نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اجرای برنامه‌های آموزش بزرگسالان، مستلزم داشتن مدل مناسب است. با توجه به نبود الگوی بومی آموزش بزرگسالان همراستا و متناسب با فرهنگ جامعه، هدف اصلی پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش‌های بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی بود. در این پژوهش، از روش کیفی و نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان مراکز مشاوره و توانبخشی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به عمل آمد که تا رسیدن به اشباع نظری (12 نفر) ادامه پیدا کرد. سپس داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم‌افزارN-vivo 10  تحلیل شد. برای اعتبارسنجی کیفی و اجماع بین خبرگان در جهت واقعی بودن مؤلفه‌ها و شاخص‌های شناسایی‌شده از فن دلفی فازی استفاده شد. پس از مرحله دلفی فازی، فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های شناسایی‌شده در اختیار چند نفر از اساتید دانشگاه و دانشجویان دکترا که در حوزه آموزش بزرگسالان تخصص داشتند، قرار گرفت که با انجام اصلاحات از صحیح و مناسب بودن معادل و اصطلاحات انتخاب‌شده برای نام‌گذاری ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها اطمینان حاصل شد. بر این اساس، مدل نهایی سنجش آموزش بزرگسالان مراکز مشاوره و توانبخشی طراحی شد که شامل 6 بُعد (شامل گروه‌مداری، ایجاد انگیزه، بودجه، توجه به محدودیت‌ها، دقت عمل در آموزش و تناسب)، 10 مؤلفه و 48 شاخص بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Validating an Adult Education Assessment Model in Counseling and Rehabilitation Centers

نویسندگان [English]

  • Ramin Gharibzadeh 1
  • Ali Aghaei Khane Barg 1
  • Mohsen Mohsen Talebzadeh 2
  • Mahdi Ebrahimi 3

1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Assistant Professor, Department of Leadership and Educational Development, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 MA Student of Human Resources Education and Improvement, Department of Leadership and Educational Development, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Today, education experts believe that education is not a cross-sectional, but a lifelong one. We must break the rule that only the classroom is suitable for education and training. One of these training is adult training. Implementing adult education programs requires an appropriate model. Due to the lack of a native model of adult education in line with the culture of the community, the main purpose of the present research was to design and validate a model for assessing adult education in counseling and rehabilitation centers.
Method
The present research method was qualitative, and purposive and snowball sampling method was used for it. Initially, semi-structured interviews were conducted with experts from counseling and rehabilitation centers, which continued until the saturation point (12 people). Data obtained from the interviews were analyzed by theme analysis method using N-Vivo 10 software. The fuzzy Delphi technique was used for qualitative validation and consensus among experts to make the identified components and indicators. After the fuzzy Delphi stage, a list of identified dimensions, components, and indicators was made available to several university professors and Ph.D. students who specialized in the field of adult education. They made corrections to the correctness and appropriateness of the selected equivalents and terms. The dimensions, components, and indicators of the Adult Education Assessment Model were ensured.
 
Results
Based on the results, the final model for assessing adult education in counseling and rehabilitation centers was designed, which includes 6 dimensions (including group orientation, motivation, budget, attention to limitations, accuracy in training and fitness), 10 components, and 48 indicators.
 
Discussion
Paying attention to adult education and managing the educating of this group, is one the features of one developed society. The researches have shown that there is a difference between the learning methods of adults and children. Also, adult education couldn’t use the techniques used in teaching for children, so it was necessary to focus more on practical models instead of theoritical models. Counseling and rehabilitation centers should consider the underlying, environmental, and causal factors resulting from the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adult Education
  • Assessment
  • modeling
  • Counseling Centers
  • Rehabilitation
Abbaspour, A., Karimi, A., Abdullahi, H., & Taghavi Fard, M. (2018). Designing and validating a model for measuring the organizational culture of Kurdistan province. Human Resource Management Research, 10(2), 125-156. (Persian)
Aghayousefi, A., Siahjani, L., Yazdkhasti, H. (2017). Relationship between Personality Traits and Organizational Procrastination in Hospital Employees. Industrial and Organizational Psychology Studies, 3(2), 41-64.
Ahmadi, G (2004). Memory and learning: New methods in adult education. Tehran: Phoenix Publications. (Persian)
Basturk, R. (2012). Investigation of elementary school teachers’perceptions and expectation about in-service education. Hacettepe Universitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 42, 96-107.
Elisa, J. L., & Merriam, S. B. (1995). Philosophical foundations of adult education (2nded.). Malabara, FL: Krieger Publishing Company.
Farjami, H. (1998). Adult education in different countries. Mashhad: Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation. (Persian)
Glsanamloo,M. (2010). Investigating the developments, prospects and new challenges of adult education in Iran and Germany. MA Thesis, Allameh Tabatabai University, Tehran. (Persian)
Inder Fozdar, B., Kumar, L. S., & Saxena, A. (2007) In-service teacher training programmed: An analysis of learner opinion on the effectiveness of the programmed Malaysian. Journal of Distance Education, 9(2), 65-87.
Mogezi, M. (2013). Review the appropriateness of educational content inservice training with the educational needs of primary school teachers in Susa city. MA thesis, science and Research University of Alborz. (Persian)
Omidian, F., Dehghani, M., & Romzi, H. (2017). Investigating the implementation and effect of holding in-service adult education courses on the performance of primary school principals in Iran. Development of Jundishapur Education, 8(1), 20-33. (Persian)
Ramezani, S., Mehni, O., & Azizi, N. (2019). The challenges of the adult education and solutions for improvement: grounded theory. Strategic Studies of Public Policy, 8(29), 115-134. (Persian)
Sim, J. Y. (2011). The impact of in-service teacher training: a case study of teachers' classroom practice and perception change. PhD Dissertation, University of Warwick, Coventry, England, UK.
Talebi, M., Karami, F., & Gioutaj, H. (2020). Relationship between personality types and religious orientations with burnout in counselors of counseling centers and hospitals in Yazd. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 7(1), 123-142. (Persian)
Tarzi, M., Parsa Moin, K., & Afkaneh, S. (2020). The effect of demographic characteristics, training program and managers 'support on the effectiveness of in-service training courses Bank. Iranian Sociological Association of Education, 13(1), 112-120. (Persian)