همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Hamid Reza Jafari 2
  • Alireza Zamanian 3

1 Associate Professor of Management and Accounting, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Master student of Strategic Management, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran