همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان

عبدالامیر گاطع زاده

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30675.1139

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد در سال 1397 بود. با توجه به طرح تحقیق، داده‌ها در دو مرحله پیش و پس از آموزش و با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش گروهی مسئولیت‌پذیری بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

حسن قزنچائی؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ مهدیه رحمانیان

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30744.1141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری به شیوه گروهی بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی مهندسین شرکت نارگان بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 40 نفر از مهندسین بخش مهندسی شرکت مهندسین مشاور نارگان بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای سنجش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان

سیما کرباسیان؛ جعفر طالبیان شریف؛ محمد سعید عبد خدایی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 159-176

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30603.1138

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان خاتم‌الانبیاء مشهد انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری داده‌ها از نوع مطالعات شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه گواه است. نمونه پژوهش که شامل 24 نفر از کارکنان با حداقل یک سال سابقه کار بود، با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان و پیش‌بینی آن بر اساس انطباق‌پذیری مسیر شغلی

میترا تحریری؛ مژگان حیاتی؛ مهدی قدرتی میرکوهی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 177-192

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27904.1104

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش  شهر قزوین و پیش‌بینی آن براساس انطباق‌پذیری شغلی انجام گرفت. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر قزوین به تعداد 220 نفر بودند. طبق جدول مورگان، تعداد 136 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سرمایه روان‌شناختی و احساس امنیت روان‌شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

فهیمه نیکخواه؛ سمیه صالحی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 193-212

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31310.1148

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی و احساس امنیت روان‌شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال تحصیلی 98-97 انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان و دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم پسرانه منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بودند که از میان آنها 50 معلم و 184 دانش‌آموز به شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه نگرش‌های شغلی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه

صالح رحیمی؛ وکیل احمدی؛ زهره عزیزی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 213-226

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31214.1147

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش‌های شغلی (اشتیاق شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شـغلی) با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه‌ انجام شده است. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه ‌آماری این پژوهش شامل تمامی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه (105 نفر) بود که ‌از بین آن‌ها  83 ...  بیشتر