همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
نقش عواطف مثبت در طول زندگی کاری در تعیین خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی-انگیزشی: یک مطالعه طولی

حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33960.1191

چکیده
  خشنودی شغلی شامل احساس‌ها و نگرش‌های مثبت و منفی است که هر شاغلی نسبت به شغل خود دارد. به نظر می‌رسد که این سازه با  تغییرعواطف فرد در طول زمان، ناشی از عوامل شناختی و انگیزشی دستخوش تغییر می‌شود. بنابراین این پژوهش با یک طرح طولی به دنبال بررسی تأثیر عاطفه مثبت در ایجاد خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی (ادراک توازن تلاش- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تفکر خلاق تورنس در مرکز ارزیابی کارکنان یک شرکت صنعتی

مجید سلیمی؛ محمد منتخب یگانه؛ حسن مشتاقیان ابرقویی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32517.1175

چکیده
    موفقیت سازمان‌ها در دنیایِ همواره در حال تغییر، به ظرفیت خلاقیت منابع انسانی به‌منظور توانایی انتقال ایده‌های آنان به محصولات و خدمات جدید و بدیع وابسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تفکر خلاق تورنس (پایایی و روایی) در مدیران و کارکنان یک شرکت صنعتی بزرگ بود. نمونه این پژوهش از طریق نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضدتولید

کیمیا طوسی؛ مسعود بختیاری؛ فرید صالحی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32051.1165

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضدتولید بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود. از این جامعه، 312 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه امنیت شغلی، پرسشنامه تعهد سازمانی و مقیاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر اضطراب کارکنان شرکت نفت و گاز کارون

نجمه حمید؛ مریم آذردست

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31749.1159

چکیده
    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان نوروفیدبک بر اضطراب کارکنان شرکت نفت و گاز کارون بود. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی کارکنان مرد شرکت نفت و گاز کارون بودند. 40 نفر از کارکنان مرد به صورت در دسترس انتخاب شدند. پس از مصاحبه بالینی و با در نظر گرفتن ملاک‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی: نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری

منتهی موسوی؛ نوری کعب عمیر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31620.1155

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی با نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز بوده است. به‌ منظور به دست آوردن نمونه‌ای که بیشتر معرف جامعه باشد، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور

عبداله طهماسبی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.31641.1161

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور بود. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شاغل در بخش ستاد و عملیات شرکت گاز خوزستان- اهواز بود (320N = ). بر همین اساس، تمامی اعضای جامعه به  عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه تغییر سازمانی با فلات‌زدگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

محمدحسن مرشدی تنکابنی؛ محمد تابان

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 109-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.31729.1158

چکیده
    هدف این پژوهش، برسی رابطه تغییر سازمانی با فلات‌زدگی شغلی بود. جامعه آماری شامل 400 نفر از تمامی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 196 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش به ‌لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه تیپ‌های شخصیتی و جهت‌گیری‌های مذهبی با فرسودگی شغلی مشاوران مراکز مشاوره و بیمارستان‌های شهر یزد

محمدعلی طالبی؛ فاطمه کرمی؛ حامد گیوتاج

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 123-142

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.28098.1110

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین فرسودگی شغلی مشاوران بر اساس صفات شخصیتی (درون‌گرایی و برون‌گرایی) و جهت‌گیری مذهبی (درونی و بیرونی) انجام شد.روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مشاوران شهر یزد بود. 160 نفر به عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نقش افسردگی بر بهزیستی این‌جهانی کارکنان با نقش میانجی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی

داود فیض؛ سلمان احمدی؛ محمد کشاورز

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.30049.1136

چکیده
    توجه به موضوعات روان‌شناسی و انگیزشی کارکنان یکی از موضوعات مهم در سازمان‌های دولتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین افسردگی و بهزیستی این‌جهانی کارکنان با توجه به نقش میانجی‌گر سه متغیر انگیزش درونی، بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین التزام شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت گاز استان مازندران

حامد محمدی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 161-174

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31637.1156

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه التزام شغلی و تعهد سازمانی بود. جامعه آماری  پژوهش را کارکنان بخش ستادی شرکت گاز استان مازندران تشکیل داده‌اند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی و حسب نحوه گرد‌آوری داده‌ها، یک پژوهش توصیفی است. در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه استاندارد که توسط آرمسترانگ طراحی ‌شده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی

محسن درکه؛ حسن رضایی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 175-188

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31572.1153

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مرد ستادی شاغل در شرکت برق منطقه‌ای غرب بود. نمونه‌ای شامل 142 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. پرسشنامه‌های کیفیت زندگی کاری والتون، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه علی آموزش با قصد کارآفرینی: نقش انگیزه‌های کارآفرینی

آزاده سلطانی؛ علی مهرابی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.34503.1199

چکیده
  < p dir="RTL">این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی آموزش با قصد کارآفرینی با توجه به نقش انگیزه‌های کارآفرینی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان رشته‌های مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که تعداد 328 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس، به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری ...  بیشتر