همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان گرگان، گرگان، ایران

4 گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت، مینودشت، ایران

چکیده

با توجه به نقش کارآفرینی در رشد جامعه، از هر کشوری انتظار می‌رود شهروندانش را به کارآفرینی ترغیب کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل عناصر روان‌شناختی دخیل در الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه براساس رویکردهای شناختی و هیجانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و اکتشافی مبتنی بر نظریة داده‌بنیاد و روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه-ساختاریافته و جامعة آماری، کارآفرینان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مازندران و اساتید کارآفرینی و مدیریت تعیین گردید. افراد نمونه، کسانی بودند که بتوانند در ارتباط با اهداف پژوهش حاضر اظهارنظر کارشناسانه داشته و شیوة انتخاب آن‌ها هدفمند و گلوله‌برفی بود. تعداد نمونه با درنظرگرفتن اصل اشباع نظری، 21 نفر شامل 13 نفر کارآفرین (خبرگان سازمانی) و 8 استاد دانشگاه (خبرگان نظری) بالغ شد. یافته‌های این پژوهش با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند در ابتدا 982 کد، مرتبط با مفهوم ترغیب شناسایی، سپس طی سه مرحله به شیوة کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل، و با تکیه بر روش کیفی تحلیل مقوله، در قالب 27 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی در 5 محور، شامل عوامل انگیزشی (انگیزش‌ نیازمحور، انگیزش شناختی، انگیزش هیجانی)، عوامل زمینه-ای (تیپ شخصیتی، دانش، مهارت، تجربه)، عوامل مداخله‌گر (ارزش‌های کارآفرین)، راهبردها (راه-های مقابله معطوف به خود، راهبردهای محیطی) و پیامدها (دستاوردهای مادی و سازمانی و دستاوردهای معنوی و فرد)، حول مقوله محوری (ترغیب به رفتار) طبقه‌بندی شدند. نتایج تحقیق در قالب مدل پارادایمی و مدل مفهومی شکل گرفت. یافته‌های این مقاله می‌تواند برای ترغیب دانشجویان و علاقه‌مندان به‌ کارآفرینی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the pattern of persuasion to entrepreneurial behavior based on cognitive and emotional approaches (a qualitative study)

نویسندگان [English]

  • Ahmad reza Gholipoor 1
  • javanshir asadi 2
  • tayebeh Tajari 3
  • Ali Asghar Bayani 4

1 Ph.D. student of psychology at Islamic Azad University of Gorgan

2 Faculty of Islamic Azad University of Gorgan

3 Department of Educational Sciences, Farhangian University of Gorgan, Gorgan, Iran

4 Department of Humanities, Islamic Azad University of Minovdasht, Minovdasht, Iran

چکیده [English]

Considering the role of entrepreneurship in the growth of society, every country is expected to persuade its citizens to entrepreneurship. The main goal of this research was to identify and analyze the psychological elements involved in the pattern of persuasion to entrepreneurial behavior based on cognitive and emotional approaches. This research was a qualitative and exploratory research based on grounded theory and data collection method, semi-structured interview and statistical community, entrepreneurs of Mazandaran's agriculture and transformation industries and entrepreneurship and management professors. The sample people were those who could give an expert opinion in relation to the objectives of the current research, and their selection method was determined in a purposeful and snowball manner. Considering the principle of theoretical saturation, the sample number was 21 including 13 entrepreneurs (organizational experts) and 8 university professors (theoretical experts). Findings of this research by conducting semi-structured interviews, 982 codes related to the concept of persuasion were identified. Then, these codes were analyzed in three stages by open, central, and selective coding methods, and based on the qualitative method of category analysis, the codes were classified into 27 subcategories, 12 main categories and in 5 axes, including motivational factors (needs-oriented motivation, cognitive motivation, emotional motivation), contextual factors (personality type, knowledge, skills, experience), intervening factors (entrepreneurs' values), strategies (ways self-oriented coping, environmental strategies) and consequences (material and organizational achievements and spiritual and individual achievements), around the central category (persuasion to behavior). The research results were formed in the form of a paradigmatic model and a conceptual model. The findings of this article can be effective for persuading students and those interested in entrepreneurship. These findings can be used by the Ministry of Education, Ministry of Science, Research and Technology, universities and official and unofficial institutions.If this finding is used, it can be expected that the existing challenges in the country will decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • persuasion pattern
  • entrepreneurial behavior
  • cognitive approach
  • emotional approach
  • grounded theory