نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

2 استادیار در رشته مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

چکیده

رفتارهای اخلاقی به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط میان انسان‌هاقادر هستند تا عملکردهای اخلاقی کارکنان را تعیین نمایند. در این راستا، رهبران در سطوح مختلف سازمان­ها نقش مهمی در توسـعه و تـداوم فرهنـگ اخلاقـی و رفتـار اخلاقی اعضای سازمان ایفا می­کنند.بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطهرهبریاخلاقی با رفتار اخلاقی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به نقش میانجی­گر فضیلت سازمانی ادراک شده و نقش تعدیل­گر تناسب فرد-شغل بود. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به رویکرد، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان ادارات امور مالیاتی شهرهای رشت، لاهیجان و انزلی به عنوان خوشه­های منتخب بودند و 285 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­ها، پرسش‌نامه­های استاندارد رهبری اخلاقی براون، تروینو و هریسون، رفتار اخلاقی لو و لین، فضیلت سازمانی ادراک شده کامرون، برایت و کازا و تناسب فرد-شغل ساکس و اشفورث استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و نرم افزارSPSS24  انجام شد.نتایج نشان داد رهبری اخلاقی بر رفتار اخلاقی کارکنان به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی فضیلت سازمانی ادراک شده تأثیرگذار است. اما مشخص شد تناسب فرد-شغل در رابطه بین فضیلت سازمانی ادراک شده و رفتار اخلاقی کارکنان نقش تعدیل­گر ندارد. بنابراین رهبر یک سازمان به عنوان الگوی اخلاقی سازمان می­تواند در ترغیب رفتار اخلاقی کارکنان مؤثر باشد و طبیعتا اخلاقیات آن‌ها به تکامل فضیلت سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان نیز کمک می­ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Ethical Leadership with Ethical Behavior: Mediating Role of Perceived Organizational Virtuousness and Moderating Role of Person-Job Fit

نویسندگان [English]

  • Zahra Sandi 1
  • Karim Kiakojouri 2

1 .A Student of Public Administration, Public Administration Department, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran.

2 Assistant Professor of Public Administration, Public Administration Department, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran

چکیده [English]

Introduction
Ethical behaviors as regulators of human relations are able to determine the ethical performance of employees and create an ethical organization which can also make the organization successful. In this regard, leaders at different levels of organizations play an important role in the development and maintenance of ethical culture and ethical behavior of members of the organization. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship of ethical leadership with employees’ ethical behavior of Guilan tax affairs administrations with regard to the mediating role of perceived organizational virtuousness and the moderating role of person-job fit.
 
