همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

عنوان مقاله [English]

The Effects of workplace Ostracism on Helping and Deviant Behaviors: Mediating role of Organizational Self-Esteem

نویسندگان [English]

  • Amir Ghanbarpour Nosrati 1
  • Nasser Bay 2
  • Hamidreza Ghezelsofloo 3

1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Kashan University, Kashan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran