همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر خودکارآمدی مسیر شغلی

نسیم هاشمی؛ طیبه رحیمی پردنجانی؛ حسین احمد برآبادی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28411.1114

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر افزایش خودکارآمدی مسیر شغلی (اطمینان به مهارت‌ها) دانشجویان بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد بود. نمونه پژوهش 30 نفر از دانشجویان بودند که به‌طور هدفمند انتخاب و سپس به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تعارض کار-خانواده بر فرسودگی شغلی: یک مطالعه فراتحلیل

محسن نیازی؛ فاطمه موسوی ویایه؛ فاطمه منصوریان راوندی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 121-134

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28963.1121

چکیده
  کار و خانواده اجزای اساسی زندگی هر فرد هستند و هر کدام بخشی از هویت و رفتار فرد را شکل می‌دهند. فرد در اجرای الزامات نقش این دو بخش ممکن است دچار تعارض شود. پژوهش‌های مختلفی در مورد تأثیر تعارض کار-خانواده بر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و ترک شغل کارکنان انجام‌ شده‌اند و ضرایب همبستگی‌ متفاوتی به‌دست داده‌اند. از این‌رو، هدف پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد

مصطفی کاظمی؛ حدیث فرازمند

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 135-156

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29034.1122

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد بود. از آنجا که این دانشجویان همگی در نمایشگاه کار حضور داشتند، دارای مجموعه‌ای از معیارها و انتظارات شغلی بودند. در این پژوهش 352 نفر از این دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی از بین بازدید‌کنندگان نمایشگاه انتخاب شدند و به پرسشنامه انتظارات شغلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش میانجی انحرافات بین‌فردی در رابطه بی‌نزاکتی سازمانی با قصد تسهیم دانش

حسین دامغانیان؛ محسن فرهادی نژاد؛ محمد کشاورز

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27710.1098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انحرافات بین‌فردی در رابطه بی‌تمدنی سازمانی با قصد تسهیم دانش انجام گرفت. نمونه پژوهش 104 نفر از کارکنان اداره آب منطقه‌ای فارس در شهر شیراز بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌ها از روش Smart PLS2 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بی‌تمدنی سازمانی با قصد تسهیم دانش رابطه منفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر خشنودی شغلی: بررسی یک الگوی ساختاری

حامد محمدی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 167-183

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28747.1118

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های خشنودی شغلی کارکنان و ارائه الگویی مناسب از آن می‌باشد. بر همین اساس، طرح پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز استان مازندران می‌باشد (شامل گروه کانونی متشکل از مدیران شرکت با پایه سازمانی 17 به بالا به تعداد 40 نفر، و گروه کانونی متشکل از کارشناسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری کارکنان

جواد پور کریمی؛ سیده مهسا موسوی؛ سید حسین موسوی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 183-200

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27759.1099

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان بود. روش پژوهش روش آمیخته (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش پیمایشی مبتنی بر تحلیل حداقل مربعات جزئی و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه‌ فرهنگیان زنجان بود. در ...  بیشتر