همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی

مجید صفاری نیا

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23881.1065

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان شهر تهران بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 470 نفر از این جامعه بودند که  که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی لیپمن و همکاران، پاسخ دادند. برای بررسی پایایی این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری در رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده و قصد ترک شغل

سیده صدف کاظمی شاهاندشتی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 19-42

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.25458.1080

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری در رابطه بین بهزیستی روانشناختی با تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده و قصد ترک شغل بود. نمونه این پژوهش شامل 363 نفر(222 مرد و 141 زن) از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی روش‌های تحلیل شغل مبتنی بر شبکه اطلاعات شغلی و تحلیل عملکردی شغل در آشکارسازی الزامات فردی مشاغل

صبا قیصری؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری؛ زهره موسوی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.25873.1085

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای فردمحور مرتبط با وظایف مجموعه‌ای از مشاغل و استفاده از آن‌ها به منظور تدوین سیستم ارزیابی عملکرد فرد محور انجام شد. جامعه آماری، تمام مشاغل موجود در شرکت توزیع برق استان اصفهان؛ شامل 98 شغل بود که به صورت تصادفی "واحد لوازم اندازه‌گیری" با 8 شغل به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش، مشاغل هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی

علیرضا سوادکوهی؛ الهام معتمدی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.26493.1091

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نظامی شرکت‌کننده در دوره آموزشی عالی رسته‌ای تشکیل دادند که تعداد 76 نفر از آن‌ها به‌طور تصادفی ساده به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامد‌های خشنودی شغلی

علی افشاری؛ رسول رضائی ملاجق؛ سوسن علی‌نژادیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24541.1070

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی پیشایندها (اشتیاق شغلی، سلامت سازمانی و فرهنگ سازمانی) و پیامدهای خشنودی شغلی (عملکرد شغلی و تعهد سازمانی) بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شهر مراغه بود که از بین آن‌ها تعداد 330 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه رفتارهای شهروندی سازمانی، معنویت سازمانی و سرمایه اجتماعی با رفتارهای ضد تولید کارکنان

نسترن پاشا؛ ایرج شاکری نیا؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 91-111

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24507.1083

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتارهای شهروندی سازمانی، معنویت سازمانی و سرمایه اجتماعی با رفتارهای ضد تولید کارکنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان کارخانه صنایع هفت الماس قزوین بود. از این جامعه 276 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون، ...  بیشتر