همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان شناسی،مرکز تحقیقات اعتیادهای رفتاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،

2 دانشیار گروه روان شناسی،مرکز تحقیقات اعتیادهای رفتاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

عنوان مقاله [English]

The relationship between narcissism and emotional self-regulation with occupational well-being and workaholic, considering the mediating role of mental health

نویسندگان [English]

  • behnaz nafardastgerdi 1
  • Hadi Farhadi 2

1 M.A student of psychology, Department of Psychology,AddictiveBehaviours Research Center,Isfahan (khorasgan) Branch,Islamic Azad University,Isfahan, Iran.

2 Responsible Author) * Associated Professor,Department of Psychology,AddictiveBehaviours Research Center, Isfahan (khorasgan) Branch,Islamic Azad University,Isfahan, Iran