نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد سلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان شاغل در یک شرکت نفت و گاز بود که در سال 99-1398 در این شرکت مشغول به کار بودند. نمونه پژوهش شامل 250 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. از پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی سازمانی، اشتیاق کاری، کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی به‌عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از همبستگی بنیادی و رگرسیون گام‌به‌گام انجام گرفت. نتایج حاصل از همبستگی بنیادی نشان داد که بین دو مجموعه متغیر پیش‌بین و ملاک همبستگی بنیادی معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که مؤلفه‌های محیط کار ایمن و بهداشتی، همکاری، قانون‌گرایی و قابلیت‌های انسانی، 11 درصد از واریانس عملکرد شغلی کارکنان را تبیین می‌کنند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که مؤلفه‌های توسعه قابلیت‌های انسانی، ارزش و وابستگی اجتماعی، 21 درصد از واریانس اشتیاق کاری کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به نتایج این پژوهش، به مدیران و مسئولان شرکت‌ها و سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود که با اتخاذ مداخلات مناسبی که سعی در بهبود سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری دارند، تا اندازه‌ای اشتیاق کاری و عملکرد شغلی کارکنان را افزایش بدهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Social Capital and Quality of Work Life with Job Performance and Work Engagement

نویسندگان [English]

  • Iman Arjmandrad 1
  • Hossein Shokrkon 2

1 MA of Industrial and Organizational Psychology, Electronict Branch, Salami Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction
The purpose of the present study was to investigate the relationship of social capital and quality of work life with job performance and work engagement in employees of an oil and gas company.
 
Method
The present study was descriptive-correlational research and is theoretical-applied in terms of purpose. The statistical population included all of the employees in an oil and gas company during 2019-2020. The sample of the study included 250 employees, who selected by simple random sampling method. The Questionnaires of Organizational Social Capital, Work Engagement, Quality of Work Life, and Job Performance were used as research instrument. Canonical correlation and stepwise multiple regression were used for data analysis.
Results
The results showed that social capital has a positive significant correlation with job performance and work engagement. Also, the quality of work life had a positive significant correlation with job performance and work engagement. The results of the regression analysis showed that social capital and quality of work life predict employees' job performance with R2=0.11. Also, the results showed that social capital and quality of work life can predict the work engagement of employees with R2=0.21.
 
Discussion
Based on the results of the study, social capital and quality of work life are correlated with employees' performance and work engagement. Therefore, managers of organization can improve the work engagement and job performance of employees by implementing appropriate interventions to improve the variables of social capital and quality of working life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • work engagement
  • Quality of work life
  • job performance
Abdullahi, A., Mousavi, M. (2006). Investigating the factors affecting the success of managers. Electricity Industry Monthly, 162, 23-33. (Persian)
Ardakani, R. (2018). Analysis of social psychological effects (job security and quality of
work life) on increasing job satisfaction of saffron farmers in Bafgh city. Journal of Saffron Agriculture and Technology, 7(2), 275-283. (Persian)
Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 127-152.
Banjo, G. R. (2008). Social capital for knowledge management. Asian Academy of Management Journal, 13(2), 57-77.
Dereke, M., & Rezaei, H. (2020). The relationship of job stress with organizational climate, quality of work life, and job involvement. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 7(1), 175-188. (Persian)
Eftekhar Saadi, Z., & Bavi, S. (2013). Relationship between work-family and family-work conflict or work desire and marital satisfaction in employees. Journal of Social Psychology, 1(27), 83-99. (Persian)
Esmaeeli Lahmali, A. (2013). A study of relationship between Quality of Work Life (QWL) and performance of the staff in mazandaran provin tax affairs general directoratece. Iranian National Tax Administration (INTA), 21(19), 171-196.‌ (Persian)
Garmabdari, A. (2009). Investigating the relationship between quality of work life and organizational commitment of bank saderat Tehran employees. Master Thesis, Payame Noor University, Tehran. (Persian)
Gholizadeh, A., & Ismailian Ardestani, Z. (2013). The role of social capital components on marital satisfaction of married students. Knowledge and Research in Applied Psychology, 15(56), 37-46. (Persian)
Kanten, S., & Sadullah, O. (2012). An empirical research on relationship quality of work life and work engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 360-366.
Keyko, K., Cummings, G. G., Yonge, O., & Wong, C. A. (2016). Work engagement in professional nursing practice: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 61, 142-164.
Li, J., & Yeo, R. K. (2011). Quality of work life and career development: perceptions of part‐time MBA students. Employee Relations, 33(3), 201-220.
Lin, N. (2000). Social resources and social action. NY: Cambridge University Press.
Mansouri, R. (2014). The relationship between the quality of work life of employees and the components of work enthusiasm studied by Bank Shahr. Master Thesis, Payame Noor University, Tehran. (Persian)
Mehregan, N., & Daliri, H. (2015). The relationship between social capital and human development in the provinces of Iran. The Economic Research, 15(2), 117-136. (Persian)
Mirzaie, Z., & Golparvar, M. (2019). The effect of psychological capital on job performance with due to the mediating role of job satisfaction and organizational commitment among telecommunication employees. Journal of Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(1), 1-12. (Persian)
Mohammadi, M., Mozaffari, N., Dadkhah, B., Etebari Asl, F., & Etebari Asl, Z. (2017). Study of work-related quality of life of nurses in Ardabil Province Hospitals. Journal of Health & Care, 19(3), 108-116. (Persian)
Patterson, M., Warr, P., & West, M. (2004). Organizational climate and company productivity: The role of employee affect and employee level. Journal of occupational and organizational psychology, 77(2), 193-216.‌
Rafiei, S., Kiaiei, M. Z., Makhtoomi, V., & Asghari, D. (2019). Assessing the moderating role of job burnout on the relationship between quality of working life and job performance among nursing staff of teaching hospitals affiliated to Qazvin University of medical sciences. Journal of Hospital, 17(4), 47-55. (Persian)
Rezaei, R., Shabanali Ghomi, H. S., & Salahimoghadam, N. (2016). Effect of social capital on organizational performance of the Agriculture Jihad Organization in Alborz province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 11(2), 121-133. (Persian)
Roslan, A., Russayani, I., & Nor Azam, A. (2010). The impact of social capital on quality of life: evidence from Malaysia. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 22, 113-123.
Rubel, M. R. B., & Kee, D. M. H. (2014). Quality of work life and employee performance: Antecedent and outcome of job satisfaction in Partial Least Square (PLS). World Applied Sciences Journal, 31(4), 456-467.
Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2008). A cross-national study of work engagement as a mediator between job resources and proactive behavior. The International Journal of Human Resource Management, 19(1), 116-131.
Shokrkon, H., & Manzari, M. (1995). Investigating the relationship between managers' leadership styles and job violence and evaluating the performance of high school boys in Ahvaz. Educational Sciences and Psychology, 2(4), 12-23. (Persian)
Shokrkon, H., & Naamy, A. Z. (2000). Investigating the relationship between job satisfaction and organizational civic behavior and job performance in employees of some Ahvaz factories. Journal of Educational Sciences and Psychology, 3(4), 1-22. (Persian)
Soleimani, N. (2004). Dimensions of faculty members' work life in the research mirror. Quarterly Journal of New Approach in Education, 4(3), 171-192. (Persian)
Tahriri, M., Hayati, M., & Ghodrati Mirkohi, M. (2019). Investigating the employees’ quality of work life and predicting it based on career adaptability. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 6(2), 177-192. (Persian)
Walton, R. E. (1973). Quality of work life: what is it? Sloan Management Review Journal, 15)1(, 11-21.