نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

زندان یک محیط کاری است که استرس زیادی را برای کارکنان به وجود می‌آورد و فعالیت در آن به‌عنوان یکی از سخت‌ترین مشاغل محسوب می‌گرددکه ابهام و سردرگمی در نقش‌هایمحول‌شدهرا نیز در پی دارد. بدیهی است این ابهام و تعارض می‌تواند زمینه بروز مشکلات روانی و جسمی را برای افراد شاغل در زندان ایجاد نماید و خطرات محیط کار را برای آن‌ها مضاعف نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بسته آموزشی هستی‌شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز بر ابهام نقش و تعارض نقش کارکنان زندان‌های استان کهگیلویه و بویر احمد انجام گردید. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و طرح نیمه‌آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان زندان‌های استان کهگیلویه و بویر احمد و نمونه آماری نیز 30 نفر از کارکنانی بودند که معمولاً در محیط زندان، مشکلات مرتبط با سازگاری شغلی داشتند و این مشکلات بر زمینه‌های مختلف روابط کاری آن‌ها تأثیر منفی گذاشته بود. افراد نمونه آماری به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند و برای گروه آزمایش، در 10 جلسه، بسته آموزشی هستی‌شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز اجرا گردید. اطلاعات لازم جهت تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه ابهام و تعارض نقش ریزو و همکاران گردآوری شد و داده‌های تحقیق نیز با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد در ابهام نقش و تعارض نقش بین سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری (p <0.01).در دو گروه آزمایش و گواه (p <0.05) تفاوت معنی‌دار وجود دارد و این اثربخشی در مرحله پیگیری نیز تداوم داشت (p <0.01). بنابراین بر اساس نتایج مطالعه حاضر می‌توان گفت اجرای بسته آموزشی هستی‌شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز باعث کاهش ابهام نقش و تعارض نقش در کارکنان زندان‌ها می‌گردد و استفاده از این بسته آموزشی می‌تواند در کاهش برخی مشکلات مرتبط با محیط کار کارکنان زندان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Ontology Training Based on Giddens Theory on Role Ambiguity and Role Conflict

نویسندگان [English]

  • Morad Karandish 1
  • Ali Mahdad 2
  • Mohsen Golparvar 3

1 P hD Student of Psychology, Department of Psychology and Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction
Prison is one of the workplaces that creates a lot of stress for its employees. Working in the prisons is difficult, and also leads to ambiguity and confusion in the assigned roles. This ambiguity and conflict can create psychological and physical problems for persons working in prisons which increase the risks of the workplace for them. This study aimed to investigate the effect of the ontology training based on Giddens' theory on the role ambiguity and role conflict in prison employees in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province.
 
Method
This study was a clinical trial and a two-group semi-experimental design with
pre-test, post-test, and follow-up of the three months. The statistical population consisted of all prison employees in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. the research sample consisted of 30 employees who usually had problems related to their job in the prison environment, and these problems had a negative impact on various areas of their employment relationships. Participants were randomly assigned to experimental and control groups (each group of 15), and in 10 sessions, ontological training based on Giddens' theory was performed for the experimental group. Data were collected through the Role Ambiguity and Role Conflict Questionnaires (Rizzo et al., 1970) and were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA).
 
Results
Results showed that there was a significant difference in role ambiguity and role conflict between experimental and control groups in the two stages of pre-test and post-test (p < 0.01). This effect continued during the follow-up phase also (p < 0.01).
 
