نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات شاهرود، سمنان، ایران.

چکیده

     امروزه موضوع سلامت کارکنان بسیار مورد توجه محققـان قـرار گرفته است. انگیزش یک حالت درونی است که رفتار انسان را انرژی بخشیده، فعال ساخته، به حرکت درآورده و به سوی اهداف معینی هدایت می کند. همچنین خودکارآمدی، قضاوت شخصی فرد از توانایی های خود برای سازماندهی و انجام یک فعالیت می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و انگیزش شغلی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری در این تحقیق عبارت بودند از کلیه کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان؛ که 30 نفر از آنها که نمره انگیزش شغلی و خودکارآمدی پایین تری داشتند به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه انگیزش شغلی کیچنر و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توزیع شد. سپس گروه آزمایش طی مدت 8 جلسه (هر جلسه 120 دقیقه) تحت آموزش شادکامی فوردایس قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزار spss-22 استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر انگیزش شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P). همچنین در دو گروه آزمایش و گواه از نظر خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، آموزش شادکامی با بهره گیری از فن ابراز احساسات، دوری از افکار نگران کننده، زندگی در حال و آشنایی با شخصیت سالم می تواند یک روش کارآمد جهت افزایش خودکارآمدی و انگیزش شغلی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان به شمار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Happiness Training on self-Efficacy and Work Motivation

نویسندگان [English]

  • mojtaba aghili 1
  • azadeh seyf hosseni 2
  • arezou asghari 3
  • mitra namazi 4

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University

2 Master of Psychology, Islamic Azad University, Golestan, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran

4 Master of Clinical Psychology, Shahroud University of Science and Research

چکیده [English]

Introduction
Today the issue of employee health has received much attention from researchers. Motivation is an inner state that energizes, activates, moves human behavior and leads to certain goals. Self-efficacy is also a person's personal judgment of their ability to organize and perform an activity. Therefore, the present study was conducted with the aim of the effectiveness of happiness training on self-efficacy and job motivation of the staff of the General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Golestan Province.
 
Method
The research design was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. The statistical population in this study included all employees of the General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Golestan Province; Thirty of them who had lower job motivation and self-efficacy scores were selected by convenience sampling and replaced in two experimental and control groups (15 people in each group). The research instruments were Ludahel Kitchener Job Motivation Questionnaire and Sherer Self-Efficacy Questionnaire which were distributed in pre-test and post-test stages. The experimental group then underwent Fordyce Happiness training for 8 sessions (120 minutes each session). Analysis of covariance in SPSS-22 software was used to analyze the data.
Results
Findings from analysis of covariance showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of job motivation (P<0.05). There is also a significant difference between the experimental and control groups in terms of self-efficacy (p<0.05).
 
Discussion
According to the results of the present study, teaching happiness by using the art of expressing emotions, avoiding worrying thoughts, living in the present and getting acquainted with a healthy personality can be an effective way to increase self-efficacy and job motivation of Golestan Cultural Heritage It counts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • self-efficacy
  • job motivation