دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-122 
2. اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه‌ای استرس شغلی

صفحه 21-40

10.22055/jiops.2018.24503.1069

هیفا بریحه بریهی؛ عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ سید اسماعیل هاشمی