همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

عنوان مقاله [English]

Designing the conceptual model of the professional learning community of secondary school teachers of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Hormozinejad 1
  • Mojtaba Jahanifar 2
  • Maria Nasiri 3

1 PhD student, Department of Education, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Information Science and Epistemology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran