دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-134 
3. رابطه رهبری اخلاق‌مدار، شادی در کار و احساس انرژی با رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 39-54

10.22055/jiops.2015.11291

احمد صادقی؛ محمدرضا دایی جعفری؛ مرضیه رشیدی‌راد؛ ‌مجید علی قاسمی