همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ضد خدمت کارکنان

اصغر آقایی؛ داریوش جلالی؛ هوشنگ طالبی؛ محمدعلی مظاهری

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 1-26

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد خدمت کارکنان به مرحله‌ی اجرا درآمد. در یک طرح پژوهشی شبه آزمایشی تعداد36 نفر از کارکنان شرکت‌های خدمات‌رسان آب و فاضلاب، برق و مخابرات در گستره استان چهارمحال و بختیاری به صورت طبقه‌ای نسبتی تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه سه مدل رابطه تجدید قوا و چهار نوع سنجش هفته‌ای عملکرد (تلاش، رفتار شهروندی سازمانی، کنشمندی و عملکرد وظیفه)

حمیدرضا عریضی؛ مولود امیری

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 27-50

چکیده
  به تازگی اهمیت تجدید قوا و پیامد و تأثیر آن بر رفتار کاری مورد توجه قرار گرفته است. تجدید قوا فرآیندی برای ذخیره منابع از دست رفته می‌باشد. مطالعات قبلی به بررسی رابطه تأثیر فوری تجدید قوا بر عملکرد کارکنان در همان روز پرداخته‌اند. در این پژوهش اطلاعات در سه هفته از 140 کارمند در سه شرکت صنعتی جمع‌آوری شد. پژوهش حاضر رابطه میان میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیند‌ها و پیامدهای خلاقیت سازمانی

نوشین مشایخی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 51-72

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای خلاقیت سازمانی بود. در این پژوهش، جو خلاقانه سازمانی، سرمایه‌های روان‌شناختی، انگیزش درونی و توانمندسازی روان‌شناختی به عنوان پیشایندهای خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی و عملکرد شغلی به عنوان پیامدهای آن در نظر گرفته شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 340 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان و قصد ترک شغل: نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده

نکو عادلی‌نسب؛ سید اسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 73-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده است. نمونه این پژوهش 231 نفر از کارکنان شرکت فولادین ذوب آمل (فذا) بودند که به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. پرسشنامه‏های اشتیاق کاری و بهزیستی عاطفی، عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان، قصد ترک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی

محسن گل‌پرور؛ صفورا دهقان؛ علی مهداد

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 95-118

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه‌ی میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کارکنان یک سازمان دولتی در شهر تهران بودند که از بین آن‌ها 265 نفر به شیوه‌ی تصادفی نظامدار انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت

حجت دمیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 119-132

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشند که از بین آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از سه ...  بیشتر