دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-200 
6. شناسایی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری کارکنان

صفحه 183-200

10.22055/jiops.2019.27759.1099

جواد پور کریمی؛ سیده مهسا موسوی؛ سید حسین موسوی