همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز‌، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکز، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل پژوهش‌های خارجی انجام‌شده در زمینه عوامل مرتبط با عدالت سازمانی، جهت برآورد اندازه اثر همبسته‌های مرتبط با عدالت سازمانی بود. در ‌واقع این پژوهش سعی دارد با ‌توجه به پیشینه پژوهشی موجود به بررسی این موضوع بپردازد که عوامل مرتبط با عدالت سازمانی در پژوهش‌های خارجی کدامند و همچنین کدام‌یک از این عوامل قوی‌ترین رابطه را با عدالت سازمانی دارد. جامعه آماری را تمام پژوهش‌های انجام‌شده خارجی پیرامون عدالت سازمانی تا پایان نیمه اول سال 2023 تشکیل دادند و بر مبنای نمونه‌گیری هدفمند، 32 سند پژوهشی که دارای ویژگی‌های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از ویرایش دوم نرم‌افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شد. با‌ توجه به ناهمگونی بین مطالعات انجام‌شده از مدل اثرات تصادفی برای ترکیب نتایج و رسیدن به اندازه اثر استفاده شد. اندازه اثر مدل تصادفی همبسته‌های عدالت سازمانی در مطالعات تحت بررسی 0/299 به‌دست آمد که بر‌اساس نظام تفسیری کوهن در محدوده اطمینان در سطح متوسط می‌باشد. نتایج نشان داد که بین همبسته‌های مرتبط با عدالت سازمانی در شبکه بانکی، قصد انطباق با خط‌مشی امنیت سیستم اطلاعات، رضایت از خدمات و اعتماد سازمانی، قوی‌ترین عوامل و در مقابل، پنهان کردن دانش، عملکرد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان، ضعیف‌ترین عوامل مرتبط با عدالت سازمانی در شبکه بانکی ارزیابی شد. با‌ توجه به عوامل متعدد مرتبط با عدالت سازمانی باید گفت بدون کسب دانش از میزان ادراک پرسنل از عدالت سازمانی، دستیابی به اهداف سازمانی و تحقق چشم‌اندازهای سازمانی و بهبود وضعیت عملکرد سازمانی و تعالی سازمانی میسر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Foreign Research Conducted Regards Correlates of Organizational Justice in the Banking Network

نویسندگان [English]

  • Golnaz Mehdi Asri 1
  • Hossein Safarzadeh 2
  • Mohammad Reza Rabiee Mandejin 3

1 PhD Student Governmental Management with Orientation of Organizational Behavior, Department of Governmental Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Governmental Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
The purpose of the current research was to meta-analyze the foreign research conducted regards factors related to organizational justice, in order to estimate the effect size of the correlations related to organizational justice. In fact, this research was trying to investigate this issue according to the existing research records, what are the factors related to organizational justice in foreign research and also which of these factors have the strongest relationship with organizational justice.
 
Method
The statistical population of the current research included all research conducted regarding organizational justice until the end of the first half of 2023, and based on purposeful sampling method, 32 research documents that had suitable characteristics to enter the meta-analysis were selected, and in order to analyze the data, the second edition of comprehensive meta-analysis (CMA) software was used.
 
Results
Due to the heterogeneity between the studies, the random effects model was used to combine the results and reach the effect size.The effect size of the random model of the correlations of organizational justice in the studies under review was 0.299, which according to Cohen's interpretation system is within the confidence range at an average level.The results showed that among the correlates related to organizational justice in the banking network, the intention to comply with the information system security policy, satisfaction with services and organizational trust, are the strongest factors, while hiding knowledge, organizational performance and the turnover intention of employees, are the weakest factors.
 
