نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه تناسب شخص- سازمان و شخص- شغل با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر کرج انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان شاغل در ادارات آموزش و پرورش شهر کرج بود (382 نفر). از این تعداد از طریق فرمول کوکران 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی با هدف پیش­بینی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های تناسب فرد- سازمان اسکروگینس و پرسش‌نامه فرسودگی شغلی مسلش بود. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تناسب شخص-سازمان و شخص-شغل با فرسودگی شغلی کارکنان دارای رابطه منفی و معنی­داری می­باشد (01/0p<). همچنین، تناسب شخص-سازمان و شخص-شغل با فرسودگی عاطفی رابطه منفی و معنی­داری داشت (01/0p<)، اما رابطه تناسب شخص-سازمان و شخص-شغل با ابعاد شخصیت­زدایی و فقدان موفقیت فردی کارکنان معنی­دار نبود (05/0p>). در مجموع، با توجه به یافته­های این پژوهش، هر چقدر که تناسب شخص-سازمان و شخص-شغل بیشتر باشد فرسودگی شغلی کارکنان کمتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Person-Organization fit and Person-Job fit with Job Burnout

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Shahani Shalmani 1
  • Roghayeh nadafpour 2
  • Ali Qadimi 1

1 Assistant Professor, Department of Industrial and Organizational Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 MSc. Student, Department of Industrial and Organizational Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to investigate the relationshiop of person-organization fit and person–job fit with job burnout in employees of Karaj education offices.
 
Method
The statistical population of the study included all employees working in the education departments of Karaj (382 persons), of which 200 employees were selected as research sample through multi-stage random sampling method. The research method was correlational with the purpose of prediction. The instruments included organizational fit (Scroggins, 2008) and the Maslash job burnout questionnaires (1958). Data were analyzed using Pearson correlation and regression analysis using Spss software.
 
Results
The results showed that the person-organization fit and person–job fit had negative and significant relationships with employees’ job burnout (p<0.01). Also, person-organization fit and person–job fit had negative and significant relationships with employees' emotional exhaustion (p<0.01). However, the relationships of person-organization fit and person–job fit with depersonalization and reduced accomplishment were not significant (p<0.05).
 
Discussion
In general, according to the findings of this study, the high levels of the person-organization fit and person–job fit lead to the lower levels of employees’ job burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Person-Organization Fit
  • Person- job fit
  • job Burnout