همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
اثر سیاست سازمانی ادراک‌شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی‌گر بدبینی نسبت به سازمان

خدامراد مومنی؛ غزاله حیاوی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24893.1074

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثر سیاست سازمانی ادراک‌شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری بدبینی به سازمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شهرداری شهر ویس در استان خوزستان به تعداد 256 نفر در سال 1393 بودند که از میان آنان، 185 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه سیاست سازمانی ادراک‌شده، پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه‌ای استرس شغلی

هیفا بریحه بریهی؛ عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24503.1069

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد با میانجی‌گری استرس شغلی بود. نمونه 292 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را کامل کردند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. روابط واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در کارکنان بیمارستان

علیرضا آقایوسفی؛ لیلی سیه جانی؛ حامد یزدخواستی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24628.1071

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در بین کارکنان شاغل در بیمارستان بود. نمونه شامل 100 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بخش‌های مختلف درمانی و اداری بیمارستان شهید باهنر تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل و اهمال‌کاری سازمانی بود. نتایج حاکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان

رامین صدیقی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23439.1056

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان شهر هشترود بود. حجم جامعه مورد مطالعه 319 نفر از کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود بودند که 175 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و فرمول کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه علی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی

رامین بشیر خداپرستی؛ سید حسام الدین هدایت زاده؛ بهمن پای برسنگ

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 85-96

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.19866.1041

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی الگوی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی بود.. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه بود (186 نفر) که به دلیل تعداد کم افراد جامعه تمامی آنان به‌عنوان نمونه پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند. در نهایت 168 نفر به ابزار مورد استفاده در پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان

صدیقه ترقی جاه

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 97-111

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.25264.1077

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان آموزشکده‌های فنی و مهندسی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه (125نفر) است که به صورت سرشماری به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ساختار سازمانی و پرسشنامه بهداشت روانی (SCL-90- R) بود. با استفاده از ...  بیشتر