همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران‏

10.22055/jiops.2023.44075.1359

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Organizational ‎Vitality Strategies in the Workplace of ‎Municipalities ‎(Case study of Rozveh, Chadegan and Daran ‎municipalities)‎

نویسندگان [English]

  • Roholah Hosseini 1
  • شهربانو Salehirozveh 2

1 University pnu

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران‏