همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
اختلالات اسکلتی-عضلانی و نشانگان فرسودگی شغلی در کارکنان اتاق‌های عمل عمومی‌ بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر تهران

نوئل سرکیسیان؛ شهناز طباطبایی؛ امیر کاوسی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12444

چکیده
  اختلالات اسکلتی- عضلانی در بروز نشانگان فرسودگی شغلی نقش اساسی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین این دو متغیر در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر تهران پرداخته شد. از کل 136 بیمارستان، تعداد 25 بیمارستان (15 دولتی و 10 خصوصی) به‌طور تصادفی انتخاب شدند، سپس گروه نمونه شامل 234 نفر از کارکنان اتاق‌های عمل عمومی ‌از هر دو نوع بیمارستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انگیزش اجتماع‌یار و عملکرد شغلی: نقش تعدیل‌کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک‌شده و قابلیت اعتماد سرپرست

صالحه پیریایی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12448

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست در رابطه بین انگیزش اجتماع‌یار و عملکرد شغلی است.اعضای نمونه پژوهش حاضر شامل 360 نفر (260 مرد و 100 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منطقه اهواز بودند که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش به پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با میانجی‌گری اعتماد سازمانی و تعدیل‌گری عزت ‌نفس سازمان‌محور

حسین شکرکن؛ مرجان شمسی؛ محمد منتخب یگانه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12445

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با توجه به میانجی‌گری اعتماد سازمانی و تعدیل‌گری عزت ‌نفس سازمان‌محور به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یک سازمان خدماتی بود که از این تعداد 204 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌ بودند از پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه صفات شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی: یک الگوی ساختاری

جهانگیر کرمی؛ علی زکی یی؛ فاطمه دهقان؛ پروانه کریمی؛ شهریار آتش جامعه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12446

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی و توانمندسازی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی در قالب یک الگوی ساختاری انجام گرفت. به‌منظور انجام این مطالعه کلیه کارکنان شرکت گاز کرمانشاه به تعداد450 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی و پرسشنامه فرسودگی شغلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان

مهنوش امینی؛ حسین سماواتیان؛ عالیه حقیقی؛ محمدرضا براتی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12447

چکیده
  مهارت‌های ارتباطی از جمله مهارت‌های اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. پرستاران به دلیل موقعیت شغلی خود باید مهارت کافی جهت برقراری ارتباط مناسب با همکاران و بیماران داشته باشند تا از آرامش، رضایت و سلامت بهره‌مند شوند. هدف این تحقیق تعیین اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان بوده است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حمایت سازمانی و سرمایه روان‌شناختی به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد انطباقی

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.12471

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه حمایت سازمانی و سرمایه روان‌شناختی با عملکرد انطباقی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان به تعداد 400 بود. از این جامعه آماری تعداد 212 نفر به شیوه در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های حمایت سازمانی، سرمایه روان‌شناختی و عملکرد ...  بیشتر