of psychological capital and resistance to change on organizational citizenship behavior. SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde, 39(2), 1-11.
Golestanah, M. (2013). The relationship between psychological capital and organizational citizenship behavior. Proceedings of the Second International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Payame Noor University, Qom. (Persian)
Golparvar, M., & Jafari, M. (2013). The protective role of psychological capital against the impact of work-family conflict and spillover on nurses' psychological well being. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 21(4), 22-33. (Persian)
Golparvar, M., & Jafari, M. (2013). The protective role of psychological capital against the impact of work- family conflict and spillover on nurses' psychological well being. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 21(4), 22-33.
Golparvar, M., & Rafi Zadeh, P. (2009). Model for Promoting Organizational Citizenship Behaviors through Job Attitudes, Professional Growth, Leadership Support, and Empowerment. Management, 16(44), 27-45.
Golparvar, M., Taleb, M., & Abdoli, F. (2015). Motivational foundations of compulsory organizational citizenship behaviors and conventional organizational citizenship behaviors. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 2(2), 1-24. (Persian)

Golparvar, M., Taleb, M., & Abdoli, F. (2016). Motivational foundations of compulsory organizational citizenship behaviors and conventional organizational citizenship behaviors. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 2(2), 1-24.

Kazemi, M. (2012). The relationship between psychological capital and spiritual capital with civic-organizational behaviors, deviant behaviors, background performance, and role performance among teachers. M.A. thesis of Industrial and Organizational Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan. (Persian)
Lee, K., & Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: The role of affect and cognition. Journal of Applied Psychology, 87(1), 131-142.
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital. New York: Oxford University Press.
Mac Gee, E. A. (2011). An examination of the stability of positive psychological capital using frequency-based measurement. Ph.D. thesis of Industrial and Organizational Psychology, University of Tennessee, Knoxville.
Mehdad, A., & Mehdizadegan, I. (2015). Organizational support and psychological capital as predictors of adaptive performance. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 1(2), 83-94. (Persian)
Nguyen, T. D., Trang T., & Nguyen, M. (2012). Psychological capital, quality of work life and quality of life of marketers: Evidence from Vietnam. Journal of Macro-marketing, 32(1), 87-95.
Norman, S. N., Avey, J. B., Nimnicht, J. L., & Pigeon, N. G. (2010). The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behaviors. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(4), 380-391.
Peterson, S. J., & Byron, K. (2007). Exploring the role of hope in job performance: Results from four studies. Journal of Organizational Behavior, 28(6), 785-803.
Qadeer, F., & Jaffery, H. (2014). Mediation of psychological capital between organizational climate and organizational citizenship behavior. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8(2), 453-470.
Shabir, M., Abrar, M., Baig, S. A., & Javed, M. (2014). The contribution of workplace incivility and psychological capital toward organizational citizenship behavior. International Journal of Business and Behavioral Sciences, 4(6), 70-84.
Ucol-Ganiron, T. (2012). The additive value of psychological capital in predicting structural project success and life satisfaction of structural engineers. International Journal of Social Science and Humanity, 4(2), 291-295.
Youssef, C. M., & Luthans, F. (2007). Positive organizational behavior in the workplace: The impact of hope, optimism, and resiliency. Journal of Management, 33(5), 774-800.

Zakerfard, M., Nouri, A., Talebi, H., & Samavatyan, H. (2015). The relationship between job autonomy and organizational citizenship behaviors, considering the mediating role of work-family balance.e Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 1(2), 21-38. (Persian)