همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران

2 آتش نشان

چکیده

ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمانها به شکل های مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازماندهی میشود، اما بدون تردید همه آنها بر پایه تلاشهای جسمی و روانی نیروی انسانی خود اداره و هدایت میشوند.در سازمانها بروز بعضی از عوامل مانند شرایط پراسترس محیط کاری، آسیب های جسمی و برخی عوامل دیگر باعث می شود کارکنان تصمیم به جابجایی در شغل بگیرند. هدف پژوهش حاضر بررسى تاثیر بیماری های اسکلتی عضلانی بر تمایل به چرخش شغلی با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل کنندگی ذهن آگاهی آتش نشانان اداره بنادر و دریانوردی کل کشور می باشد. این پژوهش توصفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه آتشنشانان اداره بنادر و دریانوردی کل کشور هستند که تعداد آنها 598 نفر است.روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری خوشه ای است. حداقل تعداد نمونه در این پژوهش 280 نفر است. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه هایى استاندارد اسکلتی-عضلانی کورنیکا و همکاران ،ذهن آگاهی بیر وهمکاران ، استرس شغلی استاینمتز و چرخش شغلی هو و همکاران در نظر گرفته شده است. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از ضرایب روایی همگرا و واگرا استفاده شد. پایایی پرسشانامه ها با استفاده از ضری آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدلسازى معادلات ساختارى نرم افزار Smart PLSمورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیماریهای اسکلتی و عضلانی بر استرس شغلی تاثیر مثبت دارد. بیماریهای اسکلتی و عضلانی و استرس شغلی بر چرخش شغلی تاثیر مثبت دارد. بیماریهای اسکلتی و عضلانی از طریق استرس شغلی بر چرخش شغلی تاثیر مثبت دارد. ذهن آگاهی تاثیر بیماری های اسکلتی و عضلانی بر استرس شغلی را تعدیل می کند.لذا می توان نتیجه گیری کرد که بیماری های اسکلتی- عضلانی با توجه به نقش استرس شغلی و ذهن آگاهی در بروز تمایل فرد به چرخش شغلی تأثیرگذاشته و از طریق این مطالعه، تایید می گرددکه درد فیزیکی واقعی را می توان با ذهن آگاهی فرد کاهش داد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of musculoskeletal diseases on the tendency to change jobs, considering the mediating role of occupational stress and the moderating role of mindfulness.

نویسندگان [English]

  • nima ranji jafroudi 1
  • MORTEZA GHORBANI 2

1 Assistant Professor, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran

2 Firefighters

چکیده [English]

The nature of current societies is established and organized by organizations in different ways and with different goals, but without a doubt, all of them are managed and guided based on the physical and mental efforts of their human resources. Physical injuries and some other factors make employees decide to change jobs. The purpose of the present study is to investigate the effect of musculoskeletal diseases on the desire to change jobs, considering the mediating role of job stress and the moderating role of mindfulness among firefighters of the Ports and Maritime Administration of the country. This descriptive research is correlation type. The statistical population of the research is all the firefighters of the Ports and Maritime Administration of the whole country, whose number is 598. The sampling method in this research is cluster sampling. The minimum number of samples in this research is 280 people. The tools of the present research are standard skeletal-muscular questionnaires by Kornica et al., mindfulness by Beer et al., job stress by Steinmetz, and job rotation by Ho et al. Convergent and divergent validity coefficients were used to check the validity of the questionnaires. The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha. In order to analyze the data, the structural equation modeling method of Smart PLS software was used. The results showed that skeletal and muscular diseases have a positive effect on occupational stress. Skeletal and muscular diseases and job stress have a positive effect on job turnover. Skeletal and muscular diseases have a positive effect on job turnover through occupational stress. Mindfulness moderates the effect of skeletal and muscular diseases on occupational stress. Therefore, it can be concluded that musculoskeletal diseases have an effect on the tendency of a person to change jobs due to the role of occupational stress and mindfulness, and through this study It is confirmed that real physical pain can be reduced by mindfulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal diseases
  • job rotation
  • job stress
  • mindfulness