همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد خشنودی شغلی و تعهد سازمانی

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11289

چکیده
  خشنودی شغلی حالت عاطفی مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خود دارند و تعهد سازمانی از احساس مثبت آنان نسبت به سازمان ناشی می‌شود. در پژوهش حاضر رابطه بین این دو متغیر و الگوی مسیر ابعاد این متغیرها بررسی شد. نمونه شامل 404 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بود که به روش تصادفی ساده اتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که دو پرسشنامه تعهد سازمانی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گر تعادل کار-خانواده

منیرالسادات ذاکرفرد؛ ابوالقاسم نوری؛ هوشنگ طالبی؛ حسین سماواتیان

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11290

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی‌گری تعادل کار-خانواده در رابطه بین استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی و از نوع رابطه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان بود که در نیمه دوم سال 1392 در این سازمان مشغول به کار بودند. تعداد 150 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه رهبری اخلاق‌مدار، شادی در کار و احساس انرژی با رفتار شهروندی سازمانی

احمد صادقی؛ محمدرضا دایی جعفری؛ مرضیه رشیدی‌راد؛ ‌مجید علی قاسمی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 39-54

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11291

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین متغیرهای رهبری اخلاق‌مدار، شادی در کار و احساس انرژی با رفتار شهروندی سازمانی در پرستاران شهر اصفهان بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 254 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های شادی در کار، رهبری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آزمودن الگوئی از رابطه تعارض کار-خانواده و بهزیستی کاری با میانجی‌گیری فشارهای روان‌شناختی

خالد اصلانی؛ خدیجه معرف؛ عباس امان‌الهی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11292

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمودن الگو رابطه تعارض کار-خانواده و بهزیستی کاری با میانجی‌گیری فشارهای روان‌شناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی شهر اهواز بود. جامعه پژوهش کلیه کارکنان متأهل سازمان‌های دولتی شهر اهواز بود و اعضای نمونه شامل 203 نفر کارمند زن بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرشسنامه‌های سلامت عمومی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش تعدیل‌گر بهزیستی حرفه‌ای در رابطه خشنودی شغلی و سرمایه‌ روان‌شناختی با خلاقیت سازمانی

عبدالزهرا نعامی؛ مرجان شمسی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11293

چکیده
  امروزه، مثبت‌نگری یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است. یکی از رفتارهایی که اهمیت بسیار زیادی برای سازمان‌ها دارد، خلاقیت سازمانی است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بهزیستی حرفه‌ای به عنوان تعدیل‌گر رابطه بین خشنودی شغلی و سرمایه‌های‌ روان‌شناختی با خلاقیت سازمانی می‌باشد. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
‌‌تأثیر ویژگی‌های شغل بر قصد ترک شغل: نقش میانجی‌‌گر فرسودگی عاطفی و خشنودی شغلی

حسام بذرافکن

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 89-100

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11294

چکیده
  انگیزش، نیرویی درونی است که جهت، شدت و پایداری رفتار فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گرچه به نظر می‌رسد وجود انگیزش، تضمینی برای عملکرد بالا یا موفقیت نیست، اما به‌طور حتم فقدان آن به مشکلات بلند‌مدت، همچون، از دست رفتن علاقه و انگیزه مؤثر سرمایه‌های انسانی منجر می‌شود. در این پژوهش هدف اصلی بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر قصد ترک شغل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه رفتارهای توانمندساز مدیران با میل ماندن در شغل در کارکنان: یک الگوی چند میانجی‌گر

سحر احمدی چگنی؛ مصطفی بهارلو؛ مریم محمودی‌کیا

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11295

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین رفتارهای توانمندساز مدیران با میل ماندن در شغل در کارکنان با توجه به نقش واسطه‌ای توانمندسازی روا‌ن‌شناختی، خشنودی شغلی و تعهد عاطفی انجام شد. به این منظور 150 نفر از تمامی کارکنان یک شرکت صنعتی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه‌های رفتارهای توانمندساز ...  بیشتر