Discussion
Considering the many factors related to organizational justice, it should be said that without gaining knowledge about the level of employees’ perception of organizational justice, it will not be possible to achieve organizational goals and realize organizational visions and improve the status of organizational performance and organizational excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • banking network
  • meta-analysis
  • effect size
Abbasi, A. S., & Alvi, A. K. (2012). Impact of organizational justice on employee engagement in banking sector of Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(5), 643-649. https://ssrn.com/abstract=2178276
Aebissa, B., Dhillon, G., & Meshesha, M. (2023). The direct and indirect effect of organizational justice on employee intention to comply with information security policy: The case of Ethiopian banks. Computers & Security, 130, 103248. https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103248
Alghamdi, S., Almasradi, R. B., Muhammad, S., & Ullah, M. (2022). Linking organizational justice to organizational citizenship behavior and organizational commitment as mediator. Central European Management Journal, 30(4), 620-626.
Alizadeh, S. (2014). Studying the relationship between employees' deviant behaviors in the workplace with organizational trust and organizational justice among the employees of National Bank of Alborz province. Master's thesis, University of Tehran, Tehran. (in Persian)
Al-Nawafleh, R. M. M., & Al Adwan, Y. (2023). The impact of organizational justice on job commitment among the employees in banking sector in Jordan. Journal of Law, Policy and Globalization, 130, 61. https://doi.org/10.7176/JLPG
Bharanitharan, R., Balaji, V., & Sivanesan, G. (2020). organizational justice effect on front line employee engagement in selected private banks. International Journal of Management (IJM), 11(11), 2692-2702. https://doi.org/10.34218/IJM.11.11.202.252
Chelangat, C. E., Were, S., & Odhiambo, R. (2018). Effect of perceived organizational justice on turnover intentions in the banking sector in Nairobi City county in Kenya. Journal of Public Policy &Governance, 2(1), 1-18. https://repository.must.ac.ke/bitstream/
Elamin, A. M., & Alomaim, N. (2011). Does organizational justice influence job satisfaction and self-perceived performance in Saudi Arabia work environment. International Management Review, 7(1), 38-49. https://www.researchgate.net/publication/
Esen, Ş., & Keskin, Ö. (2018). The effect of organizational justice perception of bank personnel on their organizational commitment level. Journal of Business and Organization Research, 12(14), 23-29. https://www.researchgate.net/publication/
Farouk Abdel-Kader, A. (2016). Perceived organizational justice and work related outcomes: An empirical study of the egyptian public banks. Journal of Economics and Business, 46(2), 60-61.‎ https://doi.org/10.21608/jsec.2016.164006
Ghosh, P., Rai, A., & Sinha, A. (2014). Organizational justice and employee engagement: Exploring the linkage in public sector banks in India. Personnel Review, 43(4), 628-652. https://doi.org/10.1108/PR-08-2013-0148
Gull, S., Qamar, U., Khan, S. R., & Tanvir, A. (2021). Organizational justice and workplace deviance: Evidence from banking sector of Lahore, Pakistan. Governance and Management Review, 5(2),135-146. http://journals.pu.edu.pk/journals/index.php/gmr/article/view/4218
Iqbal, Q., & Ahmad, B. (2016). Organizational justice, trust and organizational commitment in banking sector of Pakistan. Journal of Applied Economics and Business, 4(1), 26-43. https://www.researchgate.net/publication/
Karem, M. A., Jameel, A. S., & Ahmad, A. R. (2019). The impact of organizational justice dimensions on organizational commitment among bank employees. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 23(02), 502-513. https://ssrn.com/abstract=3525602
Karim, D. N., & Baset, M. A. (2020). Effect of organizational justice on work engagement in the banking sector in Bangladesh. Jahangirnagar University Journal of Management Research, 3(1), 1-18. https://ssrn.com/abstract=4202174
Kashif, M., Mahmood, B., & Aijaz, S. (2016). Organizational justice and job satisfaction in banking sector of Pakistan (A study of Faisalabad). Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management, 16(6), 42-56. https://globaljournals.org
Kene, B. (2018). The mediating role of employee engagement in the relationship between organizational justice and employee turnover intention in the case of commercial bank of ethiopia. Addis ababa university, college of business and economics,department of management. https://doi.org/10.20372/nadre/18486
Kenku, A. A., Olabimitan, B. A., & Ishola, A. A. (2022). Task orientation, knowledge sharing, organizational justice, and organizational commitment among bank employees: Evidence from Nigeria. Diponegoro International Journal of Business, 5(2), 79-89. https://doi.org/10.14710/dijb.5.2.2022.79-89
Khaliq Alvi, A., Lashari, R. H., UR Rehman, S., Kaur, P., & Jawaid, A. (2019). The impact of organizational justice on organizational performance in viewpoint of employee voice. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 8(4), 624.
Khan, M. I., Awan, S. H., & Sikandar, Q. (2022). Impact of organizational Justice on job satisfaction: A case study of banking indistry. https://doi.org/10.37605/pjhssr.v5i2.327
Maharjan, S. (2021). Organizational justice and employee turnover in (A) Grade commercial bank of Nepal. In Proceedings of ASAR International Conference, 28, 31-36. https://www.researchgate.net/publication/
Malik, R. A., & Alvi, A. K. (2018). Impact of procedural justice and distributive justice on organizational commitment in banking sector of Lahore (Pakistan). Science International, 30(3), 504-601. https://www.researchgate.net/publication/337533553
Minibas-Poussard, J., Le Roy, J., & Erkmen, T. (2017). The moderating role of individual variables in the relationship between organizational justice and organizational commitment. Personnel Review, 46(8), 1635-1650. https://doi.org/10.1108/PR-12-2015-0311
Niazi, A., & Hassan, H. (2016). Effect of justice on employee performance in the banking sector of Pakistan. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 10(3), 735-752. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/188277/1/pjcss334.pdf
Nnaemeka, E. L., Etodike, C., & Chiyem, N. (2018). Organizational justice dimensions and pay satisfaction as predictors of sabotage behavior among Nigerian bank employees. Social Science Research, 4(1), 14-30. https://www.researchgate.net/publication/
Nouri Nokhandan, M., Karimi, M., Ghorbani, M., & Zinda Del, A. (2021). Designing a model for increasing organizational justice with the approach of cultural values and ethics in Mashhad's education staff. Sociology of Education, 7(1), 174-184. (in Persian) https://doi.org/10.52547/ijes.4.1.10
Ojo, S., Bankole, R. A., & Adebola, T. (2020). Organizational justice, organizational commitment and trust in manager as predictors of organizational citizenship behavior among bank employees. Journal of Employment Relations & Human Resource Management, 2(1), 248-266. https://doi.org/10.36108/ljerhrm/0202.02.0171
Petzer, D. J., De Meyer-Heydenrych, C. F., & Svensson, G. (2017). Perceived justice, service satisfaction and behavior intentions following service recovery efforts in a South African retail banking context. International Journal of Bank Marketing, 35(2), 241-253. https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2016-0047
Purnama, Y. H., Tjahjono, H. K., Assery, S., & Dzakiyullah, N. R. (2020). The relationship of organizational justice on job satisfaction and job performance in banking company. International Journal of Scientific & Technology Research, 9(3), 4012-4015. https://www.semanticscholar.org/paper/
Samadi Miyarklai, H., & Samadi Miyarklai, H. (2021). The relationship between the perception of organizational justice and organizational citizenship behavior among the employees of Saman Credit institution of Mazandaran province. Knowledge and Research in Applied Psychology, 22(4), 177-188. (in Persian) https://doi.org/10.30486/jsrp.2020.548813.0
Sujono, D., Tunas, B., & Sudiarditha, I. (2020). Vitality of work involvement in mediation: The effect of organizational justice on organizational citizenship behavior. Management Science Letters, 10(5), 1061-1068. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.11.003
Suprapto, D., & Widigdo, A. M. N. (2021). The effect of employee empowerment, organizational justice, conflict, and work motivation on employee performance (case study of bank Mandiri Indonesia). European Journal of Business and Management Research, 6(5), 204-208. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.5.1112
Surucu, L. (2021). Transformational leadership, organizational justice and organizational citizenship behavior. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 13(25), 429-440. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.882644
Talebi, H., Alizadeh Thani, M., & Zamanian, A. (2021). The relationship between employees' perceived justice and managers' behavioral integrity, a study in branches of Mazandaran Agricultural Bank. Iranian Journal of Management Sciences, 16(62), 147-167. (in Persian) https://journal.iams.ir/article_354.html
Tambari, J. C. (2020). Organizational justice and organizational trust in the banking industry in Port Harcourt, Nigeria. Global Scientific Journal, 8(1), 965-984. https://www.globalscientificjournal.com
Thomas, P., & Nagalingappa, D. G. (2012). Consequences of perceived organizational justice: An empirical study of white-collar employees. Researchers World-Journal of Arts, Science & Commerce, 3(2), 54-63. https://ssrn.com/abstract=2285411
Zain-Ul-Abedeen, S., Hayat, Q., & Shah, S. A. A. (2022). Organizational justice and knowledge hiding, moderating role of self-monitoring in the banking sector of Pakistan. Journal of Public Value and Administrative Insight, 5(2), 306-329. https://doi.org/10.31580/jpvai.v5i2.2547