همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی سازمانی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف

محسن گل پرور؛ محسن طالب؛ فهیمه عبدلی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.15570.1004

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان دولتی در شهر زنجان تشکیل دادند که از بین آن‌ها 212 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهل‌الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای مدنی اجباری، پرسشنامه رفتارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و رابطه آن با رفتارهای جامعه‌پسند

مجید صفاری نیا؛ فریده صیدی؛ فاطمه ادب دوست

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.17796.1019

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و نیز بررسی رابطه بین ترجیح انصاف و رفتار جامعه‌پسند پنر بود. روش پژوهش توصیفی بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بر روی 300 کارمند مشغول به کار در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1394 انجام شد. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی مؤثر بر رضایت شغلی معلمان

رحم خدا جوادی؛ محسن رسولی؛ علی‌محمد نظری؛ جعفر حسنی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.23449.1057

چکیده
  این پژوهش باهدف شناسایی و تحلیل الگوی روابط ساختاری عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی مؤثر بر رضایت شغلی معلمان شهر کرج انجام شد. پژوهش حاضر از نوع طرح‌های همبستگی بوده که در آن با استفاده از یک مدل ساختاری روابط بین متغیرها بررسی شد. تعداد 150 معلم مقاطع سه‌گانه آموزش ‌و پرورش شهر کرج به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای در پژوهش شرکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه علی سرمایه روانشناختی با قصد ترک شغل، فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی: نقش میانجی‌گر استرس شغلی

نسیم خواجه پور؛ کیومرث بشلیده؛ مصطفی بهارلو

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.17843.1020

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مستقیم سرمایه روانشناختی بر قصد ترک شغل، فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی و همچنین اثر غیرمستقیم این رابطه از طریق استرس شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت آب و نیروی شهر گتوند تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها تعداد 182 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ویژگی‌های شغل با حالات اساسی روانشناختی و پیامدهای شغل در شرکت ملی نفت ایران

ابوالفضل کرمی؛ نورعلی فرخی؛ علیرضا کندرانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.15606.1007

چکیده
  انجام و بهبود فرآیندهای سازمانی قویاً بستگی به توجه به نیازهای روانشناختی و انطباق آن‌ها با وظایف و مشاغل دارد. هدف اصلی این مطالعه دستیابی به میزان تأثیر عامل‌های اصلی شغل بر حالات اساسی روانشناختی کارکنان و تأثیر این حالات بر پیامدهای شغلی از طریق آزمون پیمایش تشخیص شغل (JDST) می‏باشد. بدین منظور 1000 نفر از کارکنان شرکت ملی نفت از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه علی رهبری سازمانی با چابکی سازمانی: نقش میانجی‌گر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران

قنبر امیرنژاد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.23788.1063

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی رهبری سازمانی با چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 325 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود. 176 شرکت‌کننده در پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر