همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

با توجه به این‌که کارکنان به دنبال مشاغلی هستند که در آن امکانات اولیه مرتبط با زمینه شغلی را دارا باشد و حق انتخاب و استقلال داشته باشند، هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی دافی و همکاران در کارکنان بیمارستان مشهد بود تا این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور نمونه­ای شامل 180 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه­های شغل خوب و انطباقی دافی و همکاران، حمایت اجتماعی ادراک‌شده زیمن، سازگاری شغلی بل و خشنودی شغلی تسو و ایگان را تکمیل کردند. بررسی همسانی درونی سؤالات پرسش‌نامه با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون نشان داد سؤالات این مقیاس از همسانی درونی قابل ‌قبولی برخوردارند. به‌منظور بررسی روایی مقیاس شغل خوب و انطباقی از چند روش استفاده شد. اول تحلیل عامل اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس، مطابق با انتظار نشان داد که 15 ماده پرسشنامه شغل خوب و انطباقی روی پنج عامل شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات بهداشتی، پرداختی مناسب، اوقات فراغت و ارزش‌های مکمل بار می‌گذارند. دوم، تحلیل عاملی تأییدی نشان داد روی هر پنج عامل به‌طور مجزا سه ماده به‌طور معنی‌داری بار گذاشتند و مدل پنج عاملی برازش خوبی با داده‌ها دارد. سوم، نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا نشان داد میان نمره کل مقیاس و نمرات خرده‌مقیاس­های شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات بهداشتی، پرداختی مناسب، اوقات فراغت و ارزش‌های مکمل همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، همبستگی مقیاس شغل خوب و انطباقی با خشنودی شغلی (59/0)، سازگاری شغلی (26/0) و حمایت اجتماعی (30/0) محاسبه شد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این بود که خود مقیاس شغل خوب و انطباقی در محیط کار می‌تواند بهتر پنج عامل شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات بهداشتی، پرداختی مناسب، اوقات فراغت و ارزش‌های سازمانی را پیش‌بینی کند. در مجموع یافته‌های پژوهش نشان دادند که مقیاس شغل خوب و انطباقی همسان با پژوهش‌های انجام‌شده در غرب از پنج عامل تشکیل‌ شده است و از روایی و پایایی قابل ‌قبولی برخوردار است. در نتیجه می‌توان از این پرسشنامه برای سنجش این سازه در کارکنان ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Properties of Decent Work Questionnaire

نویسنده [English]

  • Raziyeh Abedini Velamdehy

1. PhD Student of Industrial and Organizational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction
Given increasing evidence that challenges the implicit autonomy assumption in the field of vocational psychology (that all people have the autonomy to make career choices), the psychology of working theory (PWT) expands the current vocational research and practice by taking an inclusive consideration that people are facing contextual constraints and thus may not be able to make free choices in their career. The purpose of this study was to investigat the psychometric properties of Decent Work Scale in employees of one hospital in Mashhad city.
 
Method
The sample consisted of 180 employees who were selected by census method, who completed Decent Work (2017), Social Support (1998), Adjustment (1961), and Job Satisfaction questionnaires were completed.
 
Results
Evaluation of internal consistency of questionnaire by Cronbach's alpha method and correlation of each question with total score, showed that questions of this scale have acceptable internal consistency. In order to investigate the validity of the Decent Work Scale, several methods were used. The exploratory factor analysis with principal components method and varimax rotation, as expected, showed that 15 items of the Decent Work Scale were loaded on five factors of individually directed safe working conditions, access to healthcare, adequate compensation, free time, and complemental values. Confirmatory factor analysis showed that 3 items of this scale significantly loaded on the five-factorial and the five-factorial model has a better fit with the data than the one-factorial model. The results of the convergent validity showed there is a positive correlation between the total score of the scale and the scores of safe working conditions, access to healthcare, adequate compensation, free time, and complemental values subscales. Also, the correlation of Decent Work Scale with job satisfaction (0.59), job adjustment (0.26) and social support (0.30) has been calculated.
 
Discussion
It should be noted that the Decent Work Scale in the workplace can better predict the five factors of safe working conditions, access to healthcare, adequate compensation, free time and rest, and organizational value. Overally, the study findings showed that this scale, similarity to the West research, is composed of five factors and has acceptable validity and reliability. Consequently, it can be applied to measure this construct in Iranian employees.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decent work
  • psychometric properties
Aghamohammadian Sharbaf, H. R. (1995). Evaluation of the effectiveness of two group therapy methods with psychological and cognitive analysis approach on increasing the level of adaptation. MA. thesis of psychology, Tarbiat Modares University, Tehran. (Persian)
Arjmandrad, I., & Shokrkon, H. (2020). The Relationship of Social Capital and Quality of Work Life with Job Performance and Work Engagement. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies7(2), 225-240. (Persian)
Bell, C. G., Fujisaki, H., Heinz, J. M., Stevens, K. N., & House, A. S. (1961). Reduction of speech spectra by analysis‐by‐synthesis techniques. The Journal of the Acoustical Society of America33(12), 1725-1736.
Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological bulletin107(2), 238.
Blackett, A. (2018). Regulatory Innovation on Decent Work for Domestic Workers in the Light of International Labour Organization Convention No. 189. International Journal of Comparative Labour Law, 34(2), 141-148.
Blustein, D. L. (2001). Extending the reach of vocational psychology: Toward an inclusive and integrative psychology of working. Journal of Vocational Behavior59(2), 171-182.
Blustein, D. L., Kenna, A. C., Gill, N., & DeVoy, J. E. (2008). The psychology of working: A new framework for counseling practice and public policy. The Career Development Quarterly56(4), 294-308.
Blustein, D. L., Masdonati, J., & Rossier, J. (2017). Psychology and the international labor organization: The role of psychology in the decent work agenda. Paris: International Labor Organization.
Blustein, D. L., McWhirter, E. H., & Perry, J. C. (2005). An emancipatory communitarian approach to vocational development theory, research, and practice. The Counseling Psychologist33(2), 141-179.
Blustein, D. L., Olle, C., Connors-Kellgren, A., & Diamonti, A. J. (2016). Decent work: A psychological perspective. Frontiers in Psychology7, 407.
Blustein, D. L., Schultheiss, D. E. P., & Flum, H. (2004). Toward a relational perspective of the psychology of careers and working: A social constructionist analysis. Journal of Vocational Behavior64(3), 423-440.
Browne, M. W., & Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods & Research21(2), 230-258.
Bruwer, B., Emsley, R., Kidd, M., Lochner, C., & Seedat, S. (2008). Psychometric properties of the Multidimensional Scale of perceived social support in youth. Comprehensive Psychiatry49(2), 195-201.
Campbell, J. D., Trapnell, P. D., Heine, S. J., Katz, I. M., Lavallee, L. F., & Lehman, D. R. (1996). Self-concept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology70(1), 141-156.
Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O., & Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: a meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology86(3), 425-445.
Corsi, A., Palmisano, B., Tratwal, J., Riminucci, M., & Naveiras, O. (2019). Brief report from the 3rd international meeting on bone marrow adiposity (BMA 2017). Frontiers in Endocrinology10, 336.
Cram, W. A., Proudfoot, J. G., & D’arcy, J. (2017). Organizational information security policies: a review and research framework. European Journal of Information Systems26(6), 605-641.
Dodd, V., Hooley, T., & Burke, C. (2019). Decent work in the UK: Context, conceptualization, and assessment. Journal of Vocational Behavior112, 270-281.
Dorling, D., & Fairbairn, D. (2013). Mapping: Ways of representing the world. New York, NY: Routledge.
Dorling, D., & Jones, O. P. (2017). The equality effect: Improving life for everyone. Oxford: New Internationalist Publications Limited.
Duffy, R. D., Allan, B. A., England, J. W., Blustein, D. L., Autin, K. L., Douglass, R. P., ... & Santos, E. J. (2017). The development and initial validation of the Decent Work Scale. Journal of Counseling Psychology64(2), 206-221.
Duffy, R. D., Blustein, D. L., Diemer, M. A., & Autin, K. L. (2016). The psychology of working theory. Journal of Counseling Psychology63(2), 127-148.
Ford, J., & Collinson, D. (2011). In search of the perfect manager? Work-life balance and managerial work. Work, Employment and Society25(2), 257-273.
Fouad, N. A., Kantamneni, N., Smothers, M. K., Chen, Y. L., Fitzpatrick, M., & Terry, S. (2008). Asian American career development: A qualitative analysis. Journal of Vocational Behavior72(1), 43-59.
Guichard, J. (2009). Self-constructing. Journal of Vocational Behavior75(3), 251-258.
Jamea, N., & Rabbani, Z. (2020). The moderating role of job stress in the relationship between safety climate and work-related accidents. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies7(2), 241-258.
Jin, L. (2016). Migration, relative deprivation, and psychological well-being in China. American Behavioral Scientist60(5-6), 750-770.
McGinnity, F., & Calvert, E. (2009). Work-life conflict and social inequality in Western Europe. Social Indicators Research93(3), 489-508.
Salimi, A., Jokar, B., & Nickpour, R. (2009). Internet relationships in life: Exploring the role of perceptions of social support and loneliness in internet use. Psychological Studies, 5(3), 81-102.
Taylor, E. W. (2017). Transformative learning theory. Transformative learning meets bildung. Armando: Brill Sense.
Tokar, D. M., & Kaut, K. P. (2018). Predictors of decent work among workers with Chiari malformation: An empirical test of the psychology of working theory. Journal of Vocational Behavior106(11), 126-137.
Tsui, A. S., Egan, T. D., & O'Reilly III, C. A. (1992). Being different: Relational demography and organizational attachment. Administrative Science Quarterly, 37(4), 549-579.
Wang, D., Jia, Y., Hou, Z. J., Xu, H., Zhang, H., & Guo, X. L. (2019). A test of psychology of working theory among Chinese urban workers: Examining predictors and outcomes of decent work. Journal of Vocational Behavior, 115, 103325.
Zeman, J., & Shipman, K. (1997). Social-contextual influences on expectancies for managing anger and sadness: the transition from middle childhood to adolescence. Developmental Psychology33(6), 917-924.
Zhang, S., Wang, E., & Chen, Y. (2011). Relative deprivation based on occupation: An effective predictor of Chinese life satisfaction. Asian Journal of Social Psychology14(2), 148-158.