همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس میزان فعالیت سیستم‌های سه‌گانه مغزی-رفتاری: یک رویکرد میان رشته‌ای

سمیرا کمالی؛ زهره رافضی؛ رضا وزیری

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 207-224

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33625.1187

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس میزان فعالیت سیستم‌های مغزی- رفتاری انجام شد. طرح پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شاغلین در زمستان 1396 با حداقل یک سال سابقه کار در موقعیت فعلی و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم بود. نمونه‌ای به حجم 321 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. جهت جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری

ایمان ارجمند راد؛ حسین شکرکن

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 225-240

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35903.1208

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان شاغل در یک شرکت نفت و گاز بود که در سال 99-1398 در این شرکت مشغول به کار بودند. نمونه پژوهش شامل 250 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. از پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی سازمانی، اشتیاق کاری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی در رابطه بین جو ایمنی و حوادث ناشی از کار

نجم جامع؛ زینب ربانی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 241-258

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32349.1172

چکیده
  سلامت نیروی کار شامل سلامت فیزیکی و سلامت روانی می‌باشد. بهبود شرایط روانی می‌تواند موجب پیشگیری بسیاری از مشکلات و حوادث ناشی از کار و افزایش سطح سلامت کارکنان گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی در رابطه بین جو ایمنی و حوادث ناشی از کار در کارکنان شرکت توزیع برق استان خوزستان بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه روان‌رنجورخویی و سرسختی روان‌شناختی با بهزیستی کارکنان: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری و ذهن آگاهی و نقش تعدیل‌گر ساعات کاری و نوع نوبت‌کاری

ریحانه دژبان؛ حسین سماواتیان؛ نسرین ارشدی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 259-282

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.34548.1200

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه روان‌رنجوری و سرسختی با بهزیستی کارکنان با نقش میانجی‌گر تاب‌آوری و ذهن‌آگاهی و نقش تعدیل‌گر ساعات کاری و نوع نوبت‌کاری بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از تمامی کارکنان نوبت‌کار یک شرکت صنعتی در شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 206 مرد، با میانگین سنی 38 سال، با تجربه نوبت‌کاری حداقل 2 سال و میانگین ساعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و استرس شغلی با رضایت شغلی: نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی

نورعلی فرخی؛ فرید احمدارد

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 283-300

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33360.1181

چکیده
  رضایت شغلی مفهومی چندبُعدی است و با عوامل متعددی ارتباط دارد. به عبارت دیگر، رضایت شغلی با تحقق مجموعه‌ای از عوامل حاصل می‌شود. عوامل زمینه‌ساز و ایجادکننده رضایت شغلی متنوع و متعددند، از این رو هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه بهزیستی عاطفی و استرس شغلی با رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی بود. طرح پژوهش، توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری: نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شخصیتی

لیلی پورعلیقلی ایپچی؛ هادی فرهادی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 301-320

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.31907.1163

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه ماماهای شاغل در سه بیمارستان زنان مامایی شهر تبریز (الزهرا – طالقانی- 29 بهمن) در سال 1397 بود که از میان آن‌ها 120 نفر با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی

رامین غریب زاده؛ علی آقایی خانه برق؛ محسن طالب زاده؛ مهدی ابراهیمی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 321-336

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33626.1188

چکیده
  اجرای برنامه‌های آموزش بزرگسالان، مستلزم داشتن مدل مناسب است. با توجه به نبود الگوی بومی آموزش بزرگسالان همراستا و متناسب با فرهنگ جامعه، هدف اصلی پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش‌های بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی بود. در این پژوهش، از روش کیفی و نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان مراکز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعارض بین‌فردی و عدالت سازمانی ادراک‌شده به‌عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی کارکنان

علی مظفر؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 337-352

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33337.1183

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی عضویت گروهی (کارکنان حادثه‌دیده و حادثه‌ندیده) از روی متغیرهای تعارض بین‌فردی و عدالت سازمانی و نیز دستیابی به معادله ممیز انجام شده است. شرکت‌کنندگان در پژوهش 255 نفر از میان کارکنان صف شرکت ملی حفاری ایران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش همبستگی از نوع پیش‌بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه استرس‌شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام

صالح رحیمی؛ طاهره میرزایی؛ فرامرز سهیلی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 353-366

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32522.1176

چکیده
  برتری سازمان‌ها نسبت به هم حاصل توانمندی کارکنان آنان است. چنان‌چه عواملی منفی از قبیل استرس شغلی کارکنان پایین باشد، سلامت روان و تعهد سازمانی کارکنان افزایش می‌یابد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه استرس شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی

زهرا عطایی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35996.1211

چکیده
  استرس شغلی از جمله عواملی است که اغلب سبب تأثیرگذاری منفی بر سایر جنبه‌های زندگی شغلی و اجتماعی فرد می‌شود. همچنین، رضایت زناشویی، یک جنبه بسیار مهم در روابط زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان‌شناختی زوجین ایفا می‌کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی در کارکنان متأهل نیروی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی

ناهید هاشمیان بجنورد؛ مسعود مقدس زاده بزار؛ فاطمه علیدوستی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 379-398

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35928.1209

چکیده
  تحقیقاتی که در رابطه با تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد شغلی انجام شده، عمدتاً براساس تحلیل همبستگی یا رگرسیون بوده و تغییرات عملکرد شغلی براساس هر مؤلفه از شخصیت را تبیین کرده است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی است که بتواند نقش عوامل شخصیتی را در عملکرد شغلی تبیین کند و صرفاً متکی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده از شاغلین نباشد. این روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش هستی‌شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز بر ابهام نقش و تعارض نقش

مراد کاراندیش؛ علی مهداد؛ محسن گلپرور

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، صفحه 399-416

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32115.1166

چکیده
  زندان یک محیط کاری است که استرس زیادی را برای کارکنان به وجود می‌آورد و فعالیت در آن به‌عنوان یکی از سخت‌ترین مشاغل محسوب می‌گرددکه ابهام و سردرگمی در نقش‌هایمحول‌شدهرا نیز در پی دارد. بدیهی است این ابهام و تعارض می‌تواند زمینه بروز مشکلات روانی و جسمی را برای افراد شاغل در زندان ایجاد نماید و خطرات محیط کار را برای آن‌ها مضاعف ...  بیشتر