همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه مدیریت

3 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22055/jiops.2023.42183.1310

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Testing a Model of the Precedents of Students’ Entrepreneurial Behavior Intention: the Mediating Role of Perceived Fear and the Moderating Role of Gender

نویسندگان [English]

  • Sara Mohammadi 1
  • Abdolhadi Darzian Azizi 2
  • Maziyar Arzani Birgani 3

1 Shahid Chamran University of Ahvaz, Department of Management

2 Shahid Chamran University of Ahvaz, Management Department,

3 Shahid Chamran University of Ahvaz,, Department of Management,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Inspiration
  • Entrepreneurial Mindset
  • Entrepreneurial Behavior Intention
  • Perceived Fear