Method
This study is an applied type in terms of purpose and according to the approach, it is a descriptive and correlational study. The study statistical population consisted of Guilan tax affairs administrations’ staff in Rasht, Lahijan, and Anzali as selected clusters, and 285 of them were selected as the sample by a simple random sampling method. In order to collect the data, the standard questionnaires of ethical leadership of Brown, Treviño, & Harrison (2005), ethical behavior of Lu & Lin (2013), perceived organizational virtuousness of Cameron,Bright, &Caza(2004), and person-job fit of Saks &Ashforth (1997) were used. Data analysis was performed using hierarchical regression analysis and Spss24 software.
Results
The results showed that ethical leadership affects the ethical behavior of employees directly and indirectly through the mediating variable of perceived organizational virtuousness. However, it was found that the person-job fit does not play a moderating role in the relationship between perceived organizational virtuousness and employee ethical behavior.
Discussion
Therefore, the leader of an organization as an ethical pattern of the organization can be effective in encouraging the ethical behavior of employees, and naturally, their ethics also contribute to the development of organizational virtuousness and employees’ ethical behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Leadership
  • Ethical Behavior
  • Perceived Organizational Virtuousness
  • Person-Job Fit
Abbaszadeh, M. R., Salehi, M., & Behmanesh, M. R. (2015). The effect of mediator variable (ethical atmosphere) on the relationship between ethical leadership and innovation and ethical behavior of Mashhad Bank Melli employees. Ethical Research, 6, 27-47. (Persian) 
Al Halbusi, H., Williams, K. A., Mansoor, H. O., Hassan, M. S., & Hamid, F. A. H. (2020). Examining the impact of ethical leadership and organizational justice on employees’ ethical behavior: Does person–organization fit play a role? Ethics & Behavior30(7), 514-532.
Al Halbusi, H., Williams, K. A., Ramayah, T., Aldieri, L., & Vinci, C. P. (2020). Linking ethical leadership and ethical climate to employees' ethical behavior: The moderating role of person–organization fit. Personnel Review  Personnel Review, In Press..
Attarzadeh, R., & Sattari, S. (2018). Investigation of the relationship between professional ethics components and job burnout. Industrial and Organizational Psychology Studies, 5(1), 65-84.(Persian)
Bhezadi, L., Nami, A. Z., & Bashlide, K. (2015). Relationship between conscientiousness, ethical climate and ethical leadership and organizational virtuousness. Ethics Sci Technol, 10(1), 63-73. (Persian) 
Bohrani, A., & Foroutani, Z. (2020). Prediction of organizational virtue based on moral leadership and spiritual intelligence. Islam & Management,  In Press. (Persian) 
Brown, M. E., Trevino, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134.
Cameron, K. S., Bright, D., & Caza, A. (2004). Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance. American behavioral scientist, 47(6), 766-790.
Chen, M. S., & Eweje, G. (2019). Establishing ethical Guanxi (interpersonal relationships) through confucian virtues of Xinyong (trust), Lijie (empathy) and Ren (humanity). Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 20, 1-15.
Escobar, A. (2011). Sustainability: Design for the pluriverse. Development, 54(2), 137-140.
Hessel, I. L. D. (2013). Developing a virtuous aspect of leadership: A case study of the virtues project's approach to leadership development. Master's thesis, University of  Oslo, Norway.
Khan, M. W. J., Ismail, A., Ahmed, Z., & Ali, I. (2020). Ethical Leadership and Whistle-blowing Intentions: Mediating Role of Moral Identity. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 6(4), 1021-1032.
Löfquist, L. (2017). Virtues and humanitarian ethics. Disasters, 41(1), 41-54.
Lu, C. S., & Lin, C. C. (2014). The effects of ethical leadership and ethical climate on employee ethical behavior in the international port context. Journal of Business Ethics, 124(2), 209-223.
Magnier-Watanabe, R., Uchida, T., Orsini, P., & Benton, C. (2017). Organizational virtuousness and job performance in Japan: Does happiness matter?. International Journal of Organizational Analysis, 4, 628-646.
MohagheghMontazeri, N. (2015). The effect of emotional burnout and job fit with the individual on the deviant behavior of the organization. Masrter Thesis, AllamehTabataba'i University, Tehran. (Persian) 
Moradi, H., & Sadeghi, G. (2020). The relationship between ethical behavior and organizational success. New Achievements in Humanities Studies, 22, 1-5. (Persian) 
Moradi, M., & Hakimi, E. (2019). The Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior, Deviant Behaviors: Mediator Role of Person-Organization Fit and Person-Job Fit. Public Administration Perspectives, 9(2), 67-85. (Persian) 
Moss, E., Rousseau, D., Parent, S., St‐Laurent, D., & Saintonge, J. (1998). Correlates of attachment at school age: Maternal reported stress, mother‐child interaction, and behavior problems. Child development, 69(5), 1390-1405.
Neubert, M. J., Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Roberts, J. A., & Chonko, L. B. (2009). The virtuous influence of ethical leadership behavior: Evidence from the field. Journal of business ethics, 90(2), 157-170.
Nikpay, E., Sattar, A. & MalekyanMofrad, M. (2016). A study of the effect of managers’ ethical leadership style on teachers’ social capital with mediation of organizational virtuousness in Khorramabad Primary Schools. Managing Education in Organizations, 5(1), 131-162. (Persian) 
Nikpay, I., & Malekyan Mofrad, M. (2016). Investigating the Impact of Principals’ Ethical Leadership Style on Teachers’ Organizational Virtuousness with Mediation of Organizational Commitment and Organizational Trust in Khorramabad Primary Schools. Journal of School Administration, 4(1), 107-129.(Persian) 
Pio, R. J., & Lengkong, F. D. J. (2020). The relationship between spiritual leadership to quality of work life and ethical behavior and its implication to increasing the organizational citizenship behavior. Journal of Management Development, 3. 293-305.
Sadeghi, A., Daee Jafari, M. R., Rashidi, M., & Ali Ghasemi, M. (2014). The Relationship of Ethical Leadership, Happiness at Work and Sense of Energy with Organizational Citizenship Behaviors. Industrial and Organizational Psychology Studies, 1(2), 39-54.(Persian) 
Sagheb Esmaeelpour, M., Abdi, K., Hosseini, M. A., & Biglarian, A. (2019). The relationship of work ethics with job Performance of the administrative and medical Staff of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences and its Affiliated Centers in 2017. Rehabilitation, 20(1), 52-63. (Persian) 
Saks, A. M., & Ashforth, B. E. (1997). A longitudinal investigation of the relationships between job information sources, applicant perceptions of fit, and work outcomes. Personnel psychology, 50(2), 395-426.
Salehnia, M. (2012). The effect of ethical leadership on organization ethical climate. Ethics in science and Technology, 7(2), 89-101. (Persian) 
Trevino, L. K., Den Nieuwenboer, N. A., & Kish-Gephart, J. J. (2014). (Un) ethical behavior in organizations. Annual Review of Psychology, 65, 635-660.
Udin, U. (2020). Mediating role of employee engagement inthe relationship between po-fit, pj-fit, and employee performance: A conceptual perspective for future research agenda. Journal of Research and Opinion, 7(1), 2617-2622.
Vaezi, S. K., Afri, A., Nargesian, A., & Shams, A. (2019). Designing of a model evaluating performance for iranian national tax system with an approach to respect of ethical principles. Public Administration Perspaective, 10(2), 121-158. (Persian) 
Van Gils, S., Van Quaquebeke, N., van Knippenberg, D., Van Dijke, M., & De Cremer, D. (2015). Ethical leadership and follower organizational deviance: The moderating role of follower moral attentiveness. The Leadership Quarterly, 26(2), 190-203.
Zhang, Z. (2011). On moral hazard of construction project visual organization. Procedia Engineering, 12, 156-162.