نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، کیش، ایران

3 استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22055/jiops.2022.39128.1255

چکیده

امروزه فلات‌‎زدگی یکی از واژه‌های بسیار شایع و آشنایی است که همه به نحوی با آن درگیریم و این عامل یعنی فلات‎زدگی تأثیر بدی روی نیروی انسانی ادارات دولتی و شرکت‌ها دارد. انجام تحقیقات پژوهشی روی فلات‎زدگی در سازمانها میتواند مدیران را جهت بکارگیری استراتژی‏های درست مدیریت منابع انسانی راهنمایی کند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر میزان سازگاری شغلی بر فلات‎زدگی و نقش تعدیلگر خودکارآمدی شغلی برفلات‎زدگی صورت گرفته است. باتوجه به فرضیات و سوالات مورد نظر دراین تحقیق از روش کمی و پرسش‏نامه‌ای استفاده شده است. و روش تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری 400 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول کوکران تعداد 196 نفر از معلمین جزیره کیش انتخاب شده‎‏اند. پرسشنامه شامل 36 سوال سازگاری شغلی از دیویس و لاوکوایست و 12 سوال فلات‌زدگی شغلی از ملین و 17 سوال خودکارآمدی از ریگز و نایت در طیف لیکرت پنج تایی گردآوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس براساس روش رگرسیون چندمتغیره و تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفتند. برازش مدل از نظر معیارهای روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق بر پایه فرضیات نشان می‎دهد که تأثیر سازگاری شغلی بر فلات‏زدگی شغلی با نقش تعدیلگر خودکارآمدی شغلی رد شد. سازگاری شغلی بر فلات‌زدگی شغلی تأثیر دارد، و این فرضیه تائید شد. فرضیه خودکارآمدی بر فلات‎زدگی تأثیر دارد، مورد تائید قرار گرفت. باتوجه به این پژوهش خودکارآمدی شغلی به عنوان تعدیلگر، فلات‎زدگی شغلی را پائین نمی‏آورد ولی هرکدام ازاین متغیرها به تنهایی روی فلات‎‌زدگی شغلی تأثیر معناداری دارند. براساس نتایج می‏توان بیان نمود که مدیران سازمان باید تلاش کنند تا یکنواختی و جنبه‎های کسالت‎آور محیط کاری برطرف شود و یک محیط گرم و صمیمی ایجاد کنند. با افزایش حمایتهای اجتماعی مدیر از کارکنان و ارائه پاداشهای عادلانه موجب جلوگیری از فلات‌زدگی شغلی و ایجاد سازگاری با محیط شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of job adjustment on Career plateaus with the moderating role of job self-efficacy (Case study: Kish Education)

نویسندگان [English]

  • saeid farjam 1
  • Ashraf Allah Yari 2
  • Mohammad mehdi Davali 3

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Graduated with a master's degree from Payam Noor University, Kish, Iran

3 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction

Today, Career plateaus is one of the most common and familiar words that we all deal with in some way. Career plateaus has a bad effect on the manpower of government offices and companies. Conducting research on Career plateaus in organizations can guide managers to apply the right human resource management strategies. The aim of this study was to investigate the effect of job adjustment on Career plateaus and the moderating role of job self-efficacy.

Method

According to the hypotheses and questions of this research, a quantitative method and a questionnaire have been used. And the research method is performed using structural equations. The statistical population is 400 people and 196 teachers of Kish Island have been selected using Cochran's formula. The study questionnaire included 36 job adjustment questions from Dawis and Lofquist, 12 job Career plateaus questions from Milliman and 17 job self-efficacy questions from Riggs and Knight in a five-point Likert scale. Data were analyzed using PLS software based on multivariate regression method and partial least squares technique. The fit of the model was confirmed in terms of validity and reliability criteria.

Results

The results of this study based on the hypotheses show that: The effect of job adjustment on Career plateaus with the role of moderator of job self-efficacy was rejected. Job adjustment has an impact on the Career plateaus, and this hypothesis has been confirmed. Job Adjustment has an effect on Career plateaus, was approved. According to this study, job self-efficacy as a moderator does not reduce Career plateaus, but each of these variables alone has a significant effect on Career plateaus. Based on the results, it can be stated that the managers of the organization should try to eliminate the monotony and boring aspects of the work environment and create a warm and intimate environment. Be compatible with the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Adjustment
  • Career plateaus
  • Job Self-Efficacy