همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی ره)، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه‌ بسیاری از سازمان‌های دولتی از فقدان وجود ارتباطات اثربخش در بین کارکنان در سطوح مختلف سازمانی رنج می‌برند و بسیاری از اقدامات و برنامه‌های سازمانی به ‌همین دلیل به اهداف تعیین‌شده نمی‌رسند. رفتار سازمانی مثبت‌گرا یکی از زمینه‌هایی است که می‌تواند به بهبود کیفیت ارتباطات سازمانی کمک کند که تاکنون در تحقیقات علمی کمتر بدان پرداخته شده است. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در راستای ارتقاء رفتار سازمانی مثبت‌گرا در سازمان‌های دولتی است. این تحقیق در زمره تحقیقات اکتشافی محسوب می‌شود. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش الگو‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به ‌منظور طراحی الگوی تحقیق‌ با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. در مرحله کمی‌ به‌ منظور تأیید اعتبار مدل از 189 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی به‌ عمل آمد. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسش‌نامه بود. براساس یافته‌ها‌ پنج بعد اخلاقی، انسانی، عملکردی، پرورشی و هیجانی برای ارتباطات سازمانی مثبت شناسایی شدند. همچنین‌ سه دسته راهبرد شامل راهبردهای ارتباطی تسهیل‌گر، تعدیل‌گر و بسترساز برای ارتقای ارتباطات مثبت تعیین گردید. یافته‌های مرحله کمی نشان داد که مقادیر ضریب تعیین برای متغیر ارتباطات مثبت مقدار 524/0 و برای متغیر پیامدها 575/0 است که مقادیری مطلوب است. نتایج نشان داد بهره‌گیری از رفتار سازمانی مثبت‌گرا می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بهبود کیفیت و اثربخشی ارتباطات سازمانی داشته باشد که منجر‌به نتایج ارزشمندی در سطح فردی کارکنان و سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Model of Organizational Communication in Order to Promote Positive Organizational Behavior in Government Organizations

نویسندگان [English]

  • Seyed Taha Hasan Nangir 1
  • Abolhasan Faghihi 2
  • Karamollah Daneshfard 3

1 PhD Student of Public Administration, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Public Administration, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Today, many government organizations suffer from the lack of effective communication among employees at different organizational levels, and many organizational actions and programs do not reach their goals for this reason. Positive organizational behavior is one of the fields that can help improve the quality of organizational communication, which has been less discussed in scientific research. The purpose of this research was to provide a model of organizational communication in order to promote positive organizational behavior in government organizations.
 
Method
This research is considered as an exploratory research. In the qualitative phase of this research, the theme analysis method was used, and in the quantitative phase, the structural equation modeling method and smart PLS software were used. In the qualitative phase, in order to design the research model, 24 academic and executive experts who were selected purposefully were interviewed. In the quantitative stage, in order to confirm the validity of the model, 189 managers and experts in the Ministry of Communication and Information Technology were asked for their opinions. The sampling method was a simple random type and the data collection instrument was a questionnaire.
 
Results
Based on Findings, five ethical, human, functional, nurturing and emotional dimensions were identified for positive organizational communication. Also, three categories of strategies including facilitating, moderating and platform communication strategies were determined to promote positive communication. The findings of the quantitative stage showed that the coefficient of determination for the positive communication variable is 0.524 and for the outcome variable is 0.575, which are favorable values.
 
Discussion
Results showed using positive organizational behavior can have a significant effect on improving the quality and effectiveness of organizational communication, which leads to valuable results at the individual level of employees and the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive organizational behavior
  • organizational communication
  • government organizations