همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، کیش، ایران

3 استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه فلات‌‎زدگی یکی از واژه‌های بسیار شایع و آشنایی است که همه به نحوی با آن درگیرند. با توجه به تأثیر منفی فلات‎زدگی بر نیروی انسانی ادارات دولتی و شرکت‌ها، انجام تحقیقات پژوهشی روی فلات‎زدگی در سازمان‌ها می‌تواند مدیران را جهت بکارگیری استراتژی‏های درست مدیریت منابع انسانی راهنمایی کند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر میزان سازگاری شغلی بر فلات‎زدگی و نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی برفلات‎زدگی صورت گرفته است. جامعه آماری 400 نفر بود که از بین آنان با استفاده از جدول کوکران تعداد 196 نفر از معلمین جزیره کیش انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسش‌نامه­­های سازگاری شغلی‌، فلات‌زدگی شغلی و خودکارآمدی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار پی.ال.اس براساس روش رگرسیون چندمتغیره و تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفتند. برازش مدل از نظر معیارهای روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان داد که تأثیر سازگاری شغلی بر فلات‏زدگی شغلی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی تأیید نشد. تأثیر سازگاری شغلی بر فلات‌زدگی شغلی مورد تأیید قرار گرفت. اثر خودکارآمدی شغلی بر فلات‎زدگی نیزمورد تائید واقع شد. براساس نتایج پژوهش می‏توان بیان نمود که مدیران سازمان باید تلاش کنند تا یکنواختی و جنبه‎های کسالت‎آور محیط کار برطرف شود و یک محیط گرم و صمیمی ایجاد کنند. با افزایش حمایت‌های اجتماعی مدیر از کارکنان و ارائه پاداش‌های عادلانه موجب جلوگیری از فلات‌زدگی شغلی و ایجاد سازگاری با محیط شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Job Adjustment on Career Plateaus with The Moderating Role of Job Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • saeid farjam 1
  • Ashraf Allah Yari 2
  • Mohammad mehdi Davali 3

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Graduated with a master's degree from Payam Noor University, Kish, Iran

3 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Today, Career plateaus is one of the most common and familiar words that we all deal with in some way. Regarding negative effect of career plateaus on employees of government offices and companies, conducting research on this issue in organizations can guide managers to apply the right human resource management strategies. The aim of this study was to investigate the effect of job adjustment on career plateaus with moderating role of job self-efficacy.
Method
The statistical population was 400 employees. From this population 196 teachers in Kish Island have been selected using Cochran's formula. In this study job adjustment, job Career plateaus, job self-efficacy questionnaires were used. Data were analyzed using PLS software based on multivariate regression method and partial least squares technique. The fit of the model was confirmed in terms of validity and reliability criteria.
Results
The results of this study showed that The effect of job adjustment on career plateaus with the role of moderator of job self-efficacy was rejected. Job adjustment has an impact on the career plateaus, job adjustment effect on career plateaus was approved.
Discussion
Based on the results, it can be stated that the managers of the organizations should try to eliminate boring aspects of the work setting and create a warm and friendly environment. By increasing the manager's social support for employees and providing fair rewards, they can prevent career plateaus and create compatibility with the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job adjustment
  • Career plateaus
  • Job self-efficacy