همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی‌، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

کارکنان سازمان‌های فرهنگی دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را از سایر کارکنان مجزا کرده لذا، بالندگی سرمایه انسانی در آن‌ها نیاز به مدل خاصی دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تم‌های کلیدی بالندگی سرمایه انسانی برای توانمندسازی کارکنان به‌منظور تعالی سازمان‌های فرهنگی، تعیین ارزش و اولویت هر تم انجام شد. این تحقیق به‌صورت آمیخته انجام گردید. مرحله کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی منابع و مقالات ارائه‌شده در سال‌های 2014 و 1393 به بعد انجام شد. مرحله کمی از روش دلفی فازی که جامعه آماری آن را تعداد 50 نفر از استادان، مدیران و کارشناسان فرهنگی تشکیل داده، و حجم نمونه برابر 12 نفر واجدین شرایط دلفی بودند، انجام شد. بخش کیفی بر اساس مراحل تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری و مقوله‌بندی داده‌ها انجام شد. در بخش کمی نتایج حاصل از تحلیل محتوا به‌صورت دلفی فازی در معرض نظرات خبرگان قرار داده شد، با تکنیک‌های فازیِ مثلثی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و اولویت‌بندی گردید. نتایج بیانگر این است که نگاه به توسعه سرمایه انسانی در سازمان‌های فرهنگی باید به سمت کارکنان فرهنگی تغییر جهت دهد. تم‌های به‌دست‌آمده برای توسعه سرمایه انسانی به ترتیب اولویت عبارت از شرایط عمومی کارکنان (انگیزشی) با مقدار قطعی 8 از 10، فرهنگ‌ سازمانی با مقدار قطعی شده 92/7 از 10، هوش اخلاقی با امتیاز 56/7 از 10، هوش فرهنگی با 92/6 از 10 و هوش معنوی با مقدار 27/6 از 10 هستند. مقوله‌های شرایط عمومی عبارت است از: برنامه‌ریزی منابع انسانی، ویژگی‌های فردی، قابلیت‌های شغلی، شرایط سازمانی و فنون مدیریتی. فرهنگ‌ سازمانی شامل مقوله‌های: رسالت، سازگاری، درگیر شدن، انطباق‌پذیری، فاصله قدرت، ابهام‌گریزی، آینده‌نگری، فردگرایی/ جمع‌گرایی، اجتناب از زیاده‌روی، زنانگی/ مردانگی و نمادسازی. مقوله‌های هوش اخلاقی؛ همدردی و هوشیاری، رفتار منصفانه و خودکنترلی، توجه و احترام، مهربانی و صبر و بردباری است. هوش فرهنگی شامل مقوله‌های؛ انگیزشی- احساسی، فراشناختی، شناختی و رفتاری است و مقوله‌های هوش معنوی عبارت از؛ خودآگاهی، خودانگیختگی، چشم‌انداز محوری، کل‌نگری، نوعدوستی، استقبال از تفاوت، استقلال رأی، تواضع و فروتنی، طرح چراهای بنیادی، توانایی تغییر چارچوب ذهنی و حس تعهد به رسالت سازمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Human Capital Enablers in Regards to Performance of Cultural Organizations

نویسندگان [English]

  • Iraj Soltani 1
  • Mansoor Noroozi 2
  • Akbar Etebarian 3

1 Assistant Professor, Department of Cultural Management and Planning, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 PhD Student in Cultural Management and Planning, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Cultural Management and Planning, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction
Employees of cultural organizations have characteristics that set them apart from other employees. Therefore, the development of human capital requires a specific model. The purpose of this study was to identify key themes of human capital development for empowering employees to enhance performance of cultural organizations, determine value and prioritize each theme.
 
Method
This study was a mixed method study. The qualitative phase was carried out through the qualitative content analysis of the sources and articles presented in 2014 and later. Quantitative phase of fuzzy Delphi method was used. The statistical population consisted of 50 professors, managers and cultural experts. The sample size was 12 persons eligible for Delphi method. The qualitative section was based on qualitative content analysis and data coding and categorization. In the quantitative section, the results of the content analysis were fuzzy Delphi exposed to the opinions of experts, analyzed with triangular fuzzy techniques and prioritized.
 
Results
The results indicated that the development of human capital in cultural organizations should shift towards cultural employees. The themes obtained for the development of human capital were in order of priority, the general conditions of employees (motivational) with a definite value of 8 out of 10, organizational culture with a definite value of 7.92 out of 10, moral intelligence with a definite value of 7.56 out of 10, cultural intelligence with a definite value of 6.92 out of 10 and spiritual intelligence with a definite value of 6.27 out of 10.
 
Discussion
Categories of general conditions include: human resource planning, personal characteristics, job capabilities, organizational conditions and management techniques. Organizational culture includes the categories: mission, adaptation, engagement, adaptability, power distance, unceraintity avoidance, future-orientation, individualism/ collectivism, avoidance of extravagance, femininity/masculinity, and symbolism. Categories of moral intelligence include; Empathy and vigilance are fair and self-controlled behavior, attention and respect, kindness and patience. Cultural intelligence includes categories of motivational-emotional, metacognitive, cognitive and behavioral, and the categories of spiritual intelligence are self-awareness, spontaneity, central vision, arrogance, altruism, acceptance of difference, independence of opinion, humility, the design of fundamental whys, the ability to change the mental framework and the sense of mission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job performance
  • cultural organizations
  • human capital enablers
Daft, R. L. (2015). Organization theory and design. Translated by A. Parsaeian & S. M. Aarabi (2019). Tehran: Publication Daftar Pajohesh-haye Farhangi. (Persian)
Etebarian, A. (2014). Management in complex organizations. Isfahan: Publication Islamic Azad University Isfahan Branch. (Persian)
Ghasemi, A. R., Asgharzade, A., & Jafarzade. M. (2015). Sustainable excellence in high-risk industries. Tehran: Publicstion National Petrochemical Company. (Persian)
Handy, C. B. (1996). Gods of management: The changing work of organizations. Oxford: Oxford University Press. (Persian)
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
Hughes, A., & Halsall, D. N. (2002). Comparison of the 14 deadly diseases and the business excellence model. Total Quality Management, 13(2), 255-263.
Izadyar, S., Habibi, A., & Sarafrazi, A. (2014). Fuzzy multi-criteria decision making. Tehran: Simai Danesh Publications. (Persian)

Mahsa Naqashzadeh, M., & Sabahizadeh, M. (2016). The effect of traning moral intelligence component on the social interaction of female junior high school students. Academic Jornal of Psychological Studies, 5(2), 152-168

Mirfakhr-Aldini, S. H., Azar, A. & Pourhamidi, M. (2014). Fuzzy logic and its application in management. Yazd: Publication Yazd University (Persian)
Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A gude to working with people from other cultures. Yurmouth, ME: Intercultural Press.
Powell, C. (2003). The Delphi technique: Myths and realities. Journal of Advanced Nursing41(4), 376-382.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational behavior (Vol. 4). New Jersey: Pearson Education. (Persian)
Shahin, A., & Rabbanimehr, M. (2013). Prioritising enablers of EFQM based on manager performance: an integration of 360 evaluation and house of quality (HoQ). International Journal of Procurement Management, 6(3), 329-349. (Persian)
Turoff, M., & Linstone, H. A. (2002). The Delphi method-techniques and applications. https://web.njit.edu/~turoff/pubs/delphibook/index.html.
Windle, P. E. (2004). Delphi technique: Assessing component needs. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 19(1), 46-70.