Discussion
Based on the results of present study, it can be said that the implementation of ontological training based on Giddens theory reduces role ambiguity and role conflict in prison employees and the use of this training can be effective in reducing some problems related to prison work environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology training
  • Giddens theory
  • Role ambiguity
  • Role Conflict
Aghaei, A., Jalali, D., Hasanzadeh, R., & Aslan, Z. (2012). Prediction of role ambiguity, role conflict, job burnout, and quadruple dimensions of stress overflow counselors in Isfahan counseling centers based on their demographic characteristics. Journal of New Findings in Psychology, 5(2), 69-88. (Persian)
Armstrong, G. S., Atkin-Plunk, C., A., & Wells, J. (2015). The Relationship between Work-Family Conflict, Correctional Officer Job Stress, and Job Satisfaction. Journal of Criminal Justice and Behavior, 20(10), 1-17.
Arshadi, N., & Shokrkon, H. (2004). Investigating the relationship between stress due to conflict and role ambiguity with job performance and job satisfaction considering the moderating effects of work autonomy and group continuity among employees of the National Oil Company of South Khuzestan Province-Ahwaz. Journal of Educational Sciences and Psychology, 14(1-2), 129-148. (Persian)
Arshadi, N. (1999). Investigating the relationship between conflict stress and role ambiguity with the performance and job satisfaction of the managers and employees of the National Iranian Oil Company of South of the South, considering the moderating effect of group autonomy and group cohesion. Master's thesis of industrial and organizational psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Barbosa, M. L., De Menezes, T. N., Dos Santos, S., Olinda, R., & Cavalcanti Cost, G. (2018). The quality of life of health professionals working in the prison system. Journal of Cienc Saude Coletiva, 23(4), 1293-1302.
Beheshtinejad, M. (2017). Criticism of the giddens cultural theory. The evolution of the Human Sciences, 4(6), 82-102. (Persian)
Belias, D., Koustelios, A., Gkolia, A., Aspridis, G., Kyriakou, D., & Varsanis, K. (2015). Can Role Conflict and Autonomy make employees in the Greek Banking Organization satisfied and productive? International Journal of Strategic Innovative Marketing, 3(10), 27-39.
Breitbart, W. (2017). Existential isolation. Journal of Palliate Support Care, 15(4), 403-404.
Delavar, A. (2017). Research method in psychology and education (25th ed.). Tehran: Viraesh Publishing. (Persian)
Dereke, M., & Rezaei, H. (2020). The Relationship of Job Stress with Organizational Climate, Quality of Work Life, and Job Involvement. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 7(1), 175-188. (Persian)
Endcalezcki, M., Sarvghad, S., & Barzegar, M. (2014). Organizational justice relationship with job burnout and role ambiguity / conflict in employees. Journal of Social Psychology, 8(28), 93-106. (Persian)
Fattahi, R., Qalandari, K., & Shirzad, S. (2016). A survey on the relationship between ergonomic indicators in the workplace with the productivity and job stress of the employees at the tax administration of the west Azerbaijan province. Economics and Taxation Quarterly, 2(1), 203-226. (Persian)
Giddens, A. (2002). Modernity and Self-identity: Self and society in the late modern age. California: Stanford University Press.
Giddens, A., & Sutton, P. W. (2014). Sociology. London: Polity Press.
Haddadian, A., & Mohammadzadeh, Z. (2016). The effect of work-family conflict on burnout with the effect of psychological capital interface among employees of government banks in Gonabad city. Research Transformation Management, 6(12), 135-158. (Persian)
Karandish, M., Mahdad, A., & Golparvar M. (2019). Developing an ontology curriculum based on Giddens theory and determining its effectiveness on job alienation, job burnout, marital satisfaction, and role conflict and role ambiguity in prison staff in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad. Ph.D. in Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan. (Persian)
Malekiha, M. (2008). The effect of family-conflict management education on job satisfaction and marital satisfaction among women employed in isfahan university. Master's Degree of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan. (Persian)
Massoudi Maraghi, M., & Ostvar, R. (2015). Relationship between ambiguity and role conflict and job performance. Scientific and Production Monthly Exploration and Production of Oil and Gas, 116, 8-16. (Persian)
Modghegh, M. D., & Hejihaidari, H. (2015). The methodology of formation and structure in giddens' thought from the viewpoint of transcendental philosophy. Journal of Cultural and Social Sciences, 6(3), 119-140. (Persian)
Mohammadi, B. (2017). Investigate the relationship between role ambiance with job satisfaction and job performance by mediating dynamic job behaviors. Ergonomics Journal, 4(1), 20-27. (Persian)
Rizzo, J. R., House, R. J., & Lirtzman, E. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. Administrative Science Quarter, 15, 150-153.
Savadkouhi, A., & Motamedi, E. (2017). The Relationship of Psychological Capital's Dimensions with Job Performance. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 4(1), 59-74. (Persian)
Shams, A., & Bolhari, J. (2006). Psychological training for prisoners. Tehran: Rahe Tarbiat Publication. (Persian)
Shams, A. (2014). Pathology of prison. Tehran: Rahe Tarbiat Publication. (Persian)
Sharafi, L., Mahdad, A., & Fazel, A. A. (2014). The relationship between job characteristics and organizational justice dimensions with job alienation. Journal of Applied Psychology, 14(3), 51-59. (Persian)
Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2012). An attachment perspective on coping with existential concerns. In P. R. Shaver & M. Mikulincer (Eds.), Meaning, mortality, and choice: The social psychology of existential concerns (p. 291-307). American Psychological Association.
Su, H., Cao, J., Zhou, Y., Wang, L., & Xiang, L. (2018). The mediating effect of coping style on personality and mental health among elderly Chinese empty-nester: A cross-sectional. Archives of Gerontology and Geriatrics, 75, 197-201.
Yarian, S., & Dinparvar, Z. (2020). Effectiveness of Ontological Security Training on Religious Identity, Psychological safety, and Job Security among Teachers. Islamic Life Journal, 4(1), 58-65. (Persian)
Udo, C., Melin-Johansson, C. H., & Danielson, E. (2011). Existential issues among health care staff in surgical cancer care discussions in supervision sessions. European Journal of Oncology Nursing, 15, 447-453.
Zhou, L., Yong, L., & Danling, L. (2014). The mediating role of job burnout in the relationship between role conflict and job performance: an empirical research of hotel frontline service employees in China. International Journal of Psychological Studies, 6(3), 88-95.
Zou, W., Zheng, Y., & Zhu, J. (2011). Information Seeking as a Mediator between Proactive Personality and Adjustment. System Engineer Procardia, 1(2), 294-300.