همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
سرمایه روان‌شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل

محسن گل پرور؛ علی فتحی؛ مریم کاظمی؛ افسانه رحمتی آذرمنابادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.29993.1135

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی بر رفتارهای مدنی سازمانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش در سه مطالعه مستقل، سه سازمان (یک سازمان دولتی، یک سازمان خدماتی و معلمان زن) در شهرهای اصفهان و اهواز بودند که به‌ترتیب از بین آن‌ها 279 نفر،267 نفر و 351 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش در هر سه مطالعه شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در محیط کار بر تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران بیمارستان‌های شهر اهواز

ساره میرشکار؛ سید اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31387.1150

چکیده
  پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اهواز در سال 1397 بود. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی

امین ضمیری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ بهنام مکوندی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31161.1146

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌‌پذیری سازمانی کارکنان دچار استرس شغلی بود. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر کارکنان تحت استرس بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی

لیلی وکیلیان؛ جواد خلعتبری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30087.1137

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانه شیشه قزوین به تعداد 800 نفر بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 120 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های کمال‌گرایی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی

ساناز سروری؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ مصطفی طیبی ثانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.28601.1117

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر چابکی سازمانی بر توانمندسازی سازمانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود که با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه آماری پژوهش (200 نفر) انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان

سید محمد علی موسوی؛ هادی فرهادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 103-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31322.1149

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، ...  بیشتر