همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

با ‌توجه به وجود چالش‌های گوناگون در محیط فعالیت سازمان‌های امروزی، ایجاد سازمانی بانشاط‌ یکی از نیازهای راهبردی برای موفقیت بلند‌مدت محسوب می‌گردد. پژوهش حاضر‌ با هدف مطالعه تطبیقی راهبردهای نشاط سازمانی در  شهرداری انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش جز تحقیقات توصیفی-‌تحلیلی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها تحقیقی پیمایشی میدانی است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان شهرداری‌های مورد مطالعه می‌باشند که تعداد 26 نفر به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسش‌نامه ماتریسی محقق‌ساخته است. روایی پرسش‌نامه توسط خبرگان تأیید گردید. با استفاده از تکنیک تکسونومی داده‌های پژوهش تحلیل شدند. ‏با ‌توجه به آنالیز داده‌ها براساس دیدگاه خبرگان شهرداری شهر رزوه، اعتماد به ‌نفس و بر ‌اساس دیدگاه خبرگان شهرداری شهر چادگان، علاقه به کار و اعتماد به ‌نفس و بر‌اساس دیدگاه خبرگان شهرداری شهر داران علاقه به کار به ‌ترتیب به ‌عنوان مهمترین شاخص‌های مؤثر در رتبه‌بندی قرار دارند. با ‌توجه به یافته‌های پژوهش، راهبردهای رعایت عدالت و مساوات، امنیت شغلی و توجه به مسائل رفاهی ‏به عنوان مهم‌ترین راهبردهای نشاط در کارکنان شهرداری معرفی می‌شوند و لازم است مدیران ارشد تدابیری در‌خصوص پیاده شدن آن‌ها به‌طور مؤثر و چشم‌گیری به ‌منظور تقویت نشاط اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Organizational Happiness Strategies

نویسندگان [English]

  • Roholah Hosseini 1
  • Shahrbanoo Salehi Rozveh 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 MA of Management, Faculty of Management & Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Considering the existence of various challenges in the environment of today's organizations, creating a vibrant organization is considered one of the strategic needs for long-term success. The present study was conducted with the aim of comparative study of organizational happiness strategies in the municipal work environment.
 
Method
In terms of purpose, this research is applied, and based on the nature of the method, it is part of descriptive-analytical research, and in terms of the method of data collection, it is a field survey research. The statistical population of this study is the experts of the studied municipalities, 26 of whom were selected by snowball sampling method. The data collection instrument in this research is a self-made matrix questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts. Research data were analyzed using taxonomy technique.
 
Results
According to the data analysis, based on the opinion of the experts of Rozheh Municipality, self-confidence, and according to the opinions of the experts of Chadegan Municipality, interest in work and self-confidence, and according to the opinions of the experts of the Municipality, interest in work, respectively, as the most important effective indicators in the ranking.
Discussion
According to the findings of the research, the strategies of observing justice and equality, job security and paying attention to the welfare issues are introduced as the most important strategies for the happiness of municipal employees, and senior managers must take strategiess regarding implementation of effective and impressive factors for increasing happiness at work.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • strategies of organizational happiness
Afshar Jahanshahi, A., Brem, A., & Gholami, H. (2019). Working in a physically dangerous work environment: Employee vitality and sustainable behavior. Sustainability, 11(19), 5170. https://doi.org/10.3390/su11195170
Al Halbusi, H., Williams, K. A., Mansoor, H. O., Hassan, M. S., & Hamid, F. A. H. (2020). Examining
the impact of ethical leadership and organizational justice on employees’ ethical behavior:
Does person–organization fit play a role? Ethics & Behavior, 30(7), 514-532‌. https://doi.org/10.1080/10508422.2019.1694024
Al-Awda, M. (2021). Factors affecting on job motivation among nurses. Available at: https://doi.org/10.2139/ssrn.3768711
Babaei Kachbi, A., Taheri, N., & Ahmadi Baladhi, S. M. (2018). The role of organizational vitality in improving the productivity level of employees of Golestan Police Command. Golestan Police Science Quarterly, 10(37), 103-126 ‎(Persian)‌‎ https://doi.org/20167
Barati, H., Arizi, H. R., & Malekzadeh, Z. (2022). The relationship between personality traits and job satisfaction in employees with telecommuting experience: the moderating role of satisfaction with communication channels and the amount of telecommuting. Industrial and Organizational Psychology Studies, 9(2), 303-328. ‎(Persian)‌ ‎https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42584.1323.
