نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی

2 استادیار مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران

10.22055/jiops.2021.37249.1223

چکیده

مقدمه: نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی بشر است. در این مرحله فرد باید انتخاب های مختلفی انجام دهد از جمله انتخاب رشته تحصیلی و شغلی که یکی از مهمترین تصمیمات فرد است. برای انتخاب رشته تحصیلی و شغلی مناسب برای هر فرد موارد زیادی باید در نظر گرفته شود، هویت شغلی، آرزوهای تحصیلی، شغلی و نگرش مثبت درباره تحصیلات و شغل آینده از جمله این موارد است. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی نوجوانان به همراه بررسی نقش واسطه‌ای نگرش به آینده تحصیلی و شغلی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیربود. جامعه‌آماری، متشکل از کلیه دانش‌آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه منطقه دو استان تهران به تعداد 1355 بود. نمونه‌آماری براساس جدول مورگان 299 نفر درنظر گرفته شد که با روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله ایی انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس هویت شغلی دیلاس و جرنگین، آرزوهای تحصیلی دیپرو، آرزوهای شغلی ابرئن و نگرش به آینده تحصیلی و شغلی جمالی و قلعه نویی بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده ازتحلیل مسیرواز طریق SPSS-23 و AMOS-23انجام شد. یافته: یافته ها نشان‌داد که آرزوهای شغلی بر نگرش به آینده تحصیلی و شغلی (01/0 > p)، بر هویت شغلی در حالت مستقیم (05/0 > p) و بصورت کل (05/0 >p) اثر مثبت دارد. آرزوهای تحصیلی نیز در حالت مستقیم بر نگرش به آینده تحصیلی و شغلی (05/0 > p) اثر مثبت دارد اما بر هویت شغلی اثر مستقیم و کل ندارد. در مورد روابط غیرمستقیم نیز نتایج نشان‌داد هر دو متغیر پیش‌بین از طریق نگرش به آینده تاثیر مثبت و معناداری بر هویت شغلی دارند (01/0 > p). نتیچه گیری: بنابراین، معلمان، مشاوران و متخصصان در دوره نوجوانی می توانند با پرداختن به آرزوها برای تحصیل و شغل، به رشد هویت حرفه ای دانش آموزان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Academic Aspirations, Career Aspirations and Career Identity: The Mediating Role of Attitudes Towards Academic and Career Futures.

نویسندگان [English]

  • laleh Ensanimehr 1
  • Abdolrahim Kasaei esfahani 2
  • Kianoush Zahrakar 3

1 Master student of career counseling

2 Assistant Professor of Counseling, Kharazmi University of Tehran

3 Associate Professor of Counseling, Kharazmi University of Tehran

چکیده [English]

Introduction
Adolescence is one of the most important stages of human life. At this stage, a person must make various choices, including the choice of field of study and occupation, which is one of the most important decisions of the individual. To choose the right field of study and career for each person, many things need to be considered, including career identity, academic aspirations, career, and a positive attitude about future education and career. The aim of this study was to investigate the relationship between academic aspirations, career aspirations and adolescent career identity along with the mediating role of attitudes toward academic and career future.
Method
The method of the present study was bootstrap correlation.The statistical population consisted of all male and female high school students in the second district of Tehran province, numbering 1355 people. The statistical sample was 299 people based on Morgan table and were selected by cluster random sampling method. Data collection tools included career identity scale Dellas and Jernigan, academic aspirations DiPierro, career aspirations O'Brien and attitudes toward academic and career future Jamali and Ghaleh Noei.Data analysis was performed using path analysis using SPSS-23 and AMOS-23.
Results
Findings showed that job aspirations have a positive effect on attitudes toward academic and career future (p <0/01), on direct job identity (p <0/05) and in general (p <0/05). Academic aspirations also have a direct positive effect on attitudes toward academic and career future (p <0/05) but do not have a direct and overall effect on career identity. Regarding indirect relationships, the results showed that both predictor variables have a positive and significant effect on career identity through perspective on the future (p <0/01).
Discussion
Thus, teachers, counselors, and professionals during adolescence can help develop students' career identities by addressing their aspirations for education and employment.
Keywords: academic aspirations, career aspirations, career identity, attitude towards academic and career future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic aspirations
  • career aspirations
  • career identity
  • attitude towards academic and career future