همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش روان‌نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری

مهناز زارعی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.21783.1048

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روان‌نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ همسران کارکنان اقماری شرکت فلات قاره ساکن شهر اصفهان می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تناسب شخصیت-شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

جیران محمدی؛ فرج الله رحیمی؛ اسلام فاخر؛ قاسم شعیبی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23606.1061

چکیده
  در دهه اخیر مدیران منابع انسانی بر تناسب شغل با ویژگی‌های شخصیتی شاغل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان و افزایش تعهد و عملکرد شغلی تأکید نموده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت تناسب شخصیت–شغل در شرکت فولاد خوزستان و نیز بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی با میانجی‌گری تعهد سازمانی بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات دولتی استان تهران

مجید صفاری نیا؛ زهرا امیرخانی رازلیقی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.15676.1009

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای 100 نفر از آنان به عنوان شرکت‌کددگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو مقیاس اهمال‌کاری سازمانی و فرسودگی شغلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روایی‌سنجی ارزیابی عملکرد سنتی و ارزیابی چندوجهی شایستگی‌ها از طریق کانون ارزیابی

ایمان شاکری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.21906.1049

چکیده
  هدف پژوهش حاضر سنجش روایی ارزیابی عملکرد سنتی و ارزیابی چندوجهی شایستگی‌ها از طریق کانون ارزیابی بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 71 نفر از کاندیدهای سمت سرپرستی شرکت فولاد آلیاژی ایران بودند. جهت تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسه مراتبی استفاده شد. نتایج بررسی روایی ملاکی نشان داد ارزیابی عملکرد سنتی و ارزیابی چند‌وجهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هنجاریابی و اعتباریابی پرسشنامه نقش تیمی بلبین در کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

هانیه هژبریان؛ ولی ا... فرزاد؛ مرجان جعفری روشن

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23570.1060

چکیده
  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تعیین روایی و پایاییِ پرسشنامه نُه نقشی خودادراکی نقش تیمی بلبین (BTRSPI-9R) بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 360 نفر از کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نُه نقشی خودادراکی نقش تیمی بلبین (BTRSPI-9R)، چک‌لیست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه عزت نفس سازمان‌محور و تطابق شخص-شغل با رضایت شغلی

سحر سوادکوهی؛ سیمین زغیبی قناد؛ مریم حسین پور؛ سیروس عالیپور بیرگانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.17923.1026

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عزت نفس سازمان‌محور و تطابق شخص–شغل با رضایت شغلی کتابداران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کتابداران دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بودند که 61 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش پرسشنامه‌های عزت نفس سازمان‌محور، ...  بیشتر