Basharat, M. A. (2009). Reliability and validity of the 28-question form of the mental health scale in the Iranian population. Scientific Journal of Forensic Medicine, 15(2), 87-91. ‎(Persian)‌ http://sjfm.ir/article-1-185-fa.html
Blanco-Donoso, L. M., Moreno-Jiménez, J., Hernández-Hurtado, M., Cifri-Gavela, J. L., Jacobs, S., & Garrosa, E. (2021). Daily work-family conflict and burnout to explain the leaving intentions and vitality levels of healthcare workers: Interactive effects using an experience-sampling method. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1932. https://doi.org/10.3390/ijerph18041932
Bokharaei, A., Saneti Sharqi, N., Rostami, S. B., & Sharbatian, M. H. (2017). Spatial analysis of social vitality at the level of urban areas of Mashhad. Scientific-Research Journal of Physical Development Planning, 5(3), 134-153. ‎(Persian)‌ https://doi.org/10.30473/psp.2018.5263
Chavosh Bashi, F., & Dehghan Afifi, N. (2012). Identification and measurement of factors affecting the organizational vitality of employees in Tehran West Branch Islamic Azad University. Behavioral Science Quarterly, 5(16), 43-66. ‎(Persian) https://sbq.abhar.iau.ir/issue_1138413_1138416.html?lang=en
Chumg, H. F., Seaton, J., Cooke, L., & Ding, W. Y. (2016). Factors affecting employees' knowledge-sharing behaviour in the virtual organisation from the perspectives of wellbeing and organisational behaviour. Computers in Human Behavior, 64, 432-448. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.011
Clini, M. (1989). Al-Kafi, translated by Mohammad Sadiq bin Abolqasem Hosseini Khansari. Tehran: Jahan Ara.
Dehdari, A., Afroz, G. A., Ghbari Bonab, B., & Azarbaijani, M. (2017). Predicting mental health based on the components of job satisfaction and spiritual vitality. Quarterly Journal of Applied Psychological Research, 9(2), 17-30. ‎(Persian)‌ https://doi.org/10.22059/JAPR.2018.68728
‎Dutton, M. V., & Edmund, D. L. (2007). A model of workplace happiness. Journal of Selection and Development Review, 23, 9-14‎‏.‏
Fani, A., & Aghaziarti, M. (2012). Identifying the components of individual and organizational happiness and measuring the status of these components. Scientific-Research Quarterly of Organizational Culture Management, 11(1), 69-86. ‎(Persian)‌‎ https://doi.org/10.22059/JOMC.2013.35318
Faraji Qara Omar, P. (2018). A comparative study of organizational vitality between women and men in government organizations and its effect on behavioral performance. Master's Thesis in the Management of Government Organizations-‌Human Resources and Labor Relations, Mohaghegh University Ardabili. ‎(Persian)
Farhadi, A., Javaheri, F., Gholami, Y., & Farhadi, P. (2005). The level of vitality and its relationship with self-confidence in students of Lorestan University of Medical Sciences. Usul Mental Health Quarterly, 7(25), 57-62. ‎(Persian) https://jfmh.mums.ac.ir/browse?_action=issue
Ghahrani Qajar, S., Javari, B., & Ghaibi, P. (2016). Explaining the relationship between psychological empowerment in the work environment and employee stress (Khorasan Razavi University of Education). Scientific-specialized monthly magazine of management, economy and accounting ‎(Persian) http://tajournals.com/index.php/all-account
Hadian, M., & Rahmanzadeh, A. (2017). Investigating factors affecting organizational vitality in the work environment of the National Library of Iran. Human Resources Studies Quarterly, 8(1), 153-174. ‎(Persian)‌ https://www.jhrs.ir/article_74141.html
Haghgoyan, Z., Zarei Matin, H., Jandaghi, G. R., & Rahmati, M. H. (2015). Identifying the consequences of employee vitality as one of the factors affecting social capital. Social Capital Management, 3(1), 23-41 ‎(Persian)‎  https://doi.org/‎‎10.22059/JSCM.2016.58324
Hakim Khani, M. T., & Fakhimi Azar, S. (2017). Investigating the relationship between social vitality and social responsibility of employees of Tabriz metropolitan fire department. Iran Social Science Studies, 15(2), 122-141. ‎(Persian)‌‎ https://journal.khalkhal.iau.ir/article_545013.html
Hayavi, G., & Karami, J. (2022). The effect of perceived organizational support on job enthusiasm and organizational citizenship behavior with the mediation of psychological capital. Industrial and Organizational Psychology Studies, 9(1), 83-94. ‎‎(Persian) https://doi.org/‎‎10.22055/jiops.2022.39467.1263
Hellstrom, C., & Lapsley, I. (2016). Humour and happiness in an NPM world: Do they speak in jest? Critical Perspectives on Accounting, 37, 51-64. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.04.010
Heydari, M., Shabani Bahar, G. R., Erfani, N., & Soleimani, M. (2018). Developing a structural model of organizational innovation based on organizational happiness among the employees of the Ministry of Sports and Youth. Applied Researches in Sports Management, 8(2), 21-32. ‎(Persian)‌‌‌ https://doi.org/10.30473/arsm.2019.42890.2812
Huang, Y., & Chen, X. (2021). A moderated mediation model of idiosyncratic deals and innovative performance of R&D employees: Roles of vitality. Chinese Management Studies, 15(4), 785-800. https://doi.org/10.1108/CMS-09-2020-0417
Kaabomeir, N., Aziziyeh, R., & Khalafi, A. (2020). Designing and testing a model of some antecedents of job motivation in employees of Maroon Petroleum Industry Company. Career and Organizational Counseling, 12(43), 113-132. ‎(Persian) https://doi.org/10.52547/JCOC.12.2.113
Karl, K., & Peluchette, J. (2006). How does workplace fun impact employee perceptions of customer
 service quality? Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(2), 2-13. https://doi.org/10.1177/10717919070130020201
Kazemi, F., & Salehi, S. (2022). The mediating role of job satisfaction in the relationship between personality strengths and mental well-being. Industrial and Organizational Psychology Studies, 9(2), 377-402. ‎(Persian) https://doi.org/10.22055/jiops.2022.41875.1301
Kehkhaei, M., Nastizaei, N., & Marzieh, A. (2016). A comparative study of organizational vitality of faculty members in different employment situations. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 17(57), 531-540. (Persian) https://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=4329&sid=1&slc_lang=fa
Kjerulf, A. (2007). Make your business happy and rich. http://positivesharing.com/category/happy at work/
Malekzadeh, G. R., & Rahnma, S. N. (2016). Review of the factors affecting the vitality of employees at work. Proceedings of the Second International Conference on Management and Information and Communication Technology. August 1995, Tehran. ‎(Persian) https://www.symposia.ir/ICTMNGT02
Martínez-González, N., Atienza, F. L., Tomás, I., Duda, J. L., & Balaguer, I. (2021). The impact of Coronavirus disease 2019 Lockdown on Athletes’ subjective vitality: The protective role of resilience and autonomous goal motives. Frontiers in Psychology, 11, 612825. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.612825
Masouminejad, F., Farrokh Sarasht, B., Elwani, S. M., & Taghipourian Gilani, M. J. (2019). Designing the model of motivations for the vitality of the employees of the organizations with the metacombination technique. Management of organizational culture. Articles ready for publication, accepted, published online ‎(Persian) https://doi.org/10.22059/JOMC.2021.309052.1008119
Matouri, R. N. D. K., Senkubuge, F., & Hongoro, C. (2021). Senior managers’ experience with health, happiness, and motivation in hospitals and the perceived impact on health systems: The case of Meru County, Kenya. In Healthcare 9(3), 350. https://doi.org/10.3390/healthcare9030350
Mohammadnejad Bidekht, S. (2016). Investigating the effect of the quality of work life on the vitality of the organization (case study: State Audit Office). International Conference on Integration of Management and Economy in Urban Development. ‎(Persian) https://civilica.com/search/paper/
Oswald, A. J., Proto, E., & Sgroi, D. (2015). Happiness and productivity. Journal of Labor Economics, 33(4), 789-822. https://doi.org/10.1086/681096
Pio, R. J., & Lengkong, F. D. J. (2020). The relationship between spiritual leadership to quality of work life and ethical behavior and its implication to increasing the organizational citizenship behavior. Journal of Management Development, 3, 293-305. https://doi.org/10.1108/JMD-07-2018-0186
Plester, B. (2009). Crossing the line: Boundaries of workplace humor and fun. Employee Relations, 31(6), 584-599. https://doi.org/10.1108/01425450910991749
Porter, L., Bigley, G., & Steers, R. (2019). Job motivation for learning and development as predictors of support for change. Journal of Organizational Transformation and Social Change, 9(1), 010-097.
Rego, A., & Cunha, M. P. (2009). How ndividualism–collectivism orientations predict happiness in a collectivistic context. Journal of Happiness Studies, 10(1), 19-35. https://doi.org/10.1007/s10902-007-9059-0
Robbins, S, P. (2006). Organizational behavior: Concepts, controversies and applications. United States: Prentice-Hall. https://books.google.com/books/about/Organizational_Behavior.html?id=PpxvQgAACAAJ
Sandy, Z., & Kiakjuri, K. (2021). The relationship between ethical leadership and ethical behavior: the mediating role of perceived organizational virtue and the moderating role of person-job fit. Industrial and Organizational Psychology Studies, 8(2), 343-360. ‎‎(Persian)‌ https://doi.org/‎‎10.22055/jiops.2022.39033.1252
Shafizadeh, H., & Akbari, M. (2014). Evaluation of the current state of happiness and joy in elementary schools from the perspective of teachers and education managers of Garmsar city. Educational Psychology Quarterly of Islamic Azad University, Tankabon Branch, 6(3), 70-86. ‎(Persian) https://psyedu.tonekabon.iau.ir/article_561690.html
Shibani Deloi, J. R. (2014). Organizational happiness, solutions and factors affecting it. International Conference on Management, Economics and Human Sciences, Turkey-Istanbul, Company of Managers of Ide Pardazan Capital of Ilia, June 13, 2015, Istanbul, Turkey. ‎(Persian)‌ https://civilica.com/l/6773/pgn-3/
Shujaei, P., Bagheri, M., Nikbakht, A., & Mohseni Beikzadeh, M. (2019). Modeling factors affecting organizational happiness with the comprehensive structural interpretive modeling (TISM) approach. Organizational Behavior Studies Quarterly, 9(2), 129-158. ‎(Persian) dor:20.1001.1.23221518.1399.9.2.5.5
Sujono, D., Tunas, B., & Sudiarditha, I. (2020). Vitality of work involvement in mediation: The effect of organizational justice on organizational citizenship behavior. Management Science Letters, 10(5), 1061-1068.‌ https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.11.003
Taherian, H., Faiz, D., & Heydarkhani, Z. (2013). Management and organizational factors affecting happiness and vitality in universities and their effect on science production. Research and Planning Quarterly in Higher Education, 20(2), 99-116. ‎(Persian)‌‎ https://journal.irphe.ac.ir/article_702844.html
Talebi, D., & Zahedi, L. (2005). The investigation of factors affecting the vitality of employees in Sapco Company. Farda Management Quarterly, 4(13 & 14), 127-141.‎ ‎(Persian)‌
Tomo, A., & Todisco, L. (2018). Enhancing employees’ performance through organizational care policies in the health care context. Public Administration Research, 7(1), 5-19. https://doi.org/10.5539/par.v7n1p5
Vaezi, R., Hosseinpour, D., & Sohrabi, F. (2018). Examining the relationship between professional vitality and job success in organizations. Two Scientific Quarterly Journals of Sustainable Human Resource Management, 1(1), 95-111. ‎(Persian)‌ https://doi.org/10.22080/SHRM.2019.2358
Wesarat, P. O., Sharif, M. Y., & Majid, A. H. A. (2015). A conceptual framework of happiness at the workplace. Asian Social Science, 11(2), 78-88. https://doi.org/10.5539/ass.v11n2p78
Widodo, W., & Damayanti, R. (2020). Vitality of job satisfaction in mediation: the effect of reward and personality on organizational commitment. Management Science Letters, 10(9), 2131-2138. https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.1.016
Zarei Matin, H., Arta, P., Jandaghi G. R., & Yazdani, H. R. (2021). Presenting an effective leadership model in order to increase the job satisfaction of medical workers (case study: Selected Hospitals of Iran University of Medical Sciences and Health Services during the Corona era). Scientific Journal of Organizational Culture Management, 1-21. ‎(Persian)‌ https://doi.org/10.22059/jomc.2021.322723.1008273
Zhang, Z. (2011). On moral hazard of construction project visual organization. Procedia Engineering, 12, 116-156. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.05.025