همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

استرس شغلی از جمله عواملی است که اغلب سبب تأثیرگذاری منفی بر سایر جنبه‌های زندگی شغلی و اجتماعی فرد می‌شود. همچنین، رضایت زناشویی، یک جنبه بسیار مهم در روابط زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان‌شناختی زوجین ایفا می‌کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی در کارکنان متأهل نیروی انتظامی کرمانشاه انجام شد. طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش 20 نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهر کرمانشاه که به شکل تصادفی انتخاب و در دو گروه 10 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه استرس شغلی HSE بود که در بین اعضای دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون توزیع شد. سپس گروه آزمایش طی مدت 8 جلسه (هر جلسه 1/5 ساعت) تحت درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از آزمون یومان ویتنی در نرم‌افزار SPSS-25 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از آزمون یومان ویتنی نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر استرس شغلی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (p <0.05). همچنین نتایج نشان داد که در دو گروه آزمایش و گواه از نظر رضایت زناشویی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (p <0.05). با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود که دوره‌های آموزشی و درمانی مناسب به منظور ارتقاء رضایت زناشویی و کاهش استرس شغلی کارکنان برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Job Stress and Marital Satisfaction

نویسنده [English]

  • Zahra Ataie

MA of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction
Job stress is one of the factors that negatively affect other aspects of a person's work and social life. Also, marital satisfaction is a very important aspect of the couple's relationship and plays an important role in the couple's psychological health. This study aimed to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on job stress and marital satisfaction in married police officers in Kermanshah.
 
Method
The present study was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. In this study, 20 police officers in Kermanshah were randomly assigned to experimental and control groups (Each group consisted of 10 persons). The instruments used in this study were Enrich Marital Satisfaction and the HSE Questionnaires, which were distributed among the members of the two groups in the pre-test and post-test stages. Then, the experimental group received cognitive-behavioral therapy for 8 sessions (1.5 hours each session). Yuman-Whitney test in SPSS-25 software was used for data analysis.
 
Results
The results of the Yuman Whitney test showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in job stress (p < 0.05) and job satisfaction (p < 0.05).
 
Discussion
According to the results, appropriate training and treatment courses should be held to promote marital satisfaction and reduce job stress in police officers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job stress
  • cognitive-behavioral therapy
  • marital satisfaction
Ashouri, A., Mollazadeh, J., & Mohammadi, N. (2008). The effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on the improvement of coping skills and relapse prevention in addicted individuals. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14(3), 281-288. (Persian)
Azadmarzabadi, A., & Gholami Fesharaki, M. (2011) Factors Affecting Military Job Stress. Journal of Military Medicine, 13(1), 1-6. (Persian)
Azimifar, S., Fatehizade, M., Bahrami, F., Ahmadi, A., & Abedi, A. (2016) Comparing the effects of cognitive-behavioral couple therapy and acceptance and commitment therapy on marital happiness of dissatisfied couples in isfahan: a single subject research. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 3(2), 56-81. (Persian)
Beirami, M., Fahimi, S., Akbari, E., & Amiri, P. (2012). Predicting marital satisfaction on the basis of attachment styles and differentiation components. Journal of Fundamentals of Mental Health, 14(53), 66-77. (Persian)
Canary, D. J., Stafford, L., & Semic, B. A. (2002). A peneil study of the Associations between Maintenance strate gies and relational characteristics. Journal of Marriage and Family, 64(2), 395-406.
Clinke, K., L. (2011). Life skills. Translated by Sh. Mohammadkhani. Tehran: Media Publishing.
Derekeh, M., & Rezaei, M. (2020). The relationship between job stress and organizational climate, quality of work life and job attachment. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 7(1), 175-188. (Persian)
Fowers, B. I., & Olson, D.H. (1989). Enrich marital inventory Discriminated validity and cross- validity assessment. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 65-79.
Glading, S. (2019). Family therapy. Translated by F. Bahari.Tehran: Tazkieh Publishing.
Gottman, J. M. (1993). A Theory of Marital Dissolution and Stability. Journal of Family Psychology, 7(1), 57-75.
Hajiamini, Z., Cheraghalipour, Z., Azad Marzabadi, E., Ebadi, A., & Norouzi Koushali, A. (2011). Comparison of job stress in military and non-military drivers in Tehran city. Journal of Military Medicine, 13(1), 25-30. (Persian)
Mahdavian, F. (1996). The effect of training on the relationship between marital satisfaction and mental health. Master Thesis, Field of Clinical Psychology, Institute of Psychiatry. (Persian)
Mohammadi, Sh., & Maghsoudi, M. (2011) A study of the relationship between job stress and marital satisfaction in female employees. Quarterly Journal of Job and Organizational Counseling, 3(9), 74-87. (Persian)
Peyman Pak, F., Mansour, L., Sadeghi, M., & Taghipour, A. (2012). The relationship between job stress and marital satisfaction and mental health in nurses of Tehran hospitals. Journal of Job and Organizational Counseling, 4(13), 27-54. (Persian)
Shahsiah, M., Bahrami, F., & Mohebbi, S. (2009). On the relationship between sexual satisfaction and marital commitment among couples in Shahreza city, central part of Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health. 11(3), 233-238. (Persian)
Shirani, Sh., & Mohammadi Yousefnejad., Y. (2018). The effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on work-family conflict, organizational commitment and perceived employee stress. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 5(1), 21-36. (Persian)
Soleimanian, A. A. (1995). The examination of the effects of irrational thoughts (the cognitive approach) on marital non-satisfaction. Master thesis, Counseling, Counseling Group, Teacher Training University, Tehran. (Persian)
Zare, M., & Rezaei, A. M. (2016). Mediating role of the cognitive emotional regulation for personality characters and marital satisfaction. Psychological Methods and Models, 7(24), 91-102. (Persian)