همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
نقش تعدیل‌گر سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده در رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت شغلی و بهزیستی شغلی

نوری کعب عمیر؛ ابوالفضل صفری؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29880.1131

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با موفقیت و بهزیستی شغلی پرستاران با نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی و کارآمدی جمعی خانواده انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل پرستاران در بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز بود. از این جامعه 200 نفر به روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های تعارض کار-خانواده کارلسون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک‌شده کارکنان

شهلا شیرانی؛ یونس محمدی یوسف نژاد

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27199.1095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک‌شده کارکنان آبفای اصفهان صورت پذیرفت. روش این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان آبفای شهر اصفهان تعداد 30 کارمند به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به‌طور تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال‌کاری سازمانی

مجید صفاری نیا؛ زهرا امیرخانی رازلیقی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 37-52

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.15578.1008

چکیده
    ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال‌کاری سازمانی هدف این پژوهش بود. این مطالعه از جمله پژوهش‌های اکتشافی و توسعه‌ای-کاربردی است. داده‌ها از مقیاس‌های محقق‌ساخته اهمال‌کاری سازمانی و سهل‌انگاری اجتماعی در نمونه‌ای با حجم 503 نفر که به صورت تصادفی چندمرحله‌ای از بین کارکنان سازمان‌های استان تهران انتخاب شدند، به دست آمد و با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه علی رفاه کارکنان با چابکی سازمانی

قنبر امیرنژاد؛ ژاله اژدری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28173.1111

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه علی رفاه کارکنان با چابکی سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ای کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان خوزستان بود. از این جامعه تعداد 219 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ رفاه کارکنان و چابکی سازمانی استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای با فرسودگی شغلی

روشا عطارزاده؛ صدرالدین ستاری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27642.1097

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای با فرسودگی شغلی معلمان به روش توصیفی- همبستگی انجام گردید. جامعه آماری‌این تحقیق 900 نفر از معلمان شهرستان نمین بودند که از بین آن‌ها 270 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. داده‌های مورد‌نیاز با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و همکاران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه شوخ‌طبعی مدیران با خلاقیت سازمانی: نقش میانجی‌گر رفتار سازمانی مثبت‌

شهاب بهرامی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27637.1102

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شوخ‌طبعی مدیران با خلاقیت سازمانی با توجه به بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت‌بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. 160 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های شوخ‌طبعی خشوعی و همکاران، رفتار سازمانی ...  بیشتر