همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

با توجه به نقش کارآفرینی در رشد جامعه، از هر کشوری انتظار می­رود شهروندانش را به کارآفرینی ترغیب کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل عناصر روان­شناختی دخیل در الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه براساس رویکردهای شناختی و هیجانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش­های کیفی و اکتشافی مبتنی بر نظریه داده­بنیاد و روش گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه­ساختاریافته و جامعة آماری شامل کارآفرینان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مازندران و اساتید کارآفرینی و مدیریت تعیین گردید. افراد نمونه، کسانی بودند که بتوانند در ارتباط با اهداف پژوهش حاضر اظهارنظر کارشناسانه داشته و شیوة انتخاب آن‌ها هدفمند و گلوله­برفی بود. تعداد نمونه با درنظرگرفتن اصل اشباع نظری، 21 نفر شامل 13 نفر کارآفرین (خبرگان سازمانی) و 8 استاد دانشگاه (خبرگان نظری) بود. یافته­های این پژوهش با انجام مصاحبه­های نیمه­ساختارمند در ابتدا 982 کد، مرتبط با مفهوم ترغیب شناسایی، سپس طی سه مرحله به شیوة کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل، و با تکیه بر روش کیفی تحلیل مقوله، در قالب 27 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی در 5 محور، شامل عوامل انگیزشی (انگیزش­ نیازمحور، انگیزش شناختی، انگیزش هیجانی)،  عوامل زمینه­ای (تیپ شخصیتی، دانش، مهارت، تجربه)، عوامل مداخله­گر (ارزش­های کارآفرین)، راهبردها (راه­های مقابله معطوف به خود، راهبردهای محیطی) و پیامدها (دستاوردهای مادی و سازمانی و دستاوردهای معنوی و فردی)، حول مقوله محوری (ترغیب به رفتار) طبقه­بندی شدند. نتایج تحقیق در قالب مدل پارادایمی و مدل مفهومی شکل گرفت. یافته­های این مطالعه می­تواند برای ترغیب دانشجویان و علاقه­مندان به­ کارآفرینی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Persuasion of Entrepreneurial Behavior Based on Cognitive and Emotional Approaches (A Qualitative Study)

نویسندگان [English]

  • Ahmad reza Gholipoor 1
  • javanshir asadi 2
  • Taybeh Tajari 3
  • Ali Asghar Bayani 4

1 Ph.D. student of psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Frahangian University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Psychology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

Introduction
Considering the role of entrepreneurship in the growth of society, every country is expected to persuade its citizens regarding entrepreneurship. The main goal of this research was to identify and analyze the psychological elements involved in the pattern of persuasion regarding entrepreneurial behaviors based on cognitive and emotional approaches.
 
Method
This research was a qualitative and exploratory research based on grounded theory. Data collection method included semi-structured interview, and statistical population includes entrepreneurs of Mazandaran's agriculture and transformation industries and entrepreneurship and management professors. The sample included those who could give expert opinions in relation to the objectives of the current research, and their sampling method was determined in a purposeful and snowball manner. Considering the principle of theoretical saturation, the sample number was 21 including 13 entrepreneurs (organizational experts) and 8 university professors (theoretical experts).
 
Results
Findings of this research by conducting semi-structured interviews, 982 codes related to the concept of persuasion were identified.Then, these codes were analyzed in three stages by open, central, and selective coding methods, and based on the qualitative method of category analysis, the codes were classified into 27 subcategories, 12 main categories and in 5 axes, including motivational factors (needs-oriented motivation, cognitive motivation, emotional motivation), contextual factors (personality type, knowledge, skills, experience), intervening factors (entrepreneurs' values), strategies (ways self-oriented coping, environmental strategies) and consequences (material and organizational achievements and spiritual and individual achievements), around the central category (behavior persuasion).
 
Discussion
The research results were formed in the form of a paradigmatic model and a conceptual model. The findings of this study can be effective for persuading students and those interested in entrepreneurship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • persuasion model
  • entrepreneurial behavior
  • cognitive approach
  • emotional approach
  • grounded theory