همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بهزیستی ذهنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر سلامت روان کارکنان در هر سازمانی به شمار می‌رود. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه­ای رضایت شغلی در رابطه بین نقاط قوت شخصیت و بهزیستی ذهنی می­باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان شاغل در مدارس منطقه 12 شهر تهران در سال 1400 بودند که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس تعداد 234 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه ارزش‌های فعال در عمل پترسون و سلیگمن، مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو و رضایت شغلی دانت استفاده شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بود. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که اثر مستقیم فضیلت‌های انسانی و تعالی به‌صورت مثبت و اثر مستقیم عدالت به صورت منفی بر رضایت شغلی معنی‌دار است و اثر مستقیم فضیلت خرد، شجاعت و اعتدال بر بهزیستی ذهنی معنی‌دار است. اثر مستقیم رضایت شغلی به بهزیستی ذهنی به صورت مثبت معنی‌دار است. هم‌چنین نقش وسطه‌ای رضایت شغلی در رابطه نقاط قوت شخصیت و بهزیستی ذهنی در معلمان تایید شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، آموزش نقاط قوت شخصیت می­تواند به‌ عنوان یک برنامه آموزش خودآگاهی مورد توجه مدیران و مشاوران شاغل در آموزش و پرورش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating role of Job Satisfaction in the relationship between personality Strengths and Subjective Well-being

نویسندگان [English]

  • fateme kazemi 1
  • SOMAIEH SALEHI 2

1 Master's Degree in Counseling Department, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Department of Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Studies, South Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Subjective well-being is a person's assessment of the life process, which includes the person's view and attitude toward life satisfaction. Therefore, Subjective well-being is an important factor in providing physical-psychological health and increasing life expectancy. The purpose of this research was to investigate the mediating role of job satisfaction in the relationship between persolanity strength and subjective well-being.
 
Method
The research method is correlational through structural equation modeling (SEM). The statistical population of the research was all the teachers working in the 12th district schools of Tehran in 2021, of which 234 were selected through a convenient sampling method. Instruments included Active Values Questionnaire, Subjective Wellbeing Scale, and a Job Satisfaction Questionnaire. Data were analyzed using structural equation modeling, and SPSS and AMOS softwares.
 
Results
The findings showed that the direct effects of humanity, transcendence virtues, and justice on job satisfaction and The direct effects of wisdom, courage, and temperance on subjective well-being is significant. Also, the direct effect of job satisfaction on subjective well-being was significant. as well as, the mediating role of job satisfaction in the relationship between personality strengths and subjective well-being was confirmed.
 
Discussion
According to the results of the present research, personality strengths training can be considered a self-awareness training program for managers and consultants working in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job satisfaction
  • personality strengths
  • subjective well-being