همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران‌، تهران، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

امروزه کارآفرینی سازمانی به‌ سرعت در حال تبدیل شدن به یک سلاح قدرتمند برای بسیاری از سازمان‌ها به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران به تعداد 1100 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند که 285 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه­های استاندارد اشتیاق شغلی سلانوا و شوفیلی (2002)، کارآفرینی سازمانی مارگاریت هیل (2003) و هوش هیجانی افزلور و ماینورس (2003) بود. برای بررسی روایی پرسشنامه‌ها از ضرایب روایی همگرا و واگرا استفاده شد .پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار PLS و الگویابی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی و اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد. بین کارآفرینی سازمانی و اشتیاق شغلی نیز رابطه معنی‌دار بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه غیر‌مستقیم کارآفرینی سازمانی از طریق اشتیاق شغلی با هوش هیجانی از رابطه مستقیم آن بیشتر است. لذا می‌توان نتیجه گیری کرد که با توجه به رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی و با در نظر گرفتن تأیید نقش واسطه ای اشتیاق شغلی، مدیران می توانند با توجه هرچه بیشتر به اشتیاق شغلی کارکنان شرایط لازم را برای کارآفرینی سازمانی فراهم سازند.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Entrepreneurship: Mediating Role of Job Engagement

نویسندگان [English]

  • shadi salehi 1
  • leila piri 2
  • hosein shokrkon 3

1 MA Student of Industrial and Organizational Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Ergonomics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Industrial and Organizational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction
Today, organizational entrepreneurship is rapidly becoming a competitive advantage for organizations.  The aim of present study was to investigate the relationship between emotional intelligence and organizational entrepreneurship with the mediating role of job engagement.
 
Method
The statistical population of the study consisted of 1100 employees of the Iranian Offshore Oil Company (IOOC). The research sample comprised 285 employees selected through a stratified random sampling method. The research instruments included Work Motivation (Selanova & Shofili, 2002), Organizational Entrepreneurship (Margaret Hill, 2003), and Emotional Intelligence (Fellor & Minors, 2003) questionnaires. Convergent and divergent validity coefficients were used to evaluate the validity of the questionnaires. The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha coefficient. PLS software and structural equation modeling were used for data analysis.
 
Results
The results confirmed the positive relationships of emotional intelligence with organizational entrepreneurship and job engagement, and the relationship between organizational entrepreneurship and job engagement. The results also showed that the indirect effect of organizational entrepreneurship on emotional intelligence through work engagement is greater than its direct effect, so it can be concluded that there is a relationship between organizational entrepreneurship and emotional intelligence under the influence of work engagement in employees.
 
Discussion
According to the research results, managers should provide the necessary conditions for organizational entrepreneurship with more and more attention to the job engagement of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • organizational entrepreneurship
  • job engagement
Aghayar., S., & Sharifi Daradi, P. (2007) Emotional intelligence: The application of emotional intelligence in the realm of emotion. Isfahan: Sepahan Beheshti Publications. (Persian)
Ahesteh, S., Ghashghaizadeh, N., & Afrazi, S. A. (2018). The Relationship between Psychological Capital and Job Engagement in Teachers. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 4(2), 59-74.
Aulia, A. (2016). Emotional intelligence, work engagement, and organizational commitment of indonesian army personnel. ANIMA Indonesian Psychological Journal, 31(3), 124-131.
Faizi, T., & Abedini, S. (2010). Investigating emotional intelligence and social capital (case study). Journal of Economics and Business, 1(1), 58-43. (Persian)
Goleman, D. (2004). What makes a leader.”. Harvard Business Review, 76(6), 93- 102.
Hadizadeh Moghadam, A., Raminmehr, H., & Hoseini, S. (2009). Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial orientation among the employees of oil company-affiliated organizations. Journal of Entrepreneurship Development, 2(2), 139-162. (Persian)
Hill, M. E. (2003). The development of an instrument to measure entrepreneurship: Entrepreneurship within the corporate setting. Thesis Master
in Industrial Psychology, Rhodes University, Makhanda, Eastern Cape, South Africa.
Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.
Kamalian, A., & Fazel, A. (2011). Discussing the relationship between IE and students entrepreneurship. Entrepreneur Development,  3(11), 127-146. (Persian)
Kashif, M., SHukran, S. H. S.W., Rehman, M. A., & Sarifuddin, S. (2015). Customer satisfaction and loyalty in Malaysian Islamic banks: A PAKSERV investigation. International Journal of Bank Marketing, 33(1), 23-40. (Persian)
Leiter, M. P., & Bakker, A. B. (2010). Work engagement: Introduction. In A. B. Bakker (Ed.) & M. P. Leiter, Work engagement: A handbook of essential theory and research (pp. 1–9). Psychology Press.
Mokhtaripour, M. (2005). Management and leadership with emotional intelligence. Tadbir, 16(165), 87-85. (Persian)
Mortan, R. A., Ripoll, P., Carvalho, C., & Bernal, M. C. (2014). Effects of emotional intelligence on entrepreneurial intention and self-efficacy. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 30(3), 97-104.
Norouzi, H., Moshabaki, A., Khodadad Hosseini, S., & Kordnaeij, A. (2013). The relationship between emotional intelligence capabilities and organizational entrepreneurship: A case study of iran's commercial automotive industry. Innovation Management Journal, 1(2), 39-64. (Persian)
Porkiani, M., Amiri, A., & Azarpor, F. (2015). Examining the relationship between emotional intelligence and organizational entrepreneurship in employees of kerman university of medical sciences. Journal of Hygiene and Development, 2(3), 214-222. (Persian)
Rahim, M. A., & Minors, P. (2003). Effects of emotional intelligence on concern for quality and problem solving. Managerial Auditing Journal, 18(2), 150-155.
Rezaian, A., & Keshtegar, A. (2008). A study of the relationship between emotional intelligence and organizational commitment. Business Management Perspective Management Perspective, 7( 27), 27-39. (Persian)
Safarzadeh, S., Naderi, F., Asgari, P., Enayati Mir S., & Heydari, A. (2012). The relationship between innovative organizational climate and job enthusiasm with organizational civic behavior in women. Women and Culture, 4(14), 82-69. (Persian)
Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., Hoogduin, K., Schaap, C., & Kladler, A. (2001). On the clinical validity of the Maslach Burnout Inventory and the Burnout Measure. Psychology & Health, 16(5), 565-582.
Taghipour, A. (1999). A study of the relationship between organizational culture and job motivation, job enthusiasm and innovative behaviors mediated by psychological empowerment in the employees of the national iranian drilling company. Thesis Master of Industrial and Organizational Psychology, University Shahid Chamran, Ahvaz, Ahvaz, Iran. (Persian)
Tenenhaus, M. (2004). PLS regression and PLS path modeling for multiple table analysis. In COMPSTAT 2004-Proceedings in Computational Statistics (PP. 489-499). Heidelberg: Physica.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 177-195.
Yarahmadi, P., Kolangi Miandare, H., & Hoseinifar, S. H. (2016). Haemato‐immunological and serum biochemical parameters, intestinal histomorphology and growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed dietary fermentable fibre. Aquaculture Nutrition, 22(5), 1134-1142.‏ (Persian)
Zampetakis, L. A., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T., & Moustakis, V. S. (2009). On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 15(6), 595-618.
Zia al-Dini, M., & Ramezani Ghomabadi, S. (2013). Enrichment model and job attachment to measure the tendency of employees to leave the service. Strategic Management Studies, 15, 199-77.