همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه‌ روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

انتخاب کارکنان برای دورکاری و چگونگی برقراری ارتباط با هریک از دورکاران یک نگرانی عمده برای کارفرمایان است. پژوهش حاضر سعی داشت تا با تحلیل شخصیت، رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری، یک شاخص کاربردی برای پاسخ به این دغدغه ارائه دهد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی در کارکنان با تجربه دورکاری با توجه به نقش تعدیلی رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌ی کارکنان با تجربه دورکاری و عضو پیام‌رسان تلگرام و واتس‌اپ ساکن استان تهران یا اصفهان در اسفند سال ۱۳۹۹ و فروردین سال ۱۴۰۰ بود. نمونه‌گیری به حجم ۹۸ نفر و به شیوه غیرتصادفی در دسترس صورت پذیرفت. داده‌ها توسط پرسشنامه‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو، مقیاس رضایت شغلی جاج و بونو و مقیاس رضایت ارتباطی اسمیت، پاتموس و پیتز گردآوری شد و از طریق رگرسیون سلسله‌مراتبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میان رضایت شغلی با سن و رضایت شغلی با نوع اشتغال ارتباط معنیدار مثبتی وجود دارد. در میان ابعاد شخصیتی تنها روانرنجوری با رضایت شغلی در ارتباط معنیدار و منفی است. بین میزان دورکاری و رضایت شغلی ارتباط معنیداری مشاهده نشد. رضایت از کانال‌های ارتباطی متنی تعدیل‌گر رابطه رضایت شغلی و ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجوری، وظیفه‌شناسی و توافق پذیری است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر به دست‌اندرکاران سازمانی توصیه می‌شود در هنگام گمارش کارکنان به دورکاری به ویژگی‌های شخصیتی آنها و نیز نوع کانال‌های ارتباطی توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Personality Traits and Job Satisfaction with Regard to the Moderator Roles of Communication Channels Satisfaction and the Amount of Teleworking among Employees with Teleworking Experience

نویسندگان [English]

  • Hajar Barati 1
  • Hamid Reza Oreyzi 2
  • zahra malekzadeh 3

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 , Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction
Choosing teleworkers and how to communicate with each teleworker is important for employers. The present study tries to provide a practical indicator to answer this issue by analysing personality, communication channels and the amount of telework. So, this research aims to investigate the relationship between personality traits and job satisfaction with regard to the moderator roles of communication channels satisfaction and the amount of teleworking among employees with teleworking experience.
Method
The present study is a descriptive correlation-moderator type study. The statistical population of this study was all employees with telework experience who were members of Telegram or WhatsApp messengers, living in Tehran or Isfahan province in February or March 2021. The sample included 98 employees with teleworking experience. Respondents were recruited via the convenience sampling method. The data were collected by the questionnaire of demographic characteristics, the short form of NEO-FFI personality questionnaire, the job satisfaction scale of Judge and Bono, and Smith, Patmos and Pitts’ communication channel satisfaction. Block analysis analysis were conducted to analyse data. In block analysis, a hierarchical regression model is used, in which homogeneous variables are added to the model in blocks, and at each step, the significance of the block effect in increasing the explanatory power of the model is tested.
Results
Results indicated that among the personality traits, only neuroticism was significantly and negatively correlated with job satisfaction. No significant relationship was found between the amount of telework and job satisfaction. In addition, the amount of telework does not moderate the relationship between personality traits and job satisfaction. Satisfaction with textual communication channels moderates the relationship between job satisfaction and neuroticism, conscientiousness and agreeableness.
Discussion
Findings from this study yield important practical implications for organizations including suggestions for optimizing communication satisfaction for employees of differing personality types and recommendations to help organizations effectively hire and retain teleworkers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Teleworking
  • Five-Factor Personality Traits
  • Communication Channel Satisfaction