همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران

2 آتش نشان

چکیده

ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان‌ها به اشکال مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید همه آن‌ها بر پایه تلاش‌های جسمی و روانی منابع انسانی خود اداره و هدایت می‌شوند. در سازمان‌ها بروز بعضی عوامل مانند شرایط پراسترس محیط کاری، آسیب‌های جسمی و برخی عوامل دیگر باعث می‌شود کارکنان تصمیم به جابجایی در شغل بگیرند. هدف پژوهش حاضر بررسى تأثیر بیماری‌های اسکلتی عضلانی بر تمایل به چرخش شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل‌کنندگی ذهن‌آگاهی آتش‌نشانان اداره بنادر و دریانوردی کل کشور بود. این پژوهش توصفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه آتش‌نشانان اداره بنادر و دریانوردی کل کشور هستند که تعداد آن‌ها 598 نفر بود. روش نمونه‌گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری خوشه‌ای است. حداقل تعداد نمونه در این پژوهش 280 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش‌نامه‌های استاندارد اسکلتی-عضلانی، ذهن‌آگاهی، استرس شغلی و چرخش شغل در نظر گرفته بود. برای بررسی روایی پرسش‌نامه‌ها از ضرایب  روایی همگرا و واگرا استفاده شد. پایایی پرسشانامه‌ها با استفاده از ضریب  آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها روش الگویابی معادلات ساختارى و نرم‌افزار   Smart PLSمورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیماری‌های اسکلتی-عضلانی بر استرس شغلی تأثیر مثبت دارد، بیماری‌های اسکلتی-عضلانی و استرس شغلی بر چرخش شغل تأثیر مثبت دارد. بیماری‌های اسکلتی-عضلانی از طریق استرس شغلی بر چرخش شغل تأثیر دارد. ذهن‌آگاهی تأثیر بیماری‌های اسکلتی-عضلانی بر استرس شغلی را تعدیل می‌کند. لذا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بیماری‌های اسکلتی-عضلانی  با توجه به نقش استرس شغلی و ذهن‌آگاهی در بروز تمایل فرد به چرخش شغل تأثیر می‌گذارد. همچنین، این مطالعه، تایید می‌کند که درد فیزیکی واقعی را می‌توان با ذهن‌آگاهی فرد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Skeletal-muscular Diseases on employees’ Tendency for Job Rotation, Considering the Mediating Role of Job Stress and the Moderating role of Mindfulness

نویسندگان [English]

  • nima ranji jafroudi 1
  • MORTEZA GHORBANI 2

1 Assistant Professor, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran

2 Firefighters

چکیده [English]

Introduction
In organizations, the emergence of some factors such as stressful conditions in the work environment, physical injuries and some other factors make employees decide to rotate their jobs. The purpose of the present study was to investigate the effect of musculoskeletal diseases on employees’ desire to rotate their jobs, considering the mediating role of job stress and the moderating role of mindfulness in firefighters of the Ports and Maritime Administration of Iran.
Method
This descriptive research is correlational type. The statistical population of the research was all the firefighters of the Ports and Maritime Administration of the whole country, whose number was 598. The sampling method in this research is cluster sampling method. The minimum number in sample in this research is 280 employees. The instruments of the present research are standard skeletal-muscular, mindfulness, job stress, and job rotation questionnaires. Convergent and divergent validity coefficients were used to check the validity of the questionnaires. The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha. In order to analyze the data, the structural equation modeling method of Smart PLS software was used.
Results
The results showed that skeletal-muscular diseases have a positive effect on job stress. Skeletal-muscular diseases and job stress have positive effects on job rotation. Skeletal-muscular diseases have indirect effect on job r otation through job stress. Mindfulness moderates the effect of skeletal-muscular diseases on job stress.
Discussion
 It can be concluded that skeletal-muscular diseases have an effect on the tendency of a individuals to rotate their jobs due to the role of job stress and mindfulness. Through this study It was confirmed that real physical pain can be reduced by mindfulness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skeletal-muscular diseases
  • job rotation
  • job stress
  • mindfulness