همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، کیش، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام‌نور‌، تهران، ایران

چکیده

امروزه فلات‌‎زدگی یکی از واژه‌های بسیار شایع و آشنایی است که بسیاری افزاد به نحوی با آن درگیرند. فلات‎زدگی تأثیر بدی روی منابع انسانی ادارات دولتی و شرکت‌ها دارد. انجام تحقیقات پژوهشی روی فلات‎زدگی در سازمان‌ها می‌تواند مدیران را جهت بکارگیری استراتژی‏های درست مدیریت منابع انسانی راهنمایی کند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر میزان سازگاری شغلی بر فلات‎زدگی شغلی و نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی برفلات‎زدگی صورت گرفته است. با توجه به فرضیه‌ها و سؤالات مورد نظر دراین تحقیق از روش کمی و پرسش‌نامه‌ای با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شده است.  جامعه آماری 400 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول کوکران تعداد 196 نفر از معلمین جزیره کیش انتخاب شده‎‏اند. در این مطالعه از پرسش‌نامه­­های سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1978)، فلات‌زدگی شغلی میلیمن  (1992)، و خودکارآمدی ریگز و نایت (1994) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار پی.ال.اس براساس روش رگرسیون چندمتغیری و تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفتند. برازش مدل از نظر معیارهای روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفتند. نتایج  نشان داد که تأثیر سازگاری شغلی بر فلات‏زدگی شغلی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی تأیید نشد. تأثیر سازگاری شغلی بر فلات‌زدگی شغلی و خودکارآمدی بر فلات‎زدگی مورد تأیید قرار گرفت.  براساس نتایج می‏توان بیان نمود که مدیران سازمان باید تلاش کنند تا یکنواختی و جنبه‎های کسالت‎آور محیط کار برطرف شود و یک محیط گرم و صمیمی ایجاد کنند. با افزایش حمایت‌های اجتماعی مدیر از کارکنان و ارائه پاداش‌های عادلانه موجب جلوگیری از فلات‌زدگی شغلی و ایجاد سازگاری با محیط شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Job Adjustment on Career Plateau with Moderating Role of Job Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Saeid Farjam 1
  • Ashraf Allahyari 2
  • Mohammad Mehdi Davali 3

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Graduate MA, Payam Noor University, Kish, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Today, Career plateau is one of the most common and familiar words that we all deal with in some way. Career plateau has a bad effect on the manpower of government offices and companies. Conducting research on Career plateau in organizations can guide managers to apply the right human resource management strategies. The aim of this study was to investigate the effect of job adjustment on Career plateau and the moderating role of job self-efficacy.
 
Method
According to the hypotheses and questions of this research, a quantitative method with questionnaires has been used. The research method was performed using structural equation modeling. The statistical population included 400 teachers in Kish Island. From this population, 196 teachers have been selected as research sample. Instruments included  Dawis and Lofquist's (1978) job adjustment, Milliman's (1992) job Career plateau, and Riggs and Knight's (1994) job self-efficacy questionnaires. Data were analyzed using PLS software based on multivariate regression method and partial least squares technique. The fit of the model was confirmed in terms of validity and reliability criteria.
 
Results
The results showed that the effect of job adjustment on career plateaus with moderating effect of job self-efficacy was rejected. Job adjustment has significant effects on career plateau, and job self-efficacy. According to this study, job self-efficacy as a moderator does not reduce career plateau.
 
Discussion
Based on the results, it can be stated that the managers of the organizations should try to eliminate the monotony and boring aspects of the work environment and create a warm and friendly environment. By increasing the manager's social support for employees and providing fair rewards, they can prevent Career plateau and create employees’ compatibility with the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job adjustment
  • career plateau
  • job self-efficacy
Andrami, S. M., Zamani, F., & Enayati, T. (2020). The relationship between perception of organizational policy and career path management with the job plateau (in order to provide a model). Research in Educational Systems, 14(Special), 23-225. (Persian).
Buitendach, J. H., & De Witte, H. (2005). Job insecurity, extrinsic and intrinsic job satisfaction and affective organizational commitment of maintenance workers in a parastatal. South African Journal of Business Management, 36(2), 27–37.
Dawis, R., & Lofquist, L. H. (1978). A note on the dynamics of work adjustment. Journal of Vocational Behavior, 12(1), 76-79.
Drucker-Godard, C., Fouque, T., Gollety, M., & Le Flanchec, A. (2015). Career plateauing, job satisfaction and commitment of scholars in French universities. Public Organization Review, 15, 335-351.‏
Enderami, S. M., Zameni, F., & Enayati, T. (2020). Managing organizational media perception and job boundary management with the job plateau. Research in Educational Science, 14(Special Issue), 225-238.
Farrokhi, N., & Ahmadrad, F. (2020). The relationship of job-related affective well-being and job stress with job satisfaction: the mediating role of job self-efficacy. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 7(2), 283-300.
Fayyazi, M., & Ziyaee, S. (2014). The effects of career plateau on burnout and intention to quit job among librarian.‏ Transformation Management Journal, 6(11), 73-91. (Persian)
Fraser, R. (2017). Why you should care about career adaptability. Available at: https://theundercoverrecruiter.com/care-career-adaptability/
Hall, & B. S. Lawrence. (1985). The handbook of career theory (pp. 41–60). Cambridge: Cambridge University Press.
Hashemi, N., Rahimi Pordanjani, T., & Barabadi, H. A. (2019). The effectiveness of group reality therapy based on glasers choice theory on career self-efficacy. Industrial and Organizational Psychology Studies, 5(2), 103-120. (Persain)
Hurst, C. S., Baranik, L. E., & Clark, S. (2017). Job content plateaus justice, job satisfaction, and citizenship behavior. Journal of Career Development, 44(4), 283–296.
Jiang, Z., Hu, X., & Wang, Z. (2018). Career adaptability and plateaus: The moderating effects of tenure and job self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 104, 59-71.‏
Karami, S., Mohammadesmaeili, N., & Hajiasgari Nooshabadi, S. (2020). The relationship between occupational plateauing and job involvement with the mediating role of organizational commitment (Case Study: State Pension Fund Affiliated Building Holding). Public Management Researches, 13(47), 135-160.‏ (Persian)
Karimi, S. B., Soltani, A., Nozohori, R., & Mahmoodi, F. (2016). The relationship between perceptions of organizational politics and self-efficacy and job involvement. Career and Organizational Counseling, 7(22), 82-93. (Persian).
McCleese, C. S., Eby, L. T., Scharlau, E. A., & Hoffman, B. H. (2007). Hierarchical, job content, and double plateaus: A mixed-method study of stress, depression and coping responses. Journal of Vocational Behavior, 71(2), 282–299.
Milliman, J. F. (1992). Causes, consequences, and moderating factors of career plateauing. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Southern California Los Angeles.
Riggs, M. L., & Knight, P. A. (1994). The impact of perceived group success-failure on motivational beliefs and attitudes: A causal model. Journal of Applied Psychology, 79(5), 755.
Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career envelopments and counseling: Putting theory and research to work (2nd ed., pp. 147-183). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661-673
Strunk, J. C. (2015). Exploring the convergence of ministry, tenure and efficacy: A phenomenological study of long-tenured pastors. Liberty University, Lynchburg, Virginia, United States.
‏Tabarsa, G. A., Rezaeian, A., Hadizadeh Moghaddam, A., & Jamali Nazari, A. (2014). Design and Define Job Frostbite Management Model Plateau in Iranian Organizations (Case Study: Ministry of Industry, Mine and Trade). Public Organizations Management, 3(1), 90-103. (Persian).
Wang, Y. H., Hu, C., Hurst, C. S., & Yang, C. C. (2014). Antecedents and outcomes of career plateaus: The roles of mentoring others and proactive personality. Journal of Vocational Behavior, 85(3), 319-328.
Yang, W. N., Johnson, S., & Niven, K. (2018). “That's not what I signed up for!” A longitudinal investigation of the impact of unmet expectation and age in the relation between career plateau and job attitudes. Journal of Vocational Behavior, 107, 71-85.‏
Zarei, S., & Arshad Hoseini, A. (2019). The effectiveness of mindfulness-based therapy on job stress and job self-efficacy of physical education instructors. Sport Psychology Studies, 7(26), 45-60. (